Termín akustického preskúšania sirén

V súlade s § 5 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany v znení neskorších predpisov bude dňa 08. 11. 2019 v čase o 12.00 v obci Miloslavov vykonané preskúšanie prevádzkyschopnosti elektromotorickej sirény.

Komuniké zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 24.októbra 2019

Obecné zastupiteľstvo ( OZ ) sa na svojom zasadnutí riadilo navrhnutým programom, s doplnením dvoch bodov.

Vo vzťahu k stavu finančných prostriedkov obce  OZ konštatovalo, že k 15.08.2019 obec mala  na svojich účtoch 1 251 tis. EUR, vrátane viazaných a účelovo určených prostriedkov. Zadlženosť obce klesá, dlh obce  je vo výške 438,5 tis. EUR, čo predstavuje  16,98 % z bežných príjmov obce. OZ  prerokovalo čerpanie rozpočtu obce k 30.9.2019, ktoré je v časti bežných  výdavkov na úrovni 77 % a bežných príjmov na úrovni 83,3 % z celkového rozpočtu na rok 2019.

OZ zobralo na vedomie stav jednotlivých projektov obce. Prehľad o aktuálnom  stave projektov obce  je dostupný   na http://www.miloslavov.sk/obec/projekty-obce/  a takisto aj v zápisnici z rokovania OZ. K 1.9.2019 bola ukončená  dostavba pavilónu základnej školy o 4 triedy, úprava výdajne stravy v základnej škole a rekonštrukcia kotolne v materskej škole.  OZ schválilo doplnenie projektov o projekt výstavby nového pavilónu ZŠ, čím sa získa ďalších 8 tried, a zapojenie sa do grantových schém SLSP a cez MAS Podunajsko.  

Ako ďalší krok ku zmene územného plánu  schválilo OZ  obstarávateľa a spracovateľa zmeny územného plánu obce z dôvodu zmeny regulatívov obce.

OZ schválilo návrh VZN č.3/2019 o verejnom poriadku a čistote v obci Miloslavov, ktoré rieši komplexne povinnosti  majiteľov a užívateľov nehnuteľností, stavebníkov, majiteľov áut a ostatných fyzických a právnických osôb pri užívaní verejných priestorov obce a vytvára aj predpoklady na ochranu zelene a zlepšovanie životného prostredia v našej obci.

Na základe návrhu Názvoslovnej komisie  OZ schválilo takisto návrh VZN č.4/2019 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev, ktoré upravuje nové názvy ulíc a spôsob prideľovania orientačných čísel. Na základe prijatého VZN bude obec postupne realizovať zmenu informačného systému a označovanie ulíc. Celý proces bude prebiehať postupne, jednotlivé kroky budú verejnosti komunikované prostredníctvom webu a FB stránky obce.

V ďalšom OZ schválilo návrh zmluvy o združenej dodávke plynu so ZSE Energia, a.s. na obdobie dvoch rokov a zmluvu o vecnom bremene na umiestnenie transformátora v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s.

V zmysle odporúčania Komisie pre rozvoj obce OZ upravilo znenie Zásad preberania miestnych komunikácií a verejného osvetlenia do vlastníctva obce Miloslavov.

Pre seniorov obce ( obyvateľov nad 65 rokov )  bol odsúhlasený vianočný príspevok vo výške 20,- EUR na osobu.

V záujme minimalizácie negatívneho dopadu na obyvateľov našej obce starosta zorganizoval spoločné stretnutie so zástupcami konzorcia D4R7 ohľadom situácie s uzatvorením Vinohradníckej cesty, na ktoré pozval aj starostov okolitých obcí – stretnutie sa bude konať dňa 28.10.2019. O výsledku bude obec informovať.

Podrobnejšie informácie sú v zápisnici zo  zasadnutia OZ.

Miloslavov  24.10.2019

Máme víťaza súťaže návrhov na nové centrum našej obce

Od vyhlásenia urbanistickej súťaže  na Nové polyfunkčné centrum Obce Miloslavov uplynulo 5 mesiacov a dňa 4.10.2019 rozhodla odborná komisia o víťazovi. Súťaž bola dvojkolová, v prvom kole sa vyhodnocovali prijaté ponuky piatich architektonických štúdií a do druhého kola postúpili tri ponuky: re:architekti studio s.r.o., Praha, Ing. arch. Michal Bogár, Bratislava a ENDORFINE s.r.o. Žilina. Vybraté ponuky dostali od odbornej poroty komentár a odporúčania, na základe čoho predložili svoje návrhy do druhého kola.

V podmienkach súťaže boli jasné kritériá na minimalizáciu ďalších nových rozvojových plôch na funkciu bývania a zlepšenie vyváženosti funkčného využitia plôch vo vzťahu k administratívnej vybavenosti, obslužnej a obchodnej vybavenosti, športové plochy, voľnočasové objekty, školské zariadenia a plochy zelene. Takisto sa požadovalo zapracovanie čo najlepšieho napojenia obce na verejnú dopravu, riešenie potenciálu individuálnej dopravy okrem áut, optimalizácia hlavnej okružnej komunikácie C1 a situovanie budúceho kruhového objazdu v centre.

Odborná porota v zložení Ing. arch. Jana Kafková (predsedníčka), členka ČKA, Ing. arch. Matej Grebert, člen ČKA, Milan Baďanský, starosta, Ing. Renáta Bačová, Ing. Jarmila Grujbárová, poslankyne OZ, Ing. Pavol Karaba, člen Komisie KROM a Ing. arch. Oľga Radianska, stavebný úrad obce dňa 4.10.2019 po prezentácií všetkých troch návrhov  určila ako víťaza súťaže architektonické štúdio  Ing. arch. Michal Bogár, Bratislava.

