Nové povinnosti vlastníkov studní a žúmp

Nové povinnosti vlastníkov studní a žúmp

Povinnosti vlastníka studne

Obec Miloslavov, ako orgán štátnej vodnej správy, Vás upozorňuje na prechodné ustanovenia  § 80 d ods.3 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení.

Podľa vyššie uvedeného ustanovenia vodného zákona práva a povinnosti vyplývajúce z povolení a rozhodnutí, ktoré nie sú v súlade s platným vodným zákonom, účinným od 15. januára 2015, je potrebné do 31.decembra 2020 uviesť povolenia do súladu s platným vodným zákonom, inak povolenia strácajú platnosť.

      Podľa § 21 ods. 4 písm. a) vodného zákona sa povolenie na odber podzemných vôd vydáva najviac na 10 rokov. Povolenia na odber podzemných vôd pri jestvujúcich alebo povolených studniach, ktoré nemajú časovo obmedzený odber podzemných vôd, strácajú svoju platnosť s dátumom     31.decembra 2020.

Ak fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorých sa to týka, naďalej plánuje odoberať podzemné vody (odber vody zo studne), je potrebné požiadať príslušný orgán štátnej vodnej správy o vydanie nového povolenia na odber podzemných vôd za účelom jeho zosúladenia s platnou legislatívou.

Príslušným orgánom štátnej vodnej správy je:

  • Obec Miloslavov, ak sa jedná o povolenia na odber povrchových a podzemných vôd a ich iné využitie na potreby jednotlivých občanov (domácností), t. j. povolenie vydávané pre fyzické osoby (odber vody z domovej studne pre rodinné domy, rekreačné chaty alebo ako úžitková voda v k. ú. Miloslavov).
  • Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, ak sa jedná o povolenie na odber povrchových a podzemných vôd pre právnické osoby (t. j. povolenie na odber podzemnej vody pre firmy, prevádzky, hospod. objekty, skupinové vodovody – samospády pre viac rodinných domov a pod.)

     Podľa platného vodného zákona, každá fyzická osoba, alebo právnická osoba,  ktorá má studňu a chce ju aj naďalej užívať na odber podzemnej vody, t. j. pre pitné účely alebo úžitkové, musí do 31. decembra 2020 požiadať príslušný orgán štátnej vodnej správy o vydanie nového povolenia na odber podzemných vôd. Týka sa to všetkých, ktorí majú povolenie na odber podzemnej vody na dobu neurčitú alebo nemajú povolenie vôbec.

Na základe žiadosti bude vydané nové povolenie na odber podzemnej vody na dobu 10 rokov. Tlačivo žiadosti je k dispozícii na Stavebnom úrade u Ing. Pliešovskej a na webovej stránke obce v sekcii Obyvateľ – Stavebný úrad, kde sú uvedené všetky potrebné náležitosti k vydaniu povolenia.

Bližšie informácie poskytne Ing. Lenka Pliešovská na Stavebnom úrade Miloslavov počas stránkových dní, č.t.: 0917 700 524, mail: lenka.pliesovska@miloslavov.sk.

 Povinnosti vlastníkov nehnuteľností so žumpami

Podľa  § 23 ods. 2 zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov: „Vlastník stavby alebo vlastník pozemku, na ktorom bola povolená žumpa, je povinný pripojiť stavbu alebo pozemok na verejnú kanalizáciu, ak je to technicky možné a nevyžaduje si to neprimerane vysoké náklady.“

Vlastník stavby alebo vlastník pozemku je povinný splniť povinnosť podľa § 23 ods. 2 druhej vety do 31. decembra 2021.

Novelou vodného zákona, sa taktiež zavádza dôslednejšia kontrola plnenia povinností vlastníka nehnuteľnosti so žumpou. Na základe novely je takýto vlastník nehnuteľnosti nie len povinný zabezpečiť zneškodnenie obsahu žumpy odvozom do čistiarne odpadových vôd, ale aj predložiť doklady o takomto odvoze za posledné 2 roky na výzvu obce alebo orgánu štátnej vodnej správy.

Podľa § 36 ods. 4  vodného zákona, ten, kto akumuluje odpadové vody v žumpe, je povinný zabezpečovať ich zneškodňovanie odvozom do čistiarne odpadových vôd a na výzvu obce47) alebo orgánu štátnej vodnej správy predložiť doklady o odvoze odpadových vôd najviac za posledné dva roky. Odvoz odpadových vôd môže vykonávať len prevádzkovateľ verejnej kanalizácie,47a) obec alebo osoba oprávnená podľa osobitného predpisu.47b) Ten, kto vykonáva odvoz odpadových vôd, je povinný vydať doklad o odvoze tomu, kto o odvoz požiadal; doklad o odvoze odpadových vôd obsahuje meno, priezvisko a adresu toho, komu bol odvoz odpadových vôd vykonaný, dátum odvozu, miesto umiestnenia žumpy, množstvo vyvezených odpadových vôd, názov osoby, ktorá odvoz odpadových vôd vykonala a adresu čistiarne odpadových vôd.

Obec alebo orgán štátnej vodnej správy môže žiadať predloženie dokladov o odvoze odpadových vôd podľa § 36 ods. 4 vodného zákona najskôr od 15. septembra 2020; do 15. septembra 2020 môže žiadať predloženie dokladov o odvoze odpadových vôd vykonanom po 15. septembri 2018.

