Deň Detí – sobota 2.júna 2018

Deň Detí 2.júna 2018 sobota od 16:00
Miloslavov- futbalový štadión v časti Alžbetin Dvor.
Na detičky čakajú rôzne súťaže, aktivity, sladká odmena a občerstvenie.

Srdečne Vás pozýva Obec Miloslavov.

UPOZORNENIE:
Každé dieťa do 14 rokov s trvalým pobytom v našej obci obdrží súťažný kupón na balíček zdarma priamo pri vchode do areálu.
Súťažný kupón pre deti bez trvalého pobytu budú môcť rodičia zakúpiť za symbolické 1 EUR tiež priamo pri vchode v deň konania najskôr od 15:00 hod.

 

 

Obecný úrad zatvorený – štvrtok 31.5.2018

Oznam

Dňa 31.5.2018 (štvrtok) bude obecný úrad  zatvorený.
Pracovníci sa zúčastnia športového dňa obcí z podunajského regiónu.
Za pochopenie ďakujeme.

Nový zberný dvor

Od mája 2018 je v prevádzke nový zberný dvor medzi časťami obce Miloslavov a Alžbetin Dvor. Nový zberný dvor slúži občanom obce predovšetkým na zvýšenie intenzity a zefektívnenie systému triedeného zberu komunálného odpadu, zníženie produkcie zmesového komunálneho odpadu a predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálných odpadov. Žiadame občanov obce aby dôkladne separovali odovzdávaný odpad a postupovali v zmysle platného prevádzkového poriadku. Zároveň oznamujeme, že v súčasnej dobe vyhodnocujeme prevádzkový režim zberného dvora a v prípade oprávnených potrieb občanov obce bude doba prevádzky upravená.

Prevadzkovy_poriadok_zberneho_dvora_Miloslavov

Termín akustického preskúšania sirén

V súlade s § 5 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany v znení neskorších predpisov bude dňa 11. 5. 2018 v čase o 12.00 v obci Miloslavov vykonané preskúšanie prevádzkyschopnosti elektromotorickej sirény.

Nový zberný dvor v prevádzke

Občania obce Miloslavov môžu od 2.5.2018 využiť na zber triedeného odpadu nový zberný dvor medzi časťami obce Alžbetin Dvor a Miloslavov. Zároveň oznamujeme občanom obce, že pôvodný zberný dvor je v likvidácií a nebude viac v prevádzke. Nový zberný dvor bude otvorený v pôvodných termínoch: streda 13:00 – 17:00 hod., sobota 10:00 – 11:30 a 13:00 – 15:00 hod.

Informacna_brozura_1

Obmedzenie na Lúčnej ulici

Obec Miloslavov v spolupraci s dodávateľom začala prípravné práce na dobudovaní chýbajúceho úseku cestnej komunikácie na Lúčnej ulici. Až do ukončenia prác bude prejazd Lúčnou ulicou obmedzený.

Obmedzenie vjazdu motorových vozidiel do priestoru pri železničnej stanici

Z dôvodu zvyšujúcej sa frekvencie využívania vlakových spojov občanmi obce a v záujme predchádzania kolíznym situáciam pri vjazde motorovými vozidlami do priestoru nástupišťa na železničnej stanici pristúpila obec k obmedzeniu vjazdu vozidlami do priestoru, osadením bezpečnostných stĺpov. Veríme, že týmto opatrením zvýšime bezpečnostný komfort občanov využívajúcich vlakové spoje.

Chodník k lekárni v prevádzke

V lokalite Pľúca v časti Alžbetin Dvor  zostal  nedorobok chodníka, ktorý znemožňoval plynulý prechod  chodcov k novootvorenej lekárni. Obec operatívne dohodla a zabezpečila v spolupráci s novým investorom dobudovanie chodníka o výmere 122 m2. Lekáreň je teda dostupná  bezpečne aj pre mamičky s kočíkmi  a malými deťmi.

chodník Pluca

Pozvánka na priateľské stretnutie futbalových výberov

Športový klub obce Miloslavov organizuje v spolupráci s Oblastným futbalovým zväzom Bratislava – vidiek, priateľské futbalové stretnutie výberov OBFZ Bratislava – vidiek a OBFZ Bratislava mesto (ročník 2007 – U11), ktoré sa uskutoční dňa 18. 4. 2018 o 17.00 hod. na futbalovom štadióne v Rekreačno-športovom centre Miloslavov.

 

Termín akustického preskúšania sirén

V súlade s § 5 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany v znení neskorších predpisov bude dňa 13. 4. 2018 v čase o 12.00 v obci Miloslavov vykonané preskúšanie prevádzkyschopnosti elektromotorickej sirény.

