Pasport dopravného značenia a názvu ulíc v obci Miloslavov

Obec Miloslavov dala vypracovať pasport dopravného značenia a názvu ulíc v súlade so zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, kde je správcovi uložená povinnosť viesť o miestnych komunikáciách technickú evidenciu (pasport miestnych komunikácií a dopravného značenia). Pasport prináša výhody v podobe kontroly a evidencie zvislého a vodorovného dopravného značenia, vyznačenia miest a situácii, kde je nevyhnutná úprava vegetácie, vyznačenie miest a situácii, kde je poškodené alebo nevyhovujúce dopravné značenie, vyznačenie nebezpečných miest, kde je nevyhnutné doplniť dopravné značenie a úpravu dopravného značenia, ktoré je v rozpore s platnou legislatívou.

Obec Miloslavov zároveň dáva možnosť občanom vyjadriť sa k návrhu dopravného značenia a k návrhu názvu ulíc v lehote do 26. júla 2018 na adrese elektronickej pošty znacenie@miloslavov.sk. V tomto kontexte žiadame občanov o vecnú diskusiu k predloženým návrhom s prihliadnutím na skutočnosť, že pasport bol vypracovaný odborníkmi v oblasti dopravy. Relevantné pripomienky budú neskôr vyhodnotené a zapracované do pripravovaných projektov.

2018-07-09 MIL 02B Pasport dopravneho znacenia – Miloslavov II.Etapa

2018-07-09 MIL 02A Pasport dopravneho znacenia – Alzbetin Dvor II.Etapa

2018-07-09 MIL Situacia ulicnej siete_II

Dotazník pre prípravu Komunitného plánu sociálnych služieb obce Miloslavov

Vážení občania!

Dovoľte, aby sme vás požiadali o spoluprácu – vyplnenie nasledujúceho dotazníka. Dotazník je anonymný a bude slúžiť pre potreby obce Miloslavov. Mapuje Vaše sociálne potreby a jeho výsledky budú podkladom pre prípravu Komunitného plánu sociálnych služieb obce. Ďakujeme za ústretovosť a váš čas.
https://goo.gl/forms/Bon29xawYG4vcE102

 

Dotazník je možné vyplniť do 20. Júla 2018.

Výsledky analýzy podzemnej vody 2018

Výsledky analýzy podzemnej vody 2018

 Obec Miloslavov objednala  po roku nový rozbor podzemných vôd z dvoch bodov v miestnej časti Alžbetin Dvor a Miloslavov,  z ktorých  sa robila analýza kvality podzemných vôd aj v roku 2017.

Parametre výskytu jednotlivých sledovaných látok sú približne na úrovni analýzy z roku 2017. Výsledky skúšok nájdete tu:  http://www.miloslavov.sk/obyvatel/zivotne-prostredie/

Oznam – čerpanie dovolenky Ambulancie všeobecného lekára Medilip s.r.o.

Ambulancia všeobecného lekára v Miloslavove oznamuje svojim pacientom, že od 4.7.-13.7.2018 vrátane čerpá dovolenku.

Zastupuje MUDr. A. Koniarová v ZRC Dunajská Lužná, okrem 6.7.2018, kedy zastupuje MUDr. Z. Pitoňáková, Medante s.r.o. Podpriehradná 3A, Bratislava – Vrakuňa.

Výzva na predloženie ponuky k vybudovaniu priechodov pre chodcov

Obec Miloslavov zverejňuje výzvu na predloženie ponuky v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k vybudovaniu priechodov pre chodcov v obci Miloslavov.

Vyzva_na_predlozenie_ponuky_priechody_pre_chodcov

00_ZP

01_Technicka_sprava_DSP

02_A_Návrh_nového_chodníka_v_areáli_železničnej_stanice-Roz~1

02_B_Priechod_pre_chodcov_pred_kostolom-Rozvržení1

02_C_Priechod_pre_chodcov_pri_MŠ_Miloslavov-Rozvržení1

02_D_Priechod_pre_chodcov_pri_ZŠ_Miloslavov_Alžbetin_Dvor-v~1

02_E_Návrh_nového_priechodu_pre_chodcov_v_oblasti_zastávky_~1

02_F_Návrh_nových_priechodov_pre_chodcov_v_oblasti_križovat~1

03_Optická_psychologická_brzda_pred_priech_pre_ch_na_ceste_~1

 

 

Komuniké zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 26.06.2018

Komuniké zo zasadnutia obecného zastupiteľstva  dňa  26.06.2018

Na základe žiadosti skupiny poslancov v zložení: Ing. Renáta Bačová, Bc. Ladislav Bučík a Ing. Jarmila Grujbárová sa dňa 26.06.20018 konalo neplánované obecné zastupiteľstvo obce Miloslavov (OZ), ktorého programom bolo prerokovanie  informácií ohľadom zápisu detí do základnej a materskej školy v obci a preverenie kapacít týchto zariadení pre tento a budúci školský rok.