Pri víťaznom návrhu komisia ocenila dôkladnú analýzu širších vzťahov a existujúcej urbanistickej štruktúry oboch častí obce, analýzu možností dopravného napojenia verejnej dopravy  v nadväznosti na nové centrum a  takisto možnú etapizáciu urbanizácie.

Teraz bude nasledovať rokovanie obce s víťazom súťaže  ohľadom zapracovania pripomienok do diela a o začatí prác na samotnej urbanistickej štúdii.

Víťazný návrh a návrhy, ktoré postúpili do druhého kola, si môžete pozrieť nižšie:

1. cena
účastník:
Ing. arch. Michal Bogár
Kozia 13, 811 03  Bratislava

autori:
Ing. arch. Michal Bogár, Ing. arch. Mária Bogárová, Ing. arch. Ing. Ema Ruhigová, Ing.arch Ing. Roman Ruhig.

2cena
účastník:
re:architekti studio, s.r.o.
Bělhorská 193/149, 169 00 Praha 6-Břevnov, ČR

autori:
Ing. arch. Michal Kuzemenský , Ing. arch. David Pavlišta, Ing. arch. Ondřej Synek, Ing. arch. Jan Vlach,  Ing. arch. Jiří Žid.

Spoluautori:
Ing. arch. Kateřina Gloserová, Ing. arch. Michaela Hudečková, Ing. Marie Gelová, Ing. Květoslav Syrový.

3. cena
účastník:
ENDORFINE s.r.o.
Gabriela Povalu 2457/15, 010 01 Žilina

autori:
Ing. arch. Pavol Ružbarský, Ing. arch Tomáš Dupkala,  Ing. arch. Matúš Repka, Ing. Štefan Petras

 

 

 

re:architekti studio, s.r.o.

 

 

 

 

ENDORFINE s.r.o.

 

 

Desatoro bezpečného seniora

  Desatoro bezpečného seniora

  1. Nenaletím na „výhodný“ nákup
   Vždy si prečítam podmienky uvedené malým písmom v kúpnej zmluve, aby som sa vyhol ďalším zbytočným platbám.
  1. Nedám peniaze do rúk cudzím ľuďom
   Nech ich argumenty pôsobia akokoľvek dôveryhodne, vždy si overím pravdivosť ich slov, ak odo mňa pýtajú peniaze doma, alebo na ulici.
  1. Nenechám sa oklamať pod zámienkou problémov mojich blízkych
   Okamžite volám blízkemu a overím si pravdivosť príbehu. Hovor blízkemu vždy vytáčam sám, nenechám to spraviť cudzieho, ktorý zámerne vytočí svojho komplica.
  1. Nevpustím do domu cudzieho človeka, aby ma okradol
   Ani v prípade, ak sa preukáže odznakom alebo preukazom – môžu byť falošné. Ak ho nepoznám, nechávam ho za dverami.
  1. Neukážem skrýšu na peniaze cudziemu človeku
   Nevyberám peniaze zo svojej skrýše a nehovorím nikomu cudziemu, kde sú uložené, ani koľko peňazí mám doma alebo v banke.
  1. Nenaletím falošným policajtom a iným úradníkom
   Na príslušnom úrade si vždy telefonicky overím, či ku mne vyslali konkrétneho úradníka. Nevpúšťam týchto ľudí dnu, kým mi úrad nepotvrdí dôvod ich návštevy.
  1. Nedám sa oklamať falošnými kamarátmi mojich vnúčat
   Ak odo mňa pýtajú peniaze pre vnuka ako pomoc pre seba, okamžite volám vnukovi, aj vtedy ak by mi jeho kamarát tvrdil, že vnuk leží zranený v nemocnici.
  1. Nenaletím na falošné zdravotné problémy cudzích ľudí
   Ak ma úpenlivo prosia o finančnú pomoc pri zdravotných problémoch seba alebo svojho blízkeho, nenaletím a nedávam žiadne peniaze cudzím.
  1. Nerozmieňam peniaze cudzím ľuďom
   Neberiem peniaze od cudzích ľudí a nevydávam im z nich svoje peniaze, ani im nerozmieňam a za žiadnych okolností im neukazujem, kde držím svoju hotovosť.
  1. Nenastupujem cudzím do auta
   Ak mi núkajú nezištnú pomoc, alebo potrebujú poradiť s cestou, nikdy k nim nesadnem do auta a nenechám sa okradnúť alebo ublížiť si.

  Dôležité telefónne čísla:

  Polícia                  158

  Senior linka        0800 172 500, 0908 798 786

  Obmena dopravného značenia a zmena organizácie dopravy

  Oznamujeme občanom, že obec začala dňa 15.10.2019 s obmenou dopravného značenia ulíc Lesná, Kvetná, Štvrtocká a Krasková v zmysle schváleného pasportu dopravného značenia.  Schválený pasport dopravného značenia nájdete na internetovej stránke obce v sekcií projekty (http://www.miloslavov.sk/obec/projekty-obce/).

  Nové bezpečnostné prvky na priechodoch pre chodcov

  V obci Miloslavov pribudli nové bezpečnostné prvky na priechodoch pre chodcov. Za podnet a nápad ďakujeme JUDr. Miroslavovi Sidorovi a za bezodplatnú realizáciu spoločnosti Talajka s.r.o.

  Informácia k čiastočnej uzávere Vinohradníckej ulice – aktualizácia

  Aktualizácia:

  Starosta obce obdržal odpoveď od konzorcia D4R7 v tomto znení:

  Vážený pán starosta,

  Ďakujeme za Váš email. O uzávierke sme boli informovaní až prostredníctvom Vášho emailu, to znamená, že zhotoviteľ projektu D4R7 zatiaľ nepodniká kroky k jej uzatvoreniu. Uzávierka Vinohradníckej ulice spolu s obchádzkovými trasami je síce naplánovaná, no pred začiatkom platnosti dopravných obmedzení bude včas odkomunikovaná všetkým dotknutým organizáciám ako aj širokej verejnosti, aby sa na ňu vedeli vodiči pripraviť.