Výzva na predloženie ponuky

Obec Miloslavov zverejňuje výzvu na predloženie ponuky v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k rekonštrukcii miestnej komunikácie na Čerešňovej ulici a dokončenie chýbajúceho úseku na Lúčnej ulici.

Výzva_cestna_komunikacia_1

Oprava výtlkov a ciest v obci

Na základe monitoringu stavu  ciest v majetku a správe  obce Miloslavov po zimnom období obec  začne s opravou výtlkov  na uliciach Lesná, Kačínska, Agátová, Štvrtocká, Nová, Parková a Záhradná. Opravy budú prebiehať postupne a mali by byť ukončené do konca mája.

Následne obec plánuje realizovať kompletnú rekonštrukciu ulíc Čerešňová ( od Hlavnej ulice až po Južnú ) a dobudovanie Lúčnej ulice. Rekonštrukcia bude prebiehať v letných mesiacoch.

O prípadných dopravných obmedzeniach bude obec informovať na svojej webovej stránke.

Zisťovacie konanie o posudzovaní vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie

Okresný úrad Bratislava odbor starostlivosti o životné prostredie oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja so sídlom Tomašíkova 46, 832 05 Bratislava zaslal na obec Miloslavov dokument Zisťovacie konanie o posudzovaní vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie „Regionálna integrovaná územná stratégia Bratislavského kraja na roky 2014 – 2020 – ZMENA“. Dotknutá obec informuje verejnosť v zmysle § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Príslušný orgán zverejnil oznámenie a strategický dokument s vyznačením navrhovanej zmeny na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

Zistovacie konanie o posudzovani vplyvov_1

 

Zber jedlých tukov a olejov z domácností

Jedlé oleje a tuky sa odovzdávajú počas otváracej doby na miesto pre dočasné uloženia odpadu tzv. Zberný dvor separovaného odpadu v Alžbetinom Dvore pri miestnom cintoríne.
Dobre uzavretú PET fľašu ukladáte do nádob na to určených – podľa pokynov pracovníkov.
Informácie v prílohe.

LETAK_ jedle_ oleje_tuky

Nový zberný dvor v prevádzke od mája

Oznamujeme občanom obce, že z dôvodu plánovanej rekonštrukcie prístupovej cesty k novému zbernému dvoru  a splnenia niektorých legislatívno-technických podmienok potrebných na začatie prevádzky, dochádza k zmene termínu otvorenia na mesiac máj. Do uvedeného termínu je možné využiť na vývoz odpadu pôvodný zberný dvor.

Naše deti víťazne

Mládežnícky oddiel  Športového klubu obce Miloslavov  kategórie U 11 sa zúčastnil 2. ročníka zimnej halovej futbalovej ligy o putovný pohár predsedu Oblastného futbalového zväzu Bratislava – vidiek. Zimná liga sa odohrala v priestoroch Základnej školy v Bernolákove za účasti 12 družstiev z okresu Senec. Naše družstvo obsadilo 1. miesto. Deti ligu vyhrali bez jedinej prehry.

Všetkým zúčastnením deťom ako aj trénerom ďakujeme a tešíme sa na ich ďalšie úspechy.

http://obfz-bratislava-vidiek.futbalnet.sk/spravy/zhl-pripraviek-obfz-bratislavavidiek-2017-18-2-rocnik-10-hraci-den-o-putovny-pohar-predsedu-obfz-bratislava-vidiek

 

Prvé pracovné stretnutie s novým županom BSK

Prvé pracovné stretnutie s novým županom BSK

Starostovia obcí Miloslavov, Dunajská Lužná, Most pri Bratislave, Malinovo, Tomášov, Hamuliakovo, Rovinka , Kalinkovo a Vlky sa dňa 27.2.2018  po prvýkrát stretli na spoločnom rokovaní  s novým županom  – predsedom Bratislavského samosprávneho kraja –  p.Jurajom Drobom. Za účasti poslancov BSK pp. I. Pomichala a J. Jánošíka prerokovali požiadavky a návrhy starostov obcí na projekty a oblasti, ktoré považujú za prioritné a kde očakávajú aktívnu účasť a príspevok župy pri ich realizácii.