Nove_povinnosti_vlastnikov_studni_a_zump

Čiastočné obmedzenie dopravy pri záhradkách popri železničnej trati

Oznamujeme občanom, že dňa 17. – 18. 9. 2019 príde k čiastočnému obmedzeniu dopravy na prístupovej ceste popri železničnej trati v záhradkárskej oblasti v Alžbetinom Dvore z dôvodu jej čiastočnej rekonštrukcie. Obec pristúpila k jej rekonštrukcií z dôvodu nevyhovujúceho stavu povrchu prístupovej cesty. Zároveň žiadame občanov o pochopenie a trpezlivosť.

Prečo je poľné hnojisko v miestnej časti Miloslavov problém?

Poľné hnojisko je umiestnené na pozemku Slovenského pozemkového fondu (SPF)  a súhlas na jeho zriadenie bol vydaný v roku 1988 Okresnou štátnou veterinárnou správou. Užívateľom hnojiska je od roku 2005 AGRO Malinovo, a.s. na základe nájomnej zmluvy s SPF.

V roku 2009 boli Územným plánom obce Miloslavov zaradené na bytovú výstavbu nové rozvojové zóny – vrátane území v blízkosti poľného hnojiska. Následne, v roku 2011, nový starosta obce Milan Baďanský oslovil listom všetkých developerov a majiteľov pozemkov z tejto oblasti a upozornil ich na existenciu poľného hnojiska a možnosť negatívneho vplyvu na bývanie v tejto časti. Súčasne požiadal aj SIŽP o preverenie zákonnosti prevádzky hnojiska a možného úniku škodlivých látok, pričom SIŽP nezistila porušenie zákonov. Starosta takisto požiadal Regionálny úrad verejného zdravotníctva  (RÚVZ ) o posúdenie vplyvov biologických faktorov z hnojiska na obytnú zástavbu. RUVZ vo svojom stanovisku uviedol, že ochranné pásmo pre poľné hnojiská nie je upravené žiadnym zákonom, i keď môže byť zdrojom znečisťovania ovzdušia alebo podzemných vôd.

Majitelia pozemkov a developeri, napriek upozornenia zo strany obce,  pozemky v danej oblasti rozparcelovali a rozpredali na výstavbu rodinných domov. Málokto z kupujúcich si dostatočne preveril stav okolia pozemku, ktorý kupoval, alebo podcenil možné negatívne vplyvy – napríklad z blízkeho hnojiska.

Aký je postoj obce Miloslavov?

Napriek tomu, že obec Miloslavov nedávala žiaden súhlas ani stanovisko k zriadeniu a prevádzke poľného  hnojiska a nemá ani žiadnu kontrolnú alebo sankčnú kompetenciu, vykonala v tomto roku už tieto kroky:

  • stav poľného hnojiska pravidelne monitoruje ( okolie hnojiska skôr pripomína divokú skládku stavebného odpadu z realizovanej okolitej výstavby – čo bude musieť obec riešiť na účet všetkých obyvateľov);
  • vyvolala rokovanie s prevádzkovateľom AGRO Malinovo, a.s., na ktorom sa potvrdilo, že prevádzkovateľ má potrebné povolenia; prisľúbili obci  súčinnosť pri odpratávaní skládky odpadov pri hnojisku a pri výsadbe  izolačnej zelene;
  • požiadala o preverenie stavu hnojiska vo vzťahu k verejnému zdraviu obyvateľov v jeho blízkosti RUVZ; RUVZ obci oznámil odstúpenie podnetu Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe Senec – šetrenie prebieha;
  • požiadala SIŽP Bratislava o preverenie stavu hnojiska, obec ešte nemá výsledok;
  • podala na SIŽP – ústredie podnet na preverenie prevádzky hnojiska najmä z dôvodu obťažujúceho zápachu, ochrany ovzdušia a podzemných vôd – podnet je vo vybavovaní;
  • po porade s environmentalistami OZ schválilo dňa 22.8.2019 zaradiť do zoznamu projektov výsadbu zeleného izolačného pásu – drevín na oddelenie rodinných domov a vytvorenie clony k hnojisku, čo obec chce začať realizovať ešte v tomto roku.

Obec Miloslavov za obdobie rokov 2018 – 2019 neeviduje ani jednu sťažnosť obyvateľov na obťažujúci zápach z poľného hnojiska od obyvateľov  obce. Eliminácia vplyvu poľného hnojiska je vecný problém a je potrebné ho riešiť vecne, v súčinnosti s obcou a kompetentnými orgánmi.

Obec preto  víta avizovanú iniciatívu obyvateľov na spísanie petície, pretože sa tým dôraznejšie poukáže na dôležitosť riešenia tohto problému a podporia sa stanoviská a argumenty obce Miloslavov.

Miloslavov 13.09.2019
Starosta obce a poslanci OZ

Obec Miloslavov príjme do Materskej školy učiteľa/učiteľku s nástupom ihneď

Obec Miloslavov príjme kvalifikovaného učiteľa/učiteľku  do Materskej školy v Miloslavove s výchovným jazykom slovenským s nástupom ihneď.