  S pozdravom

  Press

  Zero Bypass Limited „Obchvat nula“

   

  Po zistení informácie z médií o čiastočnej uzávere Vinohradníckej ulice, starosta obce Miloslavov požiadal o vysvetlenie Bratislavský samosprávny kraj, Ministerstvo dopravy a výstavby SR,  D4/R7 a mestskú časť Bratislava – Podunajské Biskupice.

  Po obdržaní informácií, bude obec Miloslavov občanov bezodkladne informovať.

   

  Zasadnutie Regionálneho združenia Podunajskej oblasti

  Naša obec dnes privítala na spoločnom zasadnutí štyri desiatky starostov a zástupcov obcí združených v Regionálnom združení Podunajskej oblasti, ktoré je platformou na výmenu skúseností, koordináciu spolupráce či určenie spoločného postupu obcí  vo veciach spoločného záujmu.

  Na dnešnom zasadnutí  diskutujeme a riešime spoluprácu pri aktivitách programu Efektívna verejná správa, SMART riešenia pre samosprávu, možnostiach podpory športu v regióne, opatreniach na ochranu detí  pred násilím či prevencie kriminality v regióne. Jednotlivé témy odborne zastrešujú pozvaní  hostia z ministerstva vnútra,  ústredia úradu práce,  občianskych združení a Bratislavského futbalového zväzu.

  Milan Baďanský, starosta

   

  Vykurovacie obdobie – povinnosti vlastníkov

  Vykurovacia sezóna
  Prichádzajúca jeseň prináša chladné dni a  ochladenie v našich domoch a domácnostiach nás opäť upozorňuje na to, že je čas skontrolovať technický stav tepelných spotrebičov a komínov. Vykurovacie obdobie patrí  medzi rizikové obdobia, kedy dochádza k zvýšenému počtu požiarov najmä v rodinných domoch, ale aj v bytových domoch. Požiare zapríčinené tepelnými spotrebičmi a komínmi predstavujú cca 5%  celkového počtu požiarov za rok. I keď toto číslo nepredstavuje veľký podiel z hľadiska celkovej štatistiky, nemožno ho podceňovať.
  Nesprávna obsluha vykurovacieho telesa, prítomnosť horľavých látok v jeho blízkosti, používanie plynných a kvapalných látok a zapaľovačov, nesprávne umiestnenie, inštalácia a údržba vykurovacieho telesa, nesprávna inštalácia dymovodu a nevhodná konštrukcia komína patria k najčastejším príčinám vzniku požiarov od vykurovacích telies.
  Technické podmienky a požiadavky na protipožiarnu  bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol vymedzuje všeobecne záväzný právny predpis – Vyhláška MV SR č. 401/2007 Z. z.. Vyššie uvedená vyhláška  stanovuje lehoty na čistenie a kontrolu komínov nasledovne :

  • komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá do 50 kW            1 x za 4 mesiace
  • komíny s vložkou pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW          1 x za 12 mesiacov
  • komíny bez vložky pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW        1 x za 6 mesiacov
  • komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá nad 50 kW          1 x za 2 mesiace
  • komíny pre spotrebiče na plynné palivá nad 50 kW                         1 x za 6 mesiacov

  Počas vykurovacej sezóny je potrebné udržiavať komínové telesá v dobrom technickom stave, pravidelne vymetať a vyberať sadze z komínov. Požiar vzniknutý vznietením sadzí v komíne nikdy nehasiť vodou, neprekurovať vykurovacie telesá, nesušiť a neskladovať v ich blízkosti horľavé materiály, vykurovacie telesá umiestňovať na nehorľavé podložky daných rozmerov, popol z vykurovacích telies vysýpať zásadne do nehorľavých a uzatvárateľných nádob. Inštaláciu vykurovacích telies, kontrolu celkového technického stavu a čistenie komínov odporúčame zveriť odborníkom. Čas venovaný dodržiavaniu bezpečnej manipulácii so spotrebičmi sa Vám určite oplatí, pretože dôsledná prevencia Vám ochráni zdravie a majetok.

  mjr. Ing. Dana Škvarková
  OR HaZZ v Pezinku

  Osadenie nových stojanov na bicykle v obci Miloslavov

  Obec Miloslavov v týchto dňoch osadila nové stojany na bicykle pred Partner poštou v časti Miloslavov, v Rekreačno-športovom centre a na cintoríne v časti Miloslavov.
  Ďalšie stojany na bicykle budú osadené aj na železničnej stanici.

  Oznam RegioJetu o výluke v mesiaci 10/2019

  Oznam_RegioJet_o_vyluke_10_19

   

  výluky v piatok 18.10. v úseku D. Streda – O. Potôň a v pondelok 22.10. v úseku P. Biskupice – N. Košariská boli zrušené.

  nastala ďalšia zmena, dnes sa koná neplánovaná výluka v úseku D. Streda – D. Štál – Komárno.

  NAD bude zavedená nasledovne :

  • pre vlaky 4326 a 4321 v úseku Dunajská Streda – Dolný Štál
  • pre vlak 4323 v úseku Dunajská Streda – Komárno.

   

  Kanalizácia nie je odpadkový kôš – 19.november Svetový deň toaliet

  Čo nepatrí do verejnej kanalizácie?