Za obec Miloslavov sme predložili sedem požiadaviek, z toho  ako prioritu riešenie križovatky – kruhového objazdu – v smere Dunajská Lužná – Studené – Miloslavov – Vinohradnícka a tiež úpravu zákruty medzi miestnymi časťami obce  Miloslavov smerom k zvýšeniu bezpečnosti tohto úseku cesty. Takisto sme požiadali o súčinnosť župy pri rekonštrukcii prechodov pre chodcov na ceste III/1055,  pri realizácii spomaľovacieho ostrovčeka  pred kostolom a odbočením na Lesnú ul., o pravidelnú údržbu cesty III/1055 a úpravu nespevnených krajníc tejto cesty. V rámci realizácie projektu Integrovanej dopravy  očakávame pomoc BSK pri realizácii parkoviska pre železničnej stanici obce.

Župan a poslanci BSK prítomní na stretnutí  prisľúbili maximálnu miery pomoci pri riešení požiadaviek prítomných starostov obcí. Dohodli sme sa na ďalšom stretnutí a príprave konkrétnych krokov, aby sa jednotlivé zámery postupne posúvali smerom k ich realizácii.

Milan Baďanský,
starosta obce

Nové dopravné značenie pri novom zbernom dvore

V zmysle schválenej dokumentácie zo strany ODI sa v uplynulých dňoch osadili nové trvalé dopravné značky, ktoré znižujú rýchlosť na úseku zákruty medzi miestnymi časťami obce a zakazujú predbiehanie motorových vozidiel z dôvodu úpravy bezpečného vjazdu a výjazdu zo zberného dvora.  Informatívna dopravná značka súčasne upozorňuje vodičov na nehodovosť tohto úseku. Po zlepšení počasia bude doplnené aj vodorovné značenie vozovky.

Prístrešok na bicykle od marca s RFID čipom

V záujme ochrany majetku obyvateľov obce Miloslavov sa na železničnej stanici realizovalo viacero bezpečnostných opatrení. Jedným z nich  je aj montáž bezpečnostného elektronického zamykania prístrešku pre bicykle.

Od marca 2018   bude preto  vstup do priestoru prístrešku pre bicykle možný  len s elektronickým RFID čipom. Obyvatelia obce, ktorí využívajú priestor pre odloženie bicyklov na železničnej stanici  si môžu RFID čip vyzdvihnúť  v podateľni obecného úradu v čase úradných hodín oproti predloženiu občianskeho preukazu  za 5 € zálohu.

Budeme radi, ak po začatí prevádzky tohto zariadenia obdržíme od obyvateľov spätnú väzbu; poznatky a pripomienky adresujte na   info@miloslavov.sk.

Milan Baďanský
starosta obce

Začíname práce na rekonštrukcii účelovej komunikácie na nový zberný dvor obce

Obec na základe výsledku VO uzatvorila zmluvu so spoločnosťou Swietelski-Slovakia, spol.s r.o. na rekonštrukciu   prístupovej cesty na nový zberný  dvor. Práce na komunikácii by mali začať v priebehu troch týždňov, po doručení správy z kontroly projektu Zberného dvora zo strany Slovenskej agentúry pre životné prostredie. Počas realizácie prác, ktoré budú trvať cca do konca marca, bude  dočasným dopravným značením obmedzená rýchlosť na tomto úseku.

V uplynulých dňoch schválil Okresný  dopravný inšpektorát už aj projekt  trvalého dopravného značenia  tohto úseku, ktorý sa týka úpravy vjazdu a výjazdu z účelovej komunikácie k zbernému dvoru na cestu III.triedy medzi miestnymi časťami obce  a osadenia  ďalších dopravných značiek, čím sa rieši  bezpečnosť cestnej premávky na danom úseku.

Milan Baďanský, starosta obce

Miloslavskí piataci medzi najlepšími na Slovensku

Miloslavskí piataci medzi najlepšími na Slovensku

 35 žiakov  piateho ročníka Základnej školy v Miloslavove obstálo  na výbornú v celoslovenskom testovaní žiakov 5. ročníka základných škôl, ktoré sa uskutočnilo 22. novembra 2017 na 1481 základných školách.

Výsledok našich piatakov je výrazne lepší ako celoslovenský priemer aj v teste z matematiky a aj zo slovenského jazyka a literatúry. Zatiaľ čo priemerná celoslovenská úspešnosť v teste z matematiky bola na úrovni  64,7 % , v Miloslavove sme dosiahli 78,7 %, čo je 14 % nad priemerom.  Zo slovenského jazyka a literatúry žiaci našej ZŠ predstihli celoslovenský priemer o 14,2 % – dosiahli sme úspešnosť 77 % , pričom celoslovenský priemer bol 62,8 %. Týmito výsledkami sme sa zaradili medzi najúspešnejšie školy na Slovensku.

Poďakovanie patrí v prvom rade učiteľom a vedeniu našej školy, ktorí sa o tento úspech výrazne pričinili.  Potvrdzuje sa, že naše rozhodnutie investovať do skvalitňovania podmienok na vzdelávanie detí v našej obci  bolo správne a prináša svoje  výsledky.

Milan Baďanský, starosta obce

 

 

 

Nové parkovacie miesta na železničnej stanici

Obec Miloslavov realizovala v týchto dňoch úpravu plochy na parkovanie pri železnici, čím sa podarilo získať ďalších  15 parkovacích miest pre autá našich obyvateľov využívajúcich železničnú dopravu. V dohľadnej dobe plánuje obec Miloslavov tiež úpravu vjazdu na parkovisko štrkovým násypom. O úprave budeme včas informovať a prosíme o trpezlivosť.

RegioJet reaguje

RegioJet reaguje

 

Starosta obce Miloslavov Milan Baďanský po pondelkovom rannom kolapse železničnej dopravy opätovne kontaktoval spoločnosť  RegioJet so žiadosťou o riešenie situácie.
Dnes (5.12.2017) na tento mail reagoval zástupca RegioJet-u:

Vážený pane starosto,
děkuji Vám za e-mail. Mrzí mě, že se situace, co se týče přeplněnosti vlaků opět takto komplikuje. Jak my, tak ministerstvo dopravy si uvědomujeme, že kapacita vlaků už opět nedostačuje tomu, když jen za letošní rok se počet cestujících meziročně zvýšil o cca 300 tisíc cestujích na téměř 3 miliony ročně.

Společně s ministerstvem dopravy intenzivně řešíme kapacitní navýšení počtu souprav od začátku příštího roku. Společně jsme realizovali sčítání počtu cestujících a v návaznosti na to jsme připravili pro ministerstvo návrh odpovídajícího navýšení kapacit.

Aktuálně je tento návrh v procesu schvalování a připomínkování ze strany ministerstva dopravy – zejména s ohledem na požadavky směrem ke státnímu rozpočtu. Nicméně obě strany máme zájem situaci co nejrychleji vyřešit a najít právě takové řešení, které nebude krátkodobé, ale bude schopno unést i další nárůst cestujících v dlouhodobém časovém horizontu. Budu Vás informovat o vyřešení situace.

S ohledem na dnešní situaci bych ale ještě zmínil jednu podstatnou věc, která má na podobu provozu, jeho včasnost a kapacity souprav v aktuálních dnech zásadní vliv. Na trati probíhá rozsáhlá výluková činnost v návaznosti na práce ŽSR na trati. Tato výluková činnost byla naplánována de facto ad hoc a vede – přes veškeré úsilí ke zpožďování spojů – a to z důvodů náhradní autobusové dopravy v části trasy, na kterou pak vlaky čekají a jedou oproti jízdnímu řádu pozdě. Je to něco, co můžeme jen velmi málo ovlivnit – nicméně stává se to, že ve špičkách jedou spoje časově posunuty a v době odjezdu spoje s větší kapacitou přijede zpožděný předchozí spoj, kde je kapacita nižší. I toto mělo dneska vliv na to, že část cestujících nebyla přepravena vlakem, do kterého chtěli nastoupit.

Ještě jednou se omlouvám. Budeme Vás informovat o dalším postupu. Informace o výlukách a omezeních jsou k dispozici také na našich internetových stránkách a dáváme je také na naše profily na sociálních sítích.

Jsem Vám k dispozici k dalším případným dotazům.

Děkuji za pochopení a jsem s pozdravem,

Aleš Ondrůj, RegioJet.

Zatvorenie zberného dvora

Oznamujeme občanom obce, že od 4.12.2017 sa zberný dvor  oficiálne zatvára.

V zimnom období je služba poskytovaná na základe telefonického dohovoru. V takom prípade je potrebné zavolať a dohodnúť si čas vývozu, množstvo odpadu a čas úhrady poplatku.

Kontakt: Martin Sitiar 0903 256 164

Zimné obdobie:  December 2017 –  Marec 2018

Letné obdobie:  Marec 2018 – December 2018

Zároveň chceme požiadať občanov aby neukladali iný odpad pred bránou zberného dvora. 

Zberný dvor plánujeme otvoriť 7. 3. 2018

Spustenie nového webového sídla obce

Obec Miloslavov oznamuje svojim občanom a všetkým návštevníkom webového sídla, že v termíne od 27.11.2017 je nasadené na adrese www.miloslavov.sk nové webové sídlo obce. Z tohto dôvodu si Vás dovoľujeme požiadať o strpenie prípadných porúch súvisiacich so zobrazovaním obsahu webovej stránky v najbližších dňoch. Na odstránení závad pracujeme.