Žiadosť treba podať na adrese:
Obec Miloslavov
Miloslavov 181&
900 42 Miloslavov

mail: hana.pokorna@miloslavov.sk

Ďalšie informácie poskytneme osobne na obecnom úrade, alebo telefonicky na:
č.tel.: 0917 888 404 (úrad), 0907 711 844 (MŠ)

Základná zložka mzdy (v hrubom):
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

K žiadosti treba priložiť:
– profesný životopis (bez fotografie)
– doklad o vzdelaní (fotokópie) v súlade s vyhláškou MŠ SR č. MŠ SR
č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných      zamestnancov
– žiadosť o prijatie do zamestnania

Obec Miloslavov príjme do Materskej školy upratovačku na zastupovanie počas dlhodobej PN

Obec Miloslavov príjme upratovačku do Materskej školy v časti Alžbetin Dvor na plný pracovný úväzok na zastupovanie počas dlhodobej PN.

Žiadosť treba podať na adrese:
Obec Miloslavov
Miloslavov 181
900 42 Miloslavov

alebo

mail: hana.pokorna@miloslavov.sk

Ďalšie informácie poskytneme osobne na obecnom úrade, alebo telefonicky na č. tel. 0817 888 404

K žiadosti treba priložiť:
–  životopis
– žiadosť o prijatie do pracovného pomeru

Základná zložka mzdy (v hrubom):
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Termín akustického preskúšania sirén

V súlade s § 5 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany v znení neskorších predpisov bude dňa 13. 9. 2019 v čase o 12.00 v obci Miloslavov vykonané preskúšanie prevádzkyschopnosti elektromotorickej sirény.

Obec Miloslavov príjme pracovníka na doručovanie písomností v miestnej časti Miloslavov na dohodu

Obec Miloslavov príjme pracovníka na doručovanie písomností v miestnej časti Miloslavov na dohodu

Žiadosť treba podať na adrese:

Obec Miloslavov
Miloslavov 181
900 42 Miloslavov      

alebo
mail: hana.pokorna@miloslavov.sk

 Náplň práce:
– doručovanie písomností obce Miloslavov pre miestnu časť Miloslavov

Platové podmienky:
– 0,70 Eur doručenková obálka
– 0,20 Eur obyčajná obálka a ostatné písomnosti bez podpisu
– príplatky za soboty, nedele, sviatky

Požiadavky na zamestnanca:
– ochota pracovať aj za nepriaznivého počasia
– precíznosť
– bez požiadavky na odbornú prax

 

Týždeň dobrovoľníctva v obci Miloslavov

Obec Miloslavov sa zapojila do projektu Týždeň dobrovoľníctva v spolupráci s Bratislavským dobrovoľníckym cetrom (BDC). Týždeň dobrovoľníctva začína dňa 16. 9. 2019. Obec naplánovala pre dobrovoľníkov aktivitu na stredu 18. 9. 2019 v čase od 08.00 h – 14. 00 hod v rámci ktorej plánujeme revitalizáciu Lipového námestia (náter konštrukcie zábradlia) v časti Miloslavov. Viac informácií k týždňu dobrovoľníctva získate na nižšie uvedených odkazoch.

https://www.dobrovolnictvoba.sk/

https://www.facebook.com/dobrovolnictvoba/

https://www.dobrovolnictvoba.sk/nc/tyzden-dobrovolnictva-registracia/program-tyzdna-dobrovolnictva-2019-v-bratislavskom-kraji/tyzden-dobrovolnictva/dobrovolnicka-organizacia/ou-miloslavov/termin/22/

Obec Miloslavov príjme vychovávateľa do ZŠ Miloslavov

Obec Miloslavov príjme vychovávateľa/vychovávateľku do Základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským s nástupom ihneď na zastupovanie počas dlhodobej PN

Miesto výkonu práce: ZŠ Miloslavov, Alžbetin Dvor 81

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 15.10.2019

Rozsah úväzku: 100 %
Počet žiakov: 400
Požiadavky:
– vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov a vyhlášky 437/2009 Z.z.

Ďalšie požiadavky:
– profesijný životopis,
– žiadosť o prijatie,
-súhlas so spracovaním osobných údajov.

Základná zložka mzdy (v hrubom):
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Ponúkame:
– krásne prostredie novej modernej školy s kvalitným vybavením: v každej triede interaktívne tabule, klimatizácia, nový nábytok, moderné pomôcky,
– pekné prostredie obce Miloslavov,
– veľmi dobrá spolupráca so zriaďovateľom a Radou školy,
– každý zamestnanec má tablet,
– gastro lístky pre všetkých zamestnancov,
– výber obedov zo 4 jedál denne,
– šalátový bar – neobmedzene – denne,
– výborný dynamický a ochotný kolektív,
– organizovanie akcií pre zamestnancov – vzdelávanie, team buildingy v Piešťanoch, návšteva divadelných predstavení, vianočné trhy, oslavy , posedenia….,
– preplácanie nadčasov – celoročne,
– podpora osobnostného rastu a vzdelávania,
– možnosť osobného príplatku .

Na pohovor budú pozvaní len uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady.

Žiadosť treba podať:
mail: zakladna.skola@miloslavov.sk

Ďalšie informácie poskytneme telefonicky u Mgr. Ireny Daliman na 0907 711 846

Obec Miloslavov príjme učiteľa anglického jazyka do Základnej školy

Obec Miloslavov príjme Učiteľa/učiteľku anglického jazyka do Základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským s nástupom od 01.11.2019

Miesto výkonu práce: ZŠ Miloslavov, Alžbetin Dvor 81

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 15.10.2019

Rozsah úväzku: 100 %
Počet žiakov: 400
Požiadavky:
– vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov a vyhlášky 437/2009 Z.z.

Ďalšie požiadavky:
– profesijný životopis,
– žiadosť o prijatie,
-súhlas so spracovaním osobných údajov.

Základná zložka mzdy (v hrubom):
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Ponúkame:
– krásne prostredie novej modernej školy s kvalitným vybavením: v každej triede interaktívne tabule, klimatizácia, nový nábytok, moderné pomôcky,
– pekné prostredie obce Miloslavov,
– veľmi dobrá spolupráca so zriaďovateľom a Radou školy,
– každý zamestnanec má tablet,
– gastro lístky pre všetkých zamestnancov,
– výber obedov zo 4 jedál denne,
– šalátový bar – neobmedzene – denne,
– výborný dynamický a ochotný kolektív,
– organizovanie akcií pre zamestnancov – vzdelávanie, team buildingy v Piešťanoch, návšteva divadelných predstavení, vianočné trhy, oslavy , posedenia….,
– preplácanie nadčasov – celoročne,
– podpora osobnostného rastu a vzdelávania,
– možnosť osobného príplatku .

Na pohovor budú pozvaní len uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady.

Žiadosť treba podať:
mail: zakladna.skola@miloslavov.sk

Ďalšie informácie poskytneme telefonicky u Mgr. Ireny Daliman na 0907 711 846

Získali sme dotáciu vo výške 250 tisíc Eur

Na základe žiadosti a predloženého projektu sa obci Miloslavov podarilo získať na prístavbu Základnej školy dotáciu vo výške 250.000 EUR. Dotáciu nám poskytla Vláda SR v zmysle svojho uznesenia č.414/2019 a prostriedky budú použité na úhradu dostavby pavilónu Základnej školy. Ušetrené prostriedky budú použité podľa zámeru schváleného obecným zastupiteľstvom na nákup pozemkov a rozšírenie areálu základnej školy za účelom výstavby telocvične.
UZN_Vlady_SR_414_2019

Bezpečne do školy

Po ukončení dostavby základnej školy bude areál školy slúžiť už len deťom na hry a pobyt vonku. Obec preto oslovila mailom všetkých rodičov, aby podľa možnosti obmedzili odvoz detí do školy autom  – najmä u starších detí.  Bezpečnosť prechodu detí do školy  zabezpečujú ráno v čase od 7:30 hod. do  8:00 hod. dvaja zamestnanci  obce – jeden je priamo pri budove základnej školy a druhý pri priechode pri parku ( Miloslavská/Parková ulica).  Ak musíte použiť auto, využite možnosť zastavenia a vyloženia vašich detí  na Parkovej ulici za kostolom, odkiaľ sa deti pod dozorom bezpečne dostanú do areálu školy. Na krátke zastavenie a vysadenie školákov je možné využiť aj betónový vjazd pred školou, preto buďme k sebe tolerantní  a nebráňme jeho využívaniu na otáčanie vozidiel – zdržujeme tým ostatných, ktorí potom parkujú na verejnej zeleni a ničia životné prostredie.

Situáciu budeme monitorovať a pripravujeme aj ďalšie návrhy, o ktorých vás budeme informovať.
Vyzva

Aj v našej základnej škole sa začal nový školský rok

Nový školský rok v Základnej škole v našej obci začal dnes o 8:30 hod.  slávnostným otvorením –  príhovorom pani riaditeľky, pána starostu a programom, ktorý si pripravili pre svojich spolužiakov, učiteľov a spolužiakov naši žiaci. Privítali sme  69 nových žiačikov – prváčikov, ktorí sú rozdelení do troch tried a prajeme im, aby sa im v škole nielen páčilo, ale aj darilo.

Pre žiakov základnej školy obec pristavila počas leta k novému pavilónu 4 ďalšie triedy – k začiatku školského roka sú pripravené na vyučovanie aj vďaka obetavosti zamestnancov obce a základnej školy. Radosť nám však kalí skutočnosť, že tieto triedy ešte nemôže škola využívať, pretože vzhľadom na námietky susedov  nemohlo byť vydané kolaudačné rozhodnutie do konca augusta.

Riaditeľka školy so súhlasom zriaďovateľa prijala rozhodnutie o vyučovaní v náhradných priestoroch, o čom informovala rodičov detí, ktorých sa to týka. Obec robí všetko, aby celý proces kolaudácie urýchlila a deti mohli nové triedy využívať  čo najskôr.

Oznam o realizácií odpočtu spotreby zemného plynu SPP a.s.

Slovenský plynárenský priemysel oznamuje občanom, že bude realizovať fyzické odpočty spotreby zemného plynu v našej obci. Odpočty budú realizovať zamestnanci Slovenskej pošty v období od 2.septembra do 25. septembra 2019. Na vyžiadanie sa preukážu služobným preukazom.