  Kuchynský odpad nie je odpadovou vodou a v prípade, že takýto odpad likvidujete v kanalizácií, vystavujete ju viacerým rizikám, medzi ktorými dominuje usadzovanie zvyškov (mastnota, šupky, drvina…) v kanalizačnej prípojke, následne upchatie prípojky a vyhnívanie zvyškov spojené so zápachom. Už pravidelnej v jesenných mesiacoch dochádza v niektorých lokalitách, kde sú domáci výrobcovia vína k upchaniu kanalizácie vylisovanými hroznovými šupkami.

  6 jednoduchých tipov, ako zabezpečiť, aby kanalizácia bola priechodná a plne funkčná:

  1. Uistite sa, že vo vašej kanalizácii skončí výlučne odpadová voda, t.j. použitá voda z kuchyne, kúpeľne, ľudské výlučky a toaletný papier.
  2. Sanitárne produkty, ako napr. hygienické dámske vložky, tampóny, kondómy, vlhčené hygienické utierky či plienky do kanalizácie nepatria! Zabaľte ich a dajte do smetného koša.
  3. Použitý rastlinný olej (aj prepražený) zbierajte do samostatných plastových nádob, ktoré môžete odovzdať na zbernom dvore, prípadne na vybraných čerpacích staniciach. Ostatné tuky ako aj masť po varení patria do smetného koša, a teda do komunálneho odpadu.
  4. Zvyšky jedla, ako napr. omáčky, cestoviny či polievky nevylievajte do kanalizácie. Zabaľte ich a vyhoďte do smetného koša, alebo ak máte možnosť, použite ich ako potravu pre zvieratá.
  5. Nebezpečný odpad – chemikálie, rozpúšťadlá, motorový olej a farby – predstavujú veľké nebezpečenstvo pre životné prostredie. Preto treba zabrániť úniku takýchto látok do podzemných vôd, povrchových vôd alebo do kanalizácie. Uzavreté v pevných obaloch ich zneškodnia firmy, ktoré sú držiteľmi autorizácie. Prípadne sa informujte na vašom obvodnom úrade životného prostredia, krajskom úrade životného prostredia alebo na obecnom úrade. Informácie vám poskytne aj Ministerstvo životného prostredia SR.
  6. Lieky, injekčné striekačky ani tabletky nesplachujte, ale doneste ich do lekární a nemocníc.

  Kanalizácia nie je verejná skládka ani smetisko. Je potrebné sa správať zodpovedne a uvedomiť si dôsledky nedodržania uvedených zásad. Nie vždy je totiž možné odstrániť poruchu (miesto upchania) bez rozkopávkových prác.

   

  Obmena dopravného značenia a zmena organizácie dopravy

  Oznamujeme občanom, že obec začala dňa 30. 9. 2019 s obmenou dopravného značenia celej zóny od ulice Sládkovičova až po Morušovú v zmysle schváleného pasportu dopravného značenia. Zmena organizácie dopravy a obmena dopravného značenia sa týka ulíc Sládkovičova, Hviezdoslavova, Štúrova, Hlavná, Agátová, Južná, Čerešňová, Žihľavová, Orechová, Morušová, Ďatelinová, Púpavová, Kúkoľová, Ľanová, Konopná, Chmeľová. Schválený pasport dopravného značenia nájdete na internetovej stránke obce v sekcií projekty (http://www.miloslavov.sk/obec/projekty-obce/).

  Náhľad obmeny dopravného značenia v zóne

  Zmena organizácie dopravy na Kysuckej ulici

  Oznamujeme občanom, že dňa 23. 9. 2019 došlo k zmene organizácie dopravy na Kysuckej ulici, ktorá bola zjednosmernená od Lesnej ulice. Zmena vychádza zo schváleného pasportu dopravného značenia v obci. Úpravou organizácie dopravy predchádzame tiež kolíznym situáciám na miestnej komunikácií, ktorá svojou šírkou nespĺňa podmienky obojsmernej dopravy.

  Náhľad zmeny organizácie dopravy – Kysucká ul. 

  Spätný zber pneumatík v obci Miloslavov

  Oznamujeme občanom obce, že obec Miloslavov podpísala zmluvu so spoločnosťou ELT Management Company s.r.o. („ELTMA“) čím sa zaradila do siete zberných miest na spätný zber pneumatík. Pneumatiky môžu občania odovzdať na zbernom dvore bez cudzorodých nečistôt a iného odpadu, celistvé, bez ráfikov a diskov. Obec, ako prevádzkovateľ zberného miesta, má právo prevzatie pneumatík odmietnuť pri nedodržaní všeobecných podmienok prevádzky zberných miest  alebo za takých okolností, keď možno mať dôvodnú pochybnosť o tom, že pneumatiky pochádzajú priamo od konečného používateľa.

  ELTMA_vseobecne_podmienky_prevadzky

  Nové povinnosti vlastníkov studní a žúmp

  Nové povinnosti vlastníkov studní a žúmp

  Povinnosti vlastníka studne

  Obec Miloslavov, ako orgán štátnej vodnej správy, Vás upozorňuje na prechodné ustanovenia  § 80 d ods.3 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení.

  Podľa vyššie uvedeného ustanovenia vodného zákona práva a povinnosti vyplývajúce z povolení a rozhodnutí, ktoré nie sú v súlade s platným vodným zákonom, účinným od 15. januára 2015, je potrebné do 31.decembra 2020 uviesť povolenia do súladu s platným vodným zákonom, inak povolenia strácajú platnosť.

        Podľa § 21 ods. 4 písm. a) vodného zákona sa povolenie na odber podzemných vôd vydáva najviac na 10 rokov. Povolenia na odber podzemných vôd pri jestvujúcich alebo povolených studniach, ktoré nemajú časovo obmedzený odber podzemných vôd, strácajú svoju platnosť s dátumom     31.decembra 2020.

  Ak fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorých sa to týka, naďalej plánuje odoberať podzemné vody (odber vody zo studne), je potrebné požiadať príslušný orgán štátnej vodnej správy o vydanie nového povolenia na odber podzemných vôd za účelom jeho zosúladenia s platnou legislatívou.

  Príslušným orgánom štátnej vodnej správy je:

  • Obec Miloslavov, ak sa jedná o povolenia na odber povrchových a podzemných vôd a ich iné využitie na potreby jednotlivých občanov (domácností), t. j. povolenie vydávané pre fyzické osoby (odber vody z domovej studne pre rodinné domy, rekreačné chaty alebo ako úžitková voda v k. ú. Miloslavov).
  • Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, ak sa jedná o povolenie na odber povrchových a podzemných vôd pre právnické osoby (t. j. povolenie na odber podzemnej vody pre firmy, prevádzky, hospod. objekty, skupinové vodovody – samospády pre viac rodinných domov a pod.)

       Podľa platného vodného zákona, každá fyzická osoba, alebo právnická osoba,  ktorá má studňu a chce ju aj naďalej užívať na odber podzemnej vody, t. j. pre pitné účely alebo úžitkové, musí do 31. decembra 2020 požiadať príslušný orgán štátnej vodnej správy o vydanie nového povolenia na odber podzemných vôd. Týka sa to všetkých, ktorí majú povolenie na odber podzemnej vody na dobu neurčitú alebo nemajú povolenie vôbec.

  Na základe žiadosti bude vydané nové povolenie na odber podzemnej vody na dobu 10 rokov. Tlačivo žiadosti je k dispozícii na Stavebnom úrade u Ing. Pliešovskej a na webovej stránke obce v sekcii Obyvateľ – Stavebný úrad, kde sú uvedené všetky potrebné náležitosti k vydaniu povolenia.

  Bližšie informácie poskytne Ing. Lenka Pliešovská na Stavebnom úrade Miloslavov počas stránkových dní, č.t.: 0917 700 524, mail: lenka.pliesovska@miloslavov.sk.

   Povinnosti vlastníkov nehnuteľností so žumpami

  Podľa  § 23 ods. 2 zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov: „Vlastník stavby alebo vlastník pozemku, na ktorom bola povolená žumpa, je povinný pripojiť stavbu alebo pozemok na verejnú kanalizáciu, ak je to technicky možné a nevyžaduje si to neprimerane vysoké náklady.“

  Vlastník stavby alebo vlastník pozemku je povinný splniť povinnosť podľa § 23 ods. 2 druhej vety do 31. decembra 2021.

  Novelou vodného zákona, sa taktiež zavádza dôslednejšia kontrola plnenia povinností vlastníka nehnuteľnosti so žumpou. Na základe novely je takýto vlastník nehnuteľnosti nie len povinný zabezpečiť zneškodnenie obsahu žumpy odvozom do čistiarne odpadových vôd, ale aj predložiť doklady o takomto odvoze za posledné 2 roky na výzvu obce alebo orgánu štátnej vodnej správy.

  Podľa § 36 ods. 4  vodného zákona, ten, kto akumuluje odpadové vody v žumpe, je povinný zabezpečovať ich zneškodňovanie odvozom do čistiarne odpadových vôd a na výzvu obce47) alebo orgánu štátnej vodnej správy predložiť doklady o odvoze odpadových vôd najviac za posledné dva roky. Odvoz odpadových vôd môže vykonávať len prevádzkovateľ verejnej kanalizácie,47a) obec alebo osoba oprávnená podľa osobitného predpisu.47b) Ten, kto vykonáva odvoz odpadových vôd, je povinný vydať doklad o odvoze tomu, kto o odvoz požiadal; doklad o odvoze odpadových vôd obsahuje meno, priezvisko a adresu toho, komu bol odvoz odpadových vôd vykonaný, dátum odvozu, miesto umiestnenia žumpy, množstvo vyvezených odpadových vôd, názov osoby, ktorá odvoz odpadových vôd vykonala a adresu čistiarne odpadových vôd.

  Obec alebo orgán štátnej vodnej správy môže žiadať predloženie dokladov o odvoze odpadových vôd podľa § 36 ods. 4 vodného zákona najskôr od 15. septembra 2020; do 15. septembra 2020 môže žiadať predloženie dokladov o odvoze odpadových vôd vykonanom po 15. septembri 2018.

  Nove_povinnosti_vlastnikov_studni_a_zump

  Čiastočné obmedzenie dopravy pri záhradkách popri železničnej trati

  Oznamujeme občanom, že dňa 17. – 18. 9. 2019 príde k čiastočnému obmedzeniu dopravy na prístupovej ceste popri železničnej trati v záhradkárskej oblasti v Alžbetinom Dvore z dôvodu jej čiastočnej rekonštrukcie. Obec pristúpila k jej rekonštrukcií z dôvodu nevyhovujúceho stavu povrchu prístupovej cesty. Zároveň žiadame občanov o pochopenie a trpezlivosť.

  Prečo je poľné hnojisko v miestnej časti Miloslavov problém?

  Poľné hnojisko je umiestnené na pozemku Slovenského pozemkového fondu (SPF)  a súhlas na jeho zriadenie bol vydaný v roku 1988 Okresnou štátnou veterinárnou správou. Užívateľom hnojiska je od roku 2005 AGRO Malinovo, a.s. na základe nájomnej zmluvy s SPF.