Slávnostné otvorenie školského ihriska v ZŠ 1.etapa

Slávnostné otvorenie školského ihriska – I. etapa

Dňa 19. 10. 2017 prebehla na našej Základnej škole milá školská slávnosť. Stretli sme sa na školskom ihrisku, kde slávnostným prestrihnutím pásky, bolo do užívania deťom Základnej školy v Miloslavove, odovzdané ihrisko s umelou trávou a upravené pieskovisko. Je to 1. etapa rekonštrukcie a revitalizácie školského areálu, v ktorej budeme pokračovať. Ako hostia sa tejto udalosti zúčastnili p. starosta p. Milan Baďanský, p. podpredseda slovenského futbalového zväzu a predseda bratislavského futbaloveho zväzu PaedDr. Juraj Jánošík, PaedDr. Anna Mazúrová z Okresného úradu odboru školstva v Bratislave, p. riad. ZŠ z Plaveckého Štvrtka p. Mgr. Mariana Korbelová, p. riad. ZŠ v Hamuliakove p. Mgr. Alena Maškanová, p. poslankyňa Ing. Renáta Bačová a p. poslanec Bc. Ladislav Bučik. Spestrením otvorenia bolo tanečné vystúpenie dievčat z 5.A triedy, pieseň v podaní našich prváčikov,ktorú na túto príležitosť zložila p. vychovávateľka Mária Tyborová. Ako prví si naše ihrisko vyskúšali mladí futbalisti, ktorí pod vedením p. Riegela odohrali krátky futbalový zápas. V závere si na novom ihrisku zahrali svoju obľúbenú hru – vybíjanú – naše deti zo školského klubu detí. Všetkým patrí obrovské ďakujeme a hlavne pánovi Jánošíkovi, ktorý sponzorsky zabezpečil umelú trávu.

PaedDr. Alena Jančeková
riaditeľka Základnej školy Miloslavov

Komuniké zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 28.9.2017

Komuniké zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 28.9.2017

Obecné zastupiteľstvo obce Miloslavov (OZ) na svojom zasadnutí dňa 28.9.2017 prerokovalo všetky body schváleného programu.

Okrem pravidelnej kontroly plnenia uznesení a stavu finančných prostriedkov obce OZ konštatovalo pozitívny vývoj príjmovej časti rozpočtu, a to z podielových daní zo ŠR a z poplatku za rozvoj.

Zastupiteľstvo prerokovalo správu z Komisie pre rozvoj obce, ktorá zasadala 14.9.2017 a odporučila OZ prijať návrh prioritizácie projektov obce a súčasne začať s procesom obstarávania Aktualizácie územného plánu obce Miloslavov v rozsahu podľa §19a stavebného zákona. Aktualizácia a zmeny v ÚP majú reflektovať stav a požiadavky rozvoja obce, zvýšenie a skvalitnenie infraštruktúry a priestorov pre občiansku vybavenosť a zámerom je tiež vytvoriť predpoklady pre prepojenie oboch miestnych častí obce.

V rámci pravidelného hodnotenia stavu projektov obce v oblasti dopravy, školstva, odpadového hospodárstva a rozvoja športu a rekreácie starosta informoval o aktuálnom stave jednotlivých projektov, poslanci OZ sa zúčastnili prehliadky nového zberného dvora pred jeho prevzatím a kolaudáciou. Tabuľka projektov je prílohou zápisnice.

V rámci nájomných bytov budú postupne uvoľnené dva nájomné byty v miestnej časti Alžbetin Dvor, preto OZ menovalo dočasnú komisiu na výber uchádzačov o nájom v týchto nájomných bytoch obce.

OZ sa zaoberalo takisto protestom prokurátora proti uzneseniu OZ č.50 z 27.4.2017 a hlasovaním rozhodlo, že protestu nevyhovie.

V rámci schvaľovania zmluvnej dokumentácie OZ schválilo zmluvu o zriadení vecných bremien so Západoslovenskou distribučnou, a.s. na energetické zariadenia, nájomnú zmluvu na pozemok za účelom vybudovania vodovodného potrubia so spoločnosťou Vikinela s.r.o., kúpnu zmluvu na pozemok pod komunikáciou s Máriou Vámošovou, Ladislavom Vámošom, Marianou Lisou a Mariánom Vámošom a zmluvu na vykonávanie zdravotnej posudkovej činnosti so spoločnosťou firma Benmedika s.r.o. Veľký Biel.