Podľa informácií riaditeľky základnej školy bolo zatiaľ prijatých 39 detí, okrem toho sa riešia 3 prípady v rámci odvolacieho konania. Základná škola otvára  pre tento školský rok 2 triedy pre prvákov.

V materskej škole bolo prijatých 37 detí,  z toho 10 detí na predškolskú výchovu.  Z celkového počtu uchádzačov o prijatie do MŠ, ktorí spĺňali zákonné kritériá  a kritériá určené riaditeľkou MŠ zostalo zatiaľ neprijatých  18  detí.

Následne OZ po diskusii schválilo vytvorenie dočasnej triedy v budove MŠ v miestnej časti Alžbetin Dvor  na školský rok 2018/2019, pre  18 detí, ktoré zatiaľ z kapacitných dôvodov neboli prijaté.

OZ prerokovalo výhľadovo aj situáciu pre školský rok 2019/2020, kde je predpoklad, že do prvej triedy základnej školy sa bude hlásiť cca 80 predškolákov z materskej školy.

Obecné zastupiteľstvo sa spolu s riaditeľkami ZŠ a MŠ sa zhodlo, že napriek všetkým realizovaným prestavbám zo strany obce  a podstatnému zvýšeniu kapacít tried v základnej škole a v materskej škole je celková  kapacita existujúcich školských areálov vyčerpaná a okrem menšej plánovanej prístavby pavilónu základnej školy nie je možné z bezpečnostných a legislatívnych dôvodov realizovať ďalšie stavebné úpravy s cieľom zvýšenia kapacít. 

Z dôvodu potreby prípravy návrhu riešenia pre ďalšie obdobie v oblasti zabezpečenia povinnej školskej dochádzky  poslanci na pracovných poradách so starostom, odbornými pracovníkmi a komisiami počas leta zanalyzujú všetky dostupné možnosti, aby tieto spolu s dopadom na rozpočet obce  mohli byť zapracované do návrhu rozpočtu obce na rok 2018, vrátane prípadných návrhov úprav VZN obce.

Všetci zúčastnení sa zhodli na potrebe informovania verejnosti  cestou webovej stránky obce, základnej školy a materskej školy, že základná a materská škola majú všetky kapacity a triedy plne obsadené a nie je priestor pre  ich ďalšie rozširovanie.

Potom nasledovala diskusia s občanmi, ktorí boli prítomní na rokovaní OZ, témami diskusie boli najmä otázky vo vzťahu k prerokovávanej téme školstva – kritériá pre prijímanie detí,  návrh na zvýšenie poplatkov v MŠ, školskom klube a pripomienky  k činnosti Komisie pre školstvo a kultúru. Občania pripomienkovali takisto výšku poplatku za rozvoj, ktorá mala byť podľa nich určená v maximálnej výške v zmysle zákona, a nie vo výške 20 EUR/m2, čím by obec získala viac prostriedkov na investičné akcie obce. Ďalšie otázky smerovali k územnému plánu obce,  chýbajúcej občianskej vybavenosti a požiadavke na viac polyfunkčných objektov v rámci zón.

Podrobnejšie informácie sú v zápisnici zo  zasadnutia OZ.

Miloslavov 26.06.2018

Brigáda občanov obce v Rekreačno-športovom centre Miloslavov

Športový klub obce Miloslavov v spolupráci s obcou Miloslavov zorganizovali v sobotu pracovnú brigádu zameranú na skrášlenie areálu Rekreačno-športového centra v Miloslavove. Okrem členov Športového klubu obce sa pracovnej brigády zúčastnili aj ďalší rodičia s našími najmenšími obyvateľmi. Občania svojou usilovnosťou pomohli vymeniť oplotenie futbalového ihriska, zrekonštruovať a natrieť všetky vstupné brány, natrieť zábradlia okolo hracích plôch, sedačky a zábradlia na tribúne ako aj vysťahovať a vymaľovať šatne a priestory v budove Rekreačno-športového centra. V mene obce Miloslavov a šporového klubu sa chceme poďakovať všetkým, ktorí svojou ochotou a usilovnosťou prispeli k skrášleniu Rekreačno-športového centra.

Dobudovanie časti ulice Orechova II

Obec Miloslavov  začala s  dobudovaním ulice Orechová II k časti Pľúca. Pri realizácií prác príde na tomto úseku k  obmedzeniu dopravy, preto žiadame občanov o trpezlivosť.

Obec získala nové osobné vozidlo

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitosti Slovenskej republiky previedlo darovacou zmluvou na obec Miloslavov osobné motorