2950_5886_2019_Slovak_Telekom_FTTH_SC_RZ_13_II_V_oznamenie