Podrobnejšie informácie sú v zápisnici zo zasadnutia OZ.

Miloslavov 30.9.2017

Výsledky testovania vody zo studní (Alžbetin Dvor a Miloslavov)

Obec Miloslavov zadala spracovanie komplexný rozbor vody zo studní v miestnej časti Alžbetin Dvor a Miloslavov (fyzikálnochemický, mikrobiologický, biologický, na kovy, na halogenované prchavé organické zlúčeniny, BTEX, nehalogenované prchavé organické zlúčeniny a pesticídy).

Vo vzorke v Miloslavove sa vyskytli koliformné baktérie, preto nie je vhodná na pitie. Tieto baktérie sú najčastejším problémom studní, najmä ak sa nachádzajú blízko polí alebo nesprávne uzavretých septikov (fekálne znečistenie vody) a dajú sa odstrániť dezinfekciou vodného zdroja alebo filtračnými zariadeniami.

Vo vzťahu k výskytu ostatných zložiek sa v studniach oboch častí obce vyskytli pesticídy, pričom podľa odborníkov sa nedá preukázať ich pôvod. Niektoré sa už nepoužívajú (atrazin), ale nachádzajú sa ešte vo veľa lokalitách (aj v okolitých obciach) v zemine, odkiaľ sa postupne vyplavujú. Nájdené boli aj aktuálne používané pesticídy, napr. chloridazon (používa sa napr. na ošetrovanie porastov cukrovej a kŕmnej repy) a bentazon (ošetrovanie napr. kukuričných porastov, sóje a pod.).

Vzhľadom k tomu, že slovenská legislatíva je prísnejšia od európskej legislatívy a nezohľadňuje zaradenie niektorých pesticídov medzi tzv. nerelevantné pri porovnávaní limitov pre pitnú vodu, je vykázaný výskyt pesticídov nad slovenskú normu ich výskytu v pitnej vode.

Tieto zistenia nemajú podľa odborníkov súvis so skládkou nebezpečného odpadu vo Vrakuni.

ALS_Czech_Republic_rozbor_vody_AD

ALS_Czech_Republic_rozbor_vody_Miloslavov

AQUASECO_rozbor_vody_AD

AQUASECO_rozbor_vody_Miloslavov

Krádeže bicyklov na železničnej stanici (7.9.2017)

Priebežný monitoring situácie na železničnej stanici dnes priniesol svoje ovocie. Priamo pri krádeži som prichytil zlodejov ( žena a muž ), zachránil bicykel a zadržal ich náčinie. Zlodeji utiekli, ale hľadá ich privolaná policajná hliadka. Krádeže sa teda realizujú odstrihnutím bicykla a jeho naložením do vlaku.

V tejto súvislosti chcem informovať, že čakáme na realizáciu elektrickej a internetovej prípojky, aby sme moli inštalovať kamery, ktoré budú monitorovať parkovisko bicyklov a áut.

Milan Baďanský
starosta obce

Orechová ulica v novom šate (7.9.2017)

Orechová ulica v novom šate (7.9.2017)

Príkladom veľmi dobrej spolupráce s občanmi Orechovej ulice v Alžbetinom Dvore je úprava cesty a pokládka nového povrchu, ktorá značne zlepší komfort všetkým obyvateľom, využívajúcim túto komunikáciu.

Veľké „ďakujem“ všetkým, ktorí pomohli.


Milan Baďanský, starosta obce

Komuniké zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 16.8.2017

Komuniké zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 16.08.2017

Obecné zastupiteľstvo obce Miloslavov (OZ) na svojom zasadnutí dňa 16.8.2017 prerokovalo všetky body schváleného programu.
Okrem pravidelnej kontroly plnenia uznesení a stavu finančných prostriedkov obce OZ prerokovalo správu audítora k účtovnej závierke a výročnej správe za rok 2016, ktorá bola bez výhrad.

Na zabezpečenie stravovania žiakov Základnej školy pre nasledujúce dva školské roky obec uzatvorila zmluvu s víťazom VO – spoločnosťou PINO s.r.o. Bratislava, ktorá bude zabezpečovať aj výdaj stravy pre deti. V tejto súvislosti obec formou VZN schválila novú výšku príspevku na stravu, v rámci čoho bude obec prispievať na prevádzkové náklady stravovania sumou 0,54 – 0,56 EUR/obed a príspevok rodičov sa zvýši o 0,10 EUR na 1 obed.