Obec Miloslavov príjme na dohodu kronikára a sprievodcu do Remeselného dvora

Obec Miloslavov príjme kronikára a sprievodcu do Remeselného dvora  na dohodu s nástupom – podľa dohody

Žiadosť treba podať na adrese:

Obec Miloslavov
Miloslavov 181
900 42 Miloslavov

alebo
mail: hana.pokorna@miloslavov.sk

Náplň práce kronikára:
– písanie kroniky pre obec Miloslavov – celoročne

Náplň práce sprievodcu Remeselného dvora:
– sprevádzanie návštevníkov Remeselného dvora počas sezóny (apríl – október)
– sobota, nedeľa od 14:00 hod. – 16:00 hod.
– mimo víkendu po telefonickom dohovore (školy, mimoriadne návštevy, mimoriadne výstavy)

Platové podmienky:
– výkon práce je do 10 hodín týždenne
– 4,00 Eur/hodina sprevádzania +  príplatky za soboty, nedele, sviatky
– 50,00 Eur/mesiac za písanie kroniky

 Požiadavky na zamestnanca:
– záujem o dianie v obci
– precíznosť
– cit k histórií

Komuniké zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 22.augusta 2019

Obecné zastupiteľstvo (OZ) sa na svojom zasadnutí riadilo schváleným programom.

Vo vzťahu k stavu finančných prostriedkov obce  OZ konštatovalo, že k 15.08.2019 obec mala  na svojich účtoch 843 tis. EUR, vrátane viazaných a účelovo určených prostriedkov. Zadlženosť obce klesá, dlh obce  je vo výške 454,2 tis. EUR, čo predstavuje  17,58 % z bežných príjmov obce. OZ  prerokovalo čerpanie rozpočtu obce za prvý polrok 2019, ktoré je na úrovni 40 % z celkového rozpočtu na rok 2019.

OZ zobralo na vedomie stav jednotlivých projektov obce. Prehľad o aktuálnom  stave projektov obce  je dostupný   na http://www.miloslavov.sk/obec/projekty-obce/  a takisto aj v zápisnici z rokovania OZ. Aktuálne najdôležitejším projektom je prebiehajúca dostavba pavilónu základnej školy o 4 triedy, ktorá bude ukončená do začiatku nového školského roku 2019/2020, úprava výdajne stravy v základnej škole a rekonštrukcia kotolne v materskej škole.  OZ schválilo doplnenie projektov o projekt nadstavby poschodia nového pavilónu  základnej školy, čím sa získa ďalších 6 tried a zámer výstavby pavilónu školy/materskej školy na pozemku obce v miestnej časti Miloslavov. Na základe žiadosti Športového klubu Miloslavov sa tiež zaradil projekt vybudovania tréningových ihrísk pre mládežnícke oddiely  na pozemku obce oproti RŠA, pričom financovanie sa zabezpečuje cez grant SFZ so spoluúčasťou obce vo výške maximálne 16 500,00 EUR. Takisto OZ schválilo podanie projektu na BSK na Revitalizáciu Lipového námestia, kde je možné získať dotáciu 3 900,00 EUR.

Na základe návrhu Komisie pre rozvoj obce OZ schválilo obstaranie zmeny územného plánu obce z dôvodu zmeny regulatívov obce – textovej časti, z dôvodu presnejšej úpravy regulatívov na bytovú zástavbu a posilnenie funkcií občianskej vybavenosti a verejnej zelene.

Z dôvodu podstatného zväčšenia rozsahu agendy OZ schválilo zvýšenie pracovného úväzku hlavného kontrolóra obce na ½ pracovný úväzok s účinnosťou od 1.9.2019 a takisto schválilo návrh zmluvy s novým poskytovateľom právnych služieb pre obec – spoločnosťou MATTOS LAW FIRM s.r.o.

Na základe nových finančných pásiem pre stravné jednotky v materskej a základnej škole a programu Strava zadarmo OZ schválilo úpravu stravných jednotiek a poplatkov za stravu prijatím VZN č.2/2019 s účinnosťou od 1.9.2019.

OZ schválilo takisto dodatok č. 1 k VZN 3/2016 o nakladaní s odpadmi, ktoré umožňuje obyvateľom obce – fyzickým osobám – odovzdanie pneumatík z automobilov na zbernom dvore obce.

Po realizácii pasportu cestnej siete obce, ktorí obyvatelia už pripomienkovali, obec pokračuje v projekte označovania ulíc a prideľovania orientačných čísiel nehnuteľnostiam v obci. OZ preto ako ďalší krok schválilo členov názvoslovnej komisie a jej štatút. Úlohou komisie bude príprava VZN, ktorým sa upraví pomenovanie ulíc v obci.

Podrobnejšie informácie sú v zápisnici zo  zasadnutia OZ.

Miloslavov  23.08.2019

Železničná ulica má nový povrch

Po technickej príprave na miestnej komunikácii obec Miloslavov začala s pokládkou asfaltového povrchu na Železničnej ulici, ktorá bola v zlom technickom stave.

 

Výzva na kosenie zaburinených pozemkov

Obec Miloslavov vyzýva všetkých vlastníkov, správcov a užívateľov pozemkov v obci Miloslavov aby počas vegetačného obdobia venovali zvýšenú pozornosť odstraňovaniu burín na svojich nehnuteľnostiach a zabezpečili pravidelné kosenie trávnatých a zaburinených plôch.