  V roku 2009 boli Územným plánom obce Miloslavov zaradené na bytovú výstavbu nové rozvojové zóny – vrátane území v blízkosti poľného hnojiska. Následne, v roku 2011, nový starosta obce Milan Baďanský oslovil listom všetkých developerov a majiteľov pozemkov z tejto oblasti a upozornil ich na existenciu poľného hnojiska a možnosť negatívneho vplyvu na bývanie v tejto časti. Súčasne požiadal aj SIŽP o preverenie zákonnosti prevádzky hnojiska a možného úniku škodlivých látok, pričom SIŽP nezistila porušenie zákonov. Starosta takisto požiadal Regionálny úrad verejného zdravotníctva  (RÚVZ ) o posúdenie vplyvov biologických faktorov z hnojiska na obytnú zástavbu. RUVZ vo svojom stanovisku uviedol, že ochranné pásmo pre poľné hnojiská nie je upravené žiadnym zákonom, i keď môže byť zdrojom znečisťovania ovzdušia alebo podzemných vôd.

  Majitelia pozemkov a developeri, napriek upozornenia zo strany obce,  pozemky v danej oblasti rozparcelovali a rozpredali na výstavbu rodinných domov. Málokto z kupujúcich si dostatočne preveril stav okolia pozemku, ktorý kupoval, alebo podcenil možné negatívne vplyvy – napríklad z blízkeho hnojiska.

  Aký je postoj obce Miloslavov?

  Napriek tomu, že obec Miloslavov nedávala žiaden súhlas ani stanovisko k zriadeniu a prevádzke poľného  hnojiska a nemá ani žiadnu kontrolnú alebo sankčnú kompetenciu, vykonala v tomto roku už tieto kroky:

  • stav poľného hnojiska pravidelne monitoruje ( okolie hnojiska skôr pripomína divokú skládku stavebného odpadu z realizovanej okolitej výstavby – čo bude musieť obec riešiť na účet všetkých obyvateľov);
  • vyvolala rokovanie s prevádzkovateľom AGRO Malinovo, a.s., na ktorom sa potvrdilo, že prevádzkovateľ má potrebné povolenia; prisľúbili obci  súčinnosť pri odpratávaní skládky odpadov pri hnojisku a pri výsadbe  izolačnej zelene;
  • požiadala o preverenie stavu hnojiska vo vzťahu k verejnému zdraviu obyvateľov v jeho blízkosti RUVZ; RUVZ obci oznámil odstúpenie podnetu Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe Senec – šetrenie prebieha;
  • požiadala SIŽP Bratislava o preverenie stavu hnojiska, obec ešte nemá výsledok;
  • podala na SIŽP – ústredie podnet na preverenie prevádzky hnojiska najmä z dôvodu obťažujúceho zápachu, ochrany ovzdušia a podzemných vôd – podnet je vo vybavovaní;
  • po porade s environmentalistami OZ schválilo dňa 22.8.2019 zaradiť do zoznamu projektov výsadbu zeleného izolačného pásu – drevín na oddelenie rodinných domov a vytvorenie clony k hnojisku, čo obec chce začať realizovať ešte v tomto roku.

  Obec Miloslavov za obdobie rokov 2018 – 2019 neeviduje ani jednu sťažnosť obyvateľov na obťažujúci zápach z poľného hnojiska od obyvateľov  obce. Eliminácia vplyvu poľného hnojiska je vecný problém a je potrebné ho riešiť vecne, v súčinnosti s obcou a kompetentnými orgánmi.

  Obec preto  víta avizovanú iniciatívu obyvateľov na spísanie petície, pretože sa tým dôraznejšie poukáže na dôležitosť riešenia tohto problému a podporia sa stanoviská a argumenty obce Miloslavov.

  Miloslavov 13.09.2019
  Starosta obce a poslanci OZ

  Obec Miloslavov príjme do Materskej školy upratovačku na zastupovanie počas dlhodobej PN

  Obec Miloslavov príjme upratovačku do Materskej školy v časti Alžbetin Dvor na plný pracovný úväzok na zastupovanie počas dlhodobej PN.

  Žiadosť treba podať na adrese:
  Obec Miloslavov
  Miloslavov 181
  900 42 Miloslavov

  alebo

  mail: hana.pokorna@miloslavov.sk

  Ďalšie informácie poskytneme osobne na obecnom úrade, alebo telefonicky na č. tel. 0817 888 404

  K žiadosti treba priložiť:
  –  životopis
  – žiadosť o prijatie do pracovného pomeru

  Základná zložka mzdy (v hrubom):
  V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

  Obec Miloslavov príjme pracovníka na doručovanie písomností v miestnej časti Miloslavov na dohodu

  Obec Miloslavov príjme pracovníka na doručovanie písomností v miestnej časti Miloslavov na dohodu

  Žiadosť treba podať na adrese:

  Obec Miloslavov
  Miloslavov 181
  900 42 Miloslavov      

  alebo
  mail: hana.pokorna@miloslavov.sk

   Náplň práce:
  – doručovanie písomností obce Miloslavov pre miestnu časť Miloslavov

  Platové podmienky:
  – 0,70 Eur doručenková obálka
  – 0,20 Eur obyčajná obálka a ostatné písomnosti bez podpisu
  – príplatky za soboty, nedele, sviatky

  Požiadavky na zamestnanca:
  – ochota pracovať aj za nepriaznivého počasia
  – precíznosť
  – bez požiadavky na odbornú prax

   

  Získali sme dotáciu vo výške 250 tisíc Eur

  Na základe žiadosti a predloženého projektu sa obci Miloslavov podarilo získať na prístavbu Základnej školy dotáciu vo výške 250.000 EUR. Dotáciu nám poskytla Vláda SR v zmysle svojho uznesenia č.414/2019 a prostriedky budú použité na úhradu dostavby pavilónu Základnej školy. Ušetrené prostriedky budú použité podľa zámeru schváleného obecným zastupiteľstvom na nákup pozemkov a rozšírenie areálu základnej školy za účelom výstavby telocvične.
  UZN_Vlady_SR_414_2019