Takisto bolo prijaté VZN č.1/2017, ktoré v súlade s novelou zákona o politických stranách a hnutiach upravuje podmienky vylepovania plagátov v obci.

OZ súhlasilo s umiestnením telekomunikačných sietí pre budovanie optického pripojenia na pozemkoch obce pre spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a spoločnosť Progres s.r.o. , oba projekty sa budú realizovať v miestnej časti Miloslavov.

Takisto bola OZ schválená nájomná zmluva so spoločnosťou LAZA s.r.o. na prenájom obecného pozemku za účelom výstavby dopravnej a technickej infraštruktúry obytnej zóny RZ19/III. Etapa a spoločnosti CON s.r.o. bol udelený súhlas na budovanie chodníka na pozemku obce v rámci projektu pre stavbu bytových domov s komunitným parkom Condimínium 33 – Broskyňová ul..

Poslanci sa zaoberali žiadosťou Univerzitnej nemocnice s poliklinikou Milosrdní bratia, spol. s r.o. o príspevok na sonograf pre stredisko v Dunajská Lužná. Vzhľadom na požadovanú výšku príspevku však obec požiada o doplnenie informácií.

V rámci pravidelného hodnotenia stavu projektov obce v oblasti dopravy, školstva, odpadového hospodárstva a rozvoja športu a rekreácie starosta informoval o príprave projektu na telocvičňu a priestorov na pracovné vyučovanie – dielne. Areál ZŠ a MŠ obec počas leta upravuje, v materskej škole sa premiestnili hracie prvky a na nové podložie a pokladá sa nový trávnik. Výstavba zberného dvora ide podľa harmonogramu, odovzdanie sa predpokladá v októbri. V RŠA sa pripravuje oprava umelého trávnika, realizovali sa aj bezpečnostné opatrenia na ochranu návštevníkov a okolitých nehnuteľností.

Podrobnejšie informácie sú v zápisnici zo zasadnutia OZ.

Miloslavov 16.08.2017

Koše na psie exkrementy a ich umiestnenie v obci

Vážení spoluobčania, chovatelia psov,
prvých 9 kusov košov na psie exkrementy je umiestnených v intraviláne obce. Kde sa nachádzajú nájdete na priloženej mapke vyznačené čiernym kruhom.
V časti Alžbetin Dvor sa nachádza 6 kusov a v časti Miloslava zatiaľ 3 kusy.
Koše budú doplnené aj o sáčky na psie exkrementy.
Ďakujeme za porozumenie.

Mapa_kose_na_psie_exkrementy

Kontajnery na šatstvo opäť k dispozícii

Obec po zistení, že spoločnosť, ktorá prevádzkovala odvoz použitého oblečenia ukončila svoju činnosť, ihneď podnikla kroky, aby sa mohlo pokračovať v zbere použitého oblečenia, textílií, obuvi. Starosta po rokovaní s občianskym združením EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU podpísal zmluvu o umiestnení zberných kontajnerov na oblečenie textílie a obuv. Kontajnery sú na Športovej ulici pred dočasným Zberovým dvorom v miestnej časti Alžbetin Dvor a v časti Miloslava pri Kultúrnom dome. Kontajnery slúžia na zber použitých textílií, odevov a obuvi v tejto štruktúre: pánske, dámske, detské odevy pre všetky sezóny, lôžkoviny, posteľná bielizeň a iný domáci textil, topánky, tašky, kožené a kožušinové odevy, doplnky, domáce, kuchynské a športové potreby, knihy, hračky a podobne. Tieto veci sa použijú na charitatívne účely, na recykláciu, ekologickú likvidáciu a finančné zhodnotenie, pričom výťažok sa použije na podporu slovenských neziskových charitatívnych organizácií. Takýmto zberom oblečenia a obuvi v našej obci aspoň malým dielom prispejeme na pomoc tým, ktorí to potrebujú.

?

Stretnutie k vrakunskej skládke

Stretnutie k vrakunskej skládke
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky zorganizovalo na deň 17.7.2017 stretnutie k skládke vo Vrakuni za účasti štátneho tajomníka Norberta Kurillu, zástupcov ministerstva životného prostredia, riaditeľa štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra a starostov okolitých obcí a mestských častí, vrátane našej obce.

Na stretnutí nás oboznámili so stavom verejného obstarávania na sanáciu skládky – informovali nás o otváraní obálok, ktorých obsahom bolo splnenie kritérií prihlásených uchádzačov. Až po ich vyhodnotení sa budú otvárať obálky so súťažnými ponukami jednotlivých uchádzačov. Presný časový harmonogram Ministerstvo životného prostredia nevie určiť kvôli potenciálnym námietkam uchádzačov v procese obstarávania.