Každý vlastník, nájomca alebo správca pozemku je zo zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 405/2011 o rastlinolekárskej starostlivosti povinný predchádzať výskytu a šíreniu burín na pozemkoch a chrániť prirodzené funkcie poľnohospodárskej pôdy.

V prípade zistenia nedodržania zákonom stanovených povinností môže byť vlastníkom pozemkov uložená pokuta.

Vyzva_kosenie_pozemkov_Miloslavov

Školský festival – poďakovanie

3.8.2019 sa konal Školský festival – stretávka spolužiakov – v Základnej škole v Dunajskej Lužnej kde obce Hamuliakovo, Kalinkovo, Dunajská Lužná a Miloslavov varili guláš.
Podujatie bolo vydarené, poďakovanie patrí kuchárom miloslavovského guláša Slávovi a Marekovi.

Na návšteve v Starej Pazove

Starosta obce Stará Pazova p. Djorde Radinovič nás pri príležitosti dňa obce Stará Pazova pozval na priateľskú návštevu. S obcou Stará Pazova  podpísala naša obec 4.2.2012 dohodu o spolupráci, preto sa starosta obce  Milan Baďanský spolu s predsedom športového klubu Mgr. Martinom Sitiarom zúčastnili  v dňoch  1.8. až 3.8.2019  osláv a  slávnostného zasadnutia  zastupiteľstva Starej Pazovy, na  ktorom vystúpil aj starosta  našej obce. Prihovoril sa zástupcom mesta, prítomným obyvateľom a najmä našim krajanom žijúcim v tomto meste.  Od všetkých  prinášame priateľský pozdrav pre obyvateľov našej obce.

Vo vyhodnotení v projekte INEKO obec Miloslavov za rok 2018 získala výborný rating

V projekte hospodárenia miest, obcí a vyšších územnosprávnych celkov INEKO obec Miloslavov dostala hodnotenie finančného zdravia za rok 2018 rating 5,6 zo 6 ako výborné finančné zdravie.

Aj podľa tohto hodnotenia obec Miloslavov v roku 2018 hospodárila so zverenými verejnými financiami ekonomicky a efektívne.

Celé hodnotenie si môžete pozrieť na nižšie uvedenom odkaze:
http://www.hospodarenieobci.sk/profily/?ID=1526

DÁTA O KVALITE OVZDUŠIA V OKOLÍ RAFINÉRIE SLOVNAFT ONLINE

Na základe výsledkov verejnej diskusie medzi rafinériou Slovnaft a okolitými mestskými časťami na tému kvality ovzdušia  Slovnaft sprístupnil  verejnosti údaje zo svojich monitorovacích staníc kvality ovzdušia umiestnených vo Vlčom hrdle, Podunajských Biskupiciach a v Rovinke. Údaje  o výskyte ozónu, SO2, NO2, NOx, PM10, CO a benzénu  sú od júla  dostupné online na webovej stránke Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ):   shmu.sk/sk/?page=1&id=oko_imis.

Oznam – zber plastov

Firma Marius Pedersen, ktorá zbiera v našej obci odpad oznamuje občanom, že plasty v čiernych vreciach neberú. Plasty majú byť uložené v žltom prípadne priesvitnom vreci. Musí byť jasne identifikované čo vrece obsahuje.

Ďakujú za pochopenie.

Obec Miloslavov príjme pracovníka na Zberný dvor na dohodu s nástupom – podľa dohody

Obec Miloslavov príjme pracovníka na Zberný dvor na dohodu s nástupom – podľa dohody

Žiadosť treba podať na adrese:
Obec Miloslavov
Miloslavov 181
900 42 Miloslavov

alebo
mail: martin.sitiar@miloslavov.sk

Náplň práce:
– bežná údržba priestorov (vnútorných a vonkajších)
– upratovanie priestoru Zberného dvora
– úprava a správa zelene
– letné obdobie: stredy a soboty
– zimné obdobie: soboty
– práca je do 10 hodín/týždeň
– hmotná zodpovednosť – pokladňa

Platové podmienky:
– 8,00 Eur/hodina (brutto)
– príplatky za soboty, sviatky

Požiadavky na zamestnanca:
– manuálna zručnosť
– ochota pracovať aj za nepriaznivého počasia
– precíznosť
– bez požiadavky na odbornú prax

Nábor detí do futbalového oddielu

Vážení rodičia a deti,

Pozývame Vás na nábor detí do predprípravky a prípravky nášho futbalového oddielu ŠKO Miloslavov. Vítané sú deti, chlapci ročníky 2013 a 2014, dievčatá 2012 – 2013. Ak ste sa len prednedávnom prisťahovali a vaše dieťa hrávalo futbal v inom klube,  môžu byť aj vyššie ročníky, radi Vás u nás privítame.

Pokiaľ radi hráte futbal, alebo by ste sa ho chceli naučiť hrať,  zlepšiť sa, príďte prosím na futbalové ihrisko ŠKO Miloslavov,  Športová ulica 1374 do Rekreačno-športového centra:

  • Stredu 4. 9. 2019  od 17,00 – 18,30 hod
  • Piatok 6. 9. 2019  od 17,00 – 18,30 hod

Deti v športovom oblečení, najlepšie s turfami alebo v teniskách

Ivan Húska 0905 643 568 – predseda FO detí a mládeže

Martin Sitiar  0903 256 164 – predseda ŠKO Miloslavov

Projekt multifunkčného ihriska schválený !