  Bezpečne do školy

  Po ukončení dostavby základnej školy bude areál školy slúžiť už len deťom na hry a pobyt vonku. Obec preto oslovila mailom všetkých rodičov, aby podľa možnosti obmedzili odvoz detí do školy autom  – najmä u starších detí.  Bezpečnosť prechodu detí do školy  zabezpečujú ráno v čase od 7:30 hod. do  8:00 hod. dvaja zamestnanci  obce – jeden je priamo pri budove základnej školy a druhý pri priechode pri parku ( Miloslavská/Parková ulica).  Ak musíte použiť auto, využite možnosť zastavenia a vyloženia vašich detí  na Parkovej ulici za kostolom, odkiaľ sa deti pod dozorom bezpečne dostanú do areálu školy. Na krátke zastavenie a vysadenie školákov je možné využiť aj betónový vjazd pred školou, preto buďme k sebe tolerantní  a nebráňme jeho využívaniu na otáčanie vozidiel – zdržujeme tým ostatných, ktorí potom parkujú na verejnej zeleni a ničia životné prostredie.

  Situáciu budeme monitorovať a pripravujeme aj ďalšie návrhy, o ktorých vás budeme informovať.
  Vyzva

  Aj v našej základnej škole sa začal nový školský rok

  Nový školský rok v Základnej škole v našej obci začal dnes o 8:30 hod.  slávnostným otvorením –  príhovorom pani riaditeľky, pána starostu a programom, ktorý si pripravili pre svojich spolužiakov, učiteľov a spolužiakov naši žiaci. Privítali sme  69 nových žiačikov – prváčikov, ktorí sú rozdelení do troch tried a prajeme im, aby sa im v škole nielen páčilo, ale aj darilo.

  Pre žiakov základnej školy obec pristavila počas leta k novému pavilónu 4 ďalšie triedy – k začiatku školského roka sú pripravené na vyučovanie aj vďaka obetavosti zamestnancov obce a základnej školy. Radosť nám však kalí skutočnosť, že tieto triedy ešte nemôže škola využívať, pretože vzhľadom na námietky susedov  nemohlo byť vydané kolaudačné rozhodnutie do konca augusta.

  Riaditeľka školy so súhlasom zriaďovateľa prijala rozhodnutie o vyučovaní v náhradných priestoroch, o čom informovala rodičov detí, ktorých sa to týka. Obec robí všetko, aby celý proces kolaudácie urýchlila a deti mohli nové triedy využívať  čo najskôr.

  Oznam o realizácií odpočtu spotreby zemného plynu SPP a.s.

  Slovenský plynárenský priemysel oznamuje občanom, že bude realizovať fyzické odpočty spotreby zemného plynu v našej obci. Odpočty budú realizovať zamestnanci Slovenskej pošty v období od 2.septembra do 25. septembra 2019. Na vyžiadanie sa preukážu služobným preukazom.

  Obec Miloslavov príjme na dohodu kronikára a sprievodcu do Remeselného dvora

  Obec Miloslavov príjme kronikára a sprievodcu do Remeselného dvora  na dohodu s nástupom – podľa dohody

  Žiadosť treba podať na adrese:

  Obec Miloslavov
  Miloslavov 181
  900 42 Miloslavov

  alebo
  mail: hana.pokorna@miloslavov.sk

  Náplň práce kronikára:
  – písanie kroniky pre obec Miloslavov – celoročne

  Náplň práce sprievodcu Remeselného dvora:
  – sprevádzanie návštevníkov Remeselného dvora počas sezóny (apríl – október)
  – sobota, nedeľa od 14:00 hod. – 16:00 hod.
  – mimo víkendu po telefonickom dohovore (školy, mimoriadne návštevy, mimoriadne výstavy)

  Platové podmienky:
  – výkon práce je do 10 hodín týždenne
  – 4,00 Eur/hodina sprevádzania +  príplatky za soboty, nedele, sviatky
  – 50,00 Eur/mesiac za písanie kroniky

   Požiadavky na zamestnanca:
  – záujem o dianie v obci
  – precíznosť
  – cit k histórií

  Komuniké zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 22.augusta 2019

  Obecné zastupiteľstvo (OZ) sa na svojom zasadnutí riadilo schváleným programom.

  Vo vzťahu k stavu finančných prostriedkov obce  OZ konštatovalo, že k 15.08.2019 obec mala  na svojich účtoch 843 tis. EUR, vrátane viazaných a účelovo určených prostriedkov. Zadlženosť obce klesá, dlh obce  je vo výške 454,2 tis. EUR, čo predstavuje  17,58 % z bežných príjmov obce. OZ  prerokovalo čerpanie rozpočtu obce za prvý polrok 2019, ktoré je na úrovni 40 % z celkového rozpočtu na rok 2019.

  OZ zobralo na vedomie stav jednotlivých projektov obce. Prehľad o aktuálnom  stave projektov obce  je dostupný   na http://www.miloslavov.sk/obec/projekty-obce/  a takisto aj v zápisnici z rokovania OZ. Aktuálne najdôležitejším projektom je prebiehajúca dostavba pavilónu základnej školy o 4 triedy, ktorá bude ukončená do začiatku nového školského roku 2019/2020, úprava výdajne stravy v základnej škole a rekonštrukcia kotolne v materskej škole.  OZ schválilo doplnenie projektov o projekt nadstavby poschodia nového pavilónu  základnej školy, čím sa získa ďalších 6 tried a zámer výstavby pavilónu školy/materskej školy na pozemku obce v miestnej časti Miloslavov. Na základe žiadosti Športového klubu Miloslavov sa tiež zaradil projekt vybudovania tréningových ihrísk pre mládežnícke oddiely  na pozemku obce oproti RŠA, pričom financovanie sa zabezpečuje cez grant SFZ so spoluúčasťou obce vo výške maximálne 16 500,00 EUR. Takisto OZ schválilo podanie projektu na BSK na Revitalizáciu Lipového námestia, kde je možné získať dotáciu 3 900,00 EUR.

