2014_2122_2019_Slovak_Telekom_FTTH_SC_IBV_Miloslavov_U17_1_uzemne_rozhodnutie