Na základe Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2019 v dotačnom programe Úradu vlády Slovenskej republiky podala Obec Miloslavov na Úrad vlády  projekt multifunkčného ihriska o rozmere 33 x 18 m s osvetlením a povrchom z umelej trávy  v areáli  športového ihriska v miestnej časti Miloslavov.

Náš projekt bol   úspešný a  schválený s výškou odporučenej dotácie 38 000 EUR. V súčasnej dobe pripravujeme všetky potrebné podklady pre úspešnú realizáciu nového ihriska – o postupe prác budeme verejnosť informovať priebežne.

Ilustračné foto

Ospravedlnenie firmy Marius Pedersen + mimoriadny vývoz

Firma Marius Pedersen sa ospravedlňuje za neprimerané správanie svojich zamestnancov.

Zároveň žiadame obyvateľov Železničnej a Južnej ulice, ktorým sa nevyviezol BIO odpad v pondelok 20.5.2019, aby svoje BIO nádoby vyložili a pripravili na vývoz.
Mimoriadny vývoz bude realizovaný dnes (22.5.2019) alebo zajtra (23.5.2019).

Komuniké zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 25.apríla 2019

Obecné zastupiteľstvo (OZ) sa na svojom zasadnutí riadilo schváleným programom.

Vo vzťahu k stavu finančných prostriedkov obce  OZ konštatovalo, že k 17.04.2019 obec mala na svojich účtoch 812 tis. EUR, vrátane viazaných a účelovo určených prostriedkov. Zadlženosť obce klesá, dlh obce  je vo výške 485,5 tis. EUR, čo predstavuje  18,80 % z bežných príjmov obce za rok 2018. OZ  prerokovalo čerpanie rozpočtu obce za prvé tri mesiace, ktoré je na úrovni 21 % z celkového rozpočtu na rok 2019.

OZ zobralo na vedomie stav jednotlivých projektov obce. Prehľad o aktuálnom  stave projektov obce  je dostupný   na http://www.miloslavov.sk/obec/projekty-obce/  a takisto aj v zápisnici z rokovania OZ. Aktuálne najdôležitejším projektom je prebiehajúca dostavba pavilónu základnej školy o 4 triedy, ktorá by mala byť ukončená do začiatku nového školského roku 2019/2020.  Obec Miloslavov podala  na úrad vlády projekt v rámci výzvy na bezplatnú wifi pre obec a čaká na vyhodnotenie.

Ako pokračovanie schváleného zámeru obce na odkúpenie pozemkov o celkovej výmere  2 267 m2 v miestnej časti Miloslavov (pri existujúcom športovom areáli) OZ zobralo na vedomie znalecký posudok a informáciu o stave prípravy rozpočtového opatrenia č. 1/2019, ktorým sa vyčlenia prostriedky na tento projekt.  Obec Miloslavov podala na úrad vlády tiež  žiadosť o dotáciu (s rozpočtom 65.000,00 EUR) na Multifunkčné ihrisko s osvetlením  pre miestnu časť Miloslavov.

OZ sa zaoberalo takisto možnosťou rozšírenia areálu základnej školy v Alžbetinom Dvore  kúpou ďalších pozemkov o výmere cca 1 545 m2 a ako prvý krok odsúhlasilo zadanie znaleckého posudku na ohodnotenie ceny nehnuteľností.

V rámci pripravovanej rekonštrukcie Lesnej ulice v miestnej časti Alžbetin Dvor bude ako prvá prebiehať prekládka elektrických  vedení ( NN a VN ) na celej trase, OZ preto udelilo pre ZDI, a.s. súhlas na položenie týchto objektov na pozemky obce popri ceste. Momentálne ZDI, a.s. pripravuje projektovú dokumentáciu pre tento zámer.

OZ schválilo plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na obdobie od 7.3.2019 do 31.08.2019, všeobecné záväzné nariadenie č.1/2019 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušiaKomunitný plán obce Miloslavov do  roku 2022. Všetky tieto dokumenty budú zverejnené na webovej stránke obce.

Podrobnejšie informácie sú v zápisnici zo  zasadnutia OZ.

Miloslavov  29.04.2019

Upozornenie – nové nálepky TKO na rok 2019

Upozorňujeme všetkých občanov,  aby si nové nálepky – TKO na rok 2019 , ktoré obdŕžali pri zaplatení za vývoz komunálneho odpadu nalepili na nádoby.                                Neoznačené nádoby novou nálepkou na rok 2019, to znamená (nezaplatené) nádoby  za komunálny odpad, od 30.4.2019 (utorok) sa  nebudú vyvážať.

 

Zberný dvor v obci prechádza na letné otváracie hodiny

Oznamujeme občanom obce, že zberný dvor prechádza od 1. apríla 2019 na letné otváracie hodiny. Otvorený bude každú stredu v čase od 13.00 do 17.00 a každú sobotu v čase od 10.00 – 11.30 a od 13.00 – 15.00 hod. Zároveň oznamujeme občanom, že na zberný dvor bude možný aj vývoz skla (sklenených fliaš) do pristaveného veľkokapacitného kontajnera.

Krádeže v obci

Vzhľadom na množiace sa krádeže vecí a zariadení v súkromných domoch v našej obci vás  v spolupráci s policajným zborom Slovenskej republiky obec vyzýva  na väčšiu ostražitosť – uzamykanie brán,  garáží a nenechávanie voľne dostupných vecí, ktoré môžu byť predmetom krádeží vo dvoroch. Nepúšťajme do svojich domov a dvorov cudzích ľudí, ktorí si pod rúškom „pomoci“ pri odprataní nepotrebných vecí často len zisťujú, čo sa kde nachádza pre svoje budúce nekalé zámery. Máme v obci zberný dvor, preto  nevykladajme nepotrebné veci pred svojimi domami, aby ich zobrali okoloidúci zberači  – zamedzíme tým pohybu cudzích osôb. Takisto, ak si všimnete podozrivý pohyb  cudzích ľudí, obráťte sa okamžite na políciu  na tel. číslo158 alebo to nahláste na obecný úrad na tel. čísle : 0907 711 833, 0917 368 097.

Obec Miloslavov v týchto dňoch  úzko komunikovala  s políciou, ktorá prijala  na riešenie vzniknutej situácie v našej obci operatívne opatrenia.

Buďme všetci všímaví a ostražití !

Milan Baďanský, starosta obce

Komuniké zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 7.marca 2019

Obecné zastupiteľstvo (OZ) sa na svojom zasadnutí riadilo schváleným programom.

Hlavný kontrolór obce vykonal kontrolu všetkých uznesení za uplynulé funkčné obdobie ( 2014-2018) a pripravil návrh plánu kontrolnej činnosti na rok 2019, ktorý je vyvesený na web stránke obce na pripomienkovanie

Vo vzťahu k stavu finančných prostriedkov obce  OZ konštatovalo, že k 28.02.2019 obec mala  na svojich účtoch 805 tis. EUR, vrátane viazaných a účelovo určených prostriedkov. Zadlženosť obce klesá, dlh obce  je vo výške 501 tis. EUR, čo predstavuje  19,40 % z bežných príjmov obce za rok 2018. OZ  prerokovalo čerpanie rozpočtu obce za prvý mesiac a informáciu o výsledku hospodárenia obce za rok 2018 a stave príprav záverečného účtu a výročnej správy za rok 2018.

OZ zobralo na vedomie stav jednotlivých projektov obce. Prehľad o aktuálnom  stave projektov obce  je dostupný   na http://www.miloslavov.sk/obec/projekty-obce/  a takisto aj v zápisnici z rokovania OZ. Na základe rokovania KROM, stavebného úradu  a zástupcu obce pre verejné obstarávanie boli pripravené súťažné podmienky pre urbanistickú súťaž „Nové polyfunkčné centrum obce Miloslavov“ , OZ schválilo zástupcov obce v porote pre posudzovanie návrhov: Milan Baďanský, Ing.arch. Oľga Radianska, Ing. Renáta Bačová, Ing. Jarmila Grujbárová a Ing. Pavol Karaba. Okrem nich v nej budú dvaja nezávislí odborní posudzovatelia experti z radov architektov.

Ako pokračovanie zámeru obce na podporu zvyšovania plôch občianskej vybavenosti obce sa OZ zaoberalo návrhom na odkúpenie pozemkov o celkovej výmere  2267   m2 v miestnej časti Miloslavov ( pri existujúcom športovom areáli ). OZ investičný zámer schválilo a požiadalo úrad  o prípravu rozpočtového opatrenia.

Zatečenie strechy pred opravou v Komunitnom centre obce vyvolalo potrebu realizácie maliarskych, natieračských a elektroinštalačných prác, výmenu svietidiel, vypínačov a zásuviek  v sume 4.004,00 EUR, na čo bolo schválenie použitie prostriedkov Rezervného fondu obce.

OZ schválilo nájomnú zmluvu pre spoločnosti: BON REALITY s.r.o. ( RZ 13/IV.) a LT INVEST s.r.o. ( RZ  11/II. ) na pozemky vo vlastníctve obce za účelom vybudovania technickej infraštruktúry v týchto zónach.

Na základe uznesenia z ostatného zasadnutia o poskytnutí dotácie pre Športový klub obce Miloslavov, o.z. OZ schválilo Rámcovú zmluvu o poskytnutí dotácie vo výške 5.000,00 EUR na rok 2019.

Na základe návrhu predsedníčky KROM OZ schválilo ako ďalšieho člena KROM p.Silviu Rajčányiovú.

Podrobnejšie informácie sú v zápisnici zo  zasadnutia OZ.

Miloslavov 8.3.2019

Odpady – nálepky na kontajnery a vrecia na plasty v časti Miloslavov

Obec Miloslavov oznamuje občanom z časti Miloslavov, že po uhradení poplatku za odpady  si  môžu nálepku na kontajner a vrecia na plasty vyzdvihnúť  v kultúrnom dome  v priestoroch Partner pošty  v čase otváracích hodín.

Je potrebné po úhrade počkať minimálne dva týždne, pre potreby prijatia platby na obecný účet, spracovania úhrady a vyexpedovania nálepiek a vriec.

Pri prevzatí je potrebné preukázať sa občianskym preukazom a prevzatie potvrdiť podpisom.