  Na základe návrhu Komisie pre rozvoj obce OZ schválilo obstaranie zmeny územného plánu obce z dôvodu zmeny regulatívov obce – textovej časti, z dôvodu presnejšej úpravy regulatívov na bytovú zástavbu a posilnenie funkcií občianskej vybavenosti a verejnej zelene.

  Z dôvodu podstatného zväčšenia rozsahu agendy OZ schválilo zvýšenie pracovného úväzku hlavného kontrolóra obce na ½ pracovný úväzok s účinnosťou od 1.9.2019 a takisto schválilo návrh zmluvy s novým poskytovateľom právnych služieb pre obec – spoločnosťou MATTOS LAW FIRM s.r.o.

  Na základe nových finančných pásiem pre stravné jednotky v materskej a základnej škole a programu Strava zadarmo OZ schválilo úpravu stravných jednotiek a poplatkov za stravu prijatím VZN č.2/2019 s účinnosťou od 1.9.2019.

  OZ schválilo takisto dodatok č. 1 k VZN 3/2016 o nakladaní s odpadmi, ktoré umožňuje obyvateľom obce – fyzickým osobám – odovzdanie pneumatík z automobilov na zbernom dvore obce.

  Po realizácii pasportu cestnej siete obce, ktorí obyvatelia už pripomienkovali, obec pokračuje v projekte označovania ulíc a prideľovania orientačných čísiel nehnuteľnostiam v obci. OZ preto ako ďalší krok schválilo členov názvoslovnej komisie a jej štatút. Úlohou komisie bude príprava VZN, ktorým sa upraví pomenovanie ulíc v obci.

  Podrobnejšie informácie sú v zápisnici zo  zasadnutia OZ.

  Miloslavov  23.08.2019

  Železničná ulica má nový povrch

  Po technickej príprave na miestnej komunikácii obec Miloslavov začala s pokládkou asfaltového povrchu na Železničnej ulici, ktorá bola v zlom technickom stave.

   

  Výzva na kosenie zaburinených pozemkov

  Obec Miloslavov vyzýva všetkých vlastníkov, správcov a užívateľov pozemkov v obci Miloslavov aby počas vegetačného obdobia venovali zvýšenú pozornosť odstraňovaniu burín na svojich nehnuteľnostiach a zabezpečili pravidelné kosenie trávnatých a zaburinených plôch.

  Každý vlastník, nájomca alebo správca pozemku je zo zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 405/2011 o rastlinolekárskej starostlivosti povinný predchádzať výskytu a šíreniu burín na pozemkoch a chrániť prirodzené funkcie poľnohospodárskej pôdy.

  V prípade zistenia nedodržania zákonom stanovených povinností môže byť vlastníkom pozemkov uložená pokuta.

  Vyzva_kosenie_pozemkov_Miloslavov

  Školský festival – poďakovanie

  3.8.2019 sa konal Školský festival – stretávka spolužiakov – v Základnej škole v Dunajskej Lužnej kde obce Hamuliakovo, Kalinkovo, Dunajská Lužná a Miloslavov varili guláš.
  Podujatie bolo vydarené, poďakovanie patrí kuchárom miloslavovského guláša Slávovi a Marekovi.

  Na návšteve v Starej Pazove

  Starosta obce Stará Pazova p. Djorde Radinovič nás pri príležitosti dňa obce Stará Pazova pozval na priateľskú návštevu. S obcou Stará Pazova  podpísala naša obec 4.2.2012 dohodu o spolupráci, preto sa starosta obce  Milan Baďanský spolu s predsedom športového klubu Mgr. Martinom Sitiarom zúčastnili  v dňoch  1.8. až 3.8.2019  osláv a  slávnostného zasadnutia  zastupiteľstva Starej Pazovy, na  ktorom vystúpil aj starosta  našej obce. Prihovoril sa zástupcom mesta, prítomným obyvateľom a najmä našim krajanom žijúcim v tomto meste.  Od všetkých  prinášame priateľský pozdrav pre obyvateľov našej obce.

  Vo vyhodnotení v projekte INEKO obec Miloslavov za rok 2018 získala výborný rating

  V projekte hospodárenia miest, obcí a vyšších územnosprávnych celkov INEKO obec Miloslavov dostala hodnotenie finančného zdravia za rok 2018 rating 5,6 zo 6 ako výborné finančné zdravie.

  Aj podľa tohto hodnotenia obec Miloslavov v roku 2018 hospodárila so zverenými verejnými financiami ekonomicky a efektívne.

  Celé hodnotenie si môžete pozrieť na nižšie uvedenom odkaze:
  http://www.hospodarenieobci.sk/profily/?ID=1526

  DÁTA O KVALITE OVZDUŠIA V OKOLÍ RAFINÉRIE SLOVNAFT ONLINE

  Na základe výsledkov verejnej diskusie medzi rafinériou Slovnaft a okolitými mestskými časťami na tému kvality ovzdušia  Slovnaft sprístupnil  verejnosti údaje zo svojich monitorovacích staníc kvality ovzdušia umiestnených vo Vlčom hrdle, Podunajských Biskupiciach a v Rovinke. Údaje  o výskyte ozónu, SO2, NO2, NOx, PM10, CO a benzénu  sú od júla  dostupné online na webovej stránke Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ):   shmu.sk/sk/?page=1&id=oko_imis.

  Oznam – zber plastov

  Firma Marius Pedersen, ktorá zbiera v našej obci odpad oznamuje občanom, že plasty v čiernych vreciach neberú. Plasty majú byť uložené v žltom prípadne priesvitnom vreci. Musí byť jasne identifikované čo vrece obsahuje.

  Ďakujú za pochopenie.