Získali sme informáciu, že Štátny geologický ústav vykonáva pravidelný monitoring skládky vo vyhĺbených sondách na skládke, ako aj v okolí skládky a okruh monitoringu sa rozšíri vybudovaním nových sond v spolupráci s dotknutými obcami. Prezentovaný dokument o skládke zverejní obce na svojej stránke po jeho obdržaní od Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

Požiadali sme ministerstvo aj o skvalitnenie komunikácie s verejnosťou a o poskytovanie pravidelných informácií o situácii na skládke.

Link na informácie o skládke:

http://www.minzp.sk/vysledky-vyhladavania.html?words=skladka+vrakuňa

V našej obci sme nezávisle na aktivite Ministerstva životného prostredia objednali rozbory vody z obidvoch častí obce, výsledky by sme mali mať k dispozícií budúci týždeň a následne ich zverejníme.

Milan Baďanský
starosta obce

Stretnutie_k_vrakunskej_skladke

Nové stojany na bicykle na železničnej stanici (12. júl 2017)

Na železničnej stanici v našej obci sme práve nainštalovali stojany pre ďalších 15 bicyklov a takisto sa vyznačil priestor vyhradený na prístup ku stojanom, aby sa mohli všetci cyklisti bez problémov dostať k stojanom a svojim bicyklom. Jeden z ďalších krokov na zlepšenie kvality služieb a podporu využívania vlakového spojenia v našej obci.

Milan Baďanský, starosta obce

Komuniké zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 15.6.2017

Komuniké zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 15.6.2017

Obecné zastupiteľstvo obce Miloslavov (OZ) na svojom zasadnutí dňa 15.6.2017 prerokovalo všetky body schváleného programu.
Okrem pravidelnej kontroly plnenia uznesení a stavu finančných prostriedkov obce OZ schválilo Záverečný účet obce Miloslavov za rok 2016 a Výročnú správu za rok 2016.
OZ sa zaoberalo predloženým návrhom cenníka zmluvných nájmov za priestory v nehnuteľnostiach, ktoré vlastní obec a tento súčinnosťou od 1.7.2017 schválilo.

V rámci pravidelného hodnotenia stavu projektov obce v oblasti dopravy, školstva, odpadového hospodárstva a rozvoja športu a a rekreácie starosta informoval, že obec obdržala rozhodnutie o umiestnení stavby na parkovisko pri železničnej stanici, takže obec bude pokračovať stavebným konaním. Revitalizácia detského ihriska vRŠA je ukončená a ihrisko bolo odovzdané dňa 3.6.2017 do užívania verejnosti.

V prácach na projekte nového zberného dvora sa pokračuje podľa harmonogramu.

Slovenská pošta, a.s. sa obrátila na obec so žiadosťou o pomoc z dôvodu, že súčasný prevádzkovateľ Pošta Partner v Miloslavove dal pošte výpoveď k 31.8.2017, ale z technických dôvodov hodlá prerušiť prevádzku už od 23.6.2017. Starosta obce ponúkol pošte, ako dočasné riešenie na prevádzku pošty priestor v Kultúrnom dome Miloslavov, aby sa mohli poštové služby poskytovať aspoň v obmedzenom rozsahu. OZ toto riešenie schválilo a požiadalo starostu, aby bola obec maximálne súčinná pri otvorení tejto prevádzky už od 26.6.2017, v záujme zabezpečenia plynulosti doručovania zásielok pre obyvateľov obce.

V bode Rôzne sa poslanci zaoberali listom MŽP ohľadom požiadavky na informovanie občanov ohľadom možnej kontaminácie spodnej vody zo skládky vo Vrakuni.

Obec Miloslavov podporuje aktivity mestskej časti Vrakuňa už od roku 2015, za čo obdržala aj ďakovný list starostu mestskej časti Vrakuňa. Zo strany MŽP SR a príslušných orgánov neboli od roku 2015 vykonané žiadne účinné kroky na odstránenie tohto stavu. OZ požiadalo starostu, aby v spolupráci s okolitými obcami vyvinuli tlak na MŽPSR/Úrad verejného zdravotníctva na zabezpečenie pravidelného monitoringu a rozboru spodnej vody v dotknutých lokalitách a urýchlené prijatie opatrení na zamedzenie pokračujúcej kontaminácie.

Podrobnejšie informácie sú v zápisnici zo zasadnutia OZ.

Miloslavov 15.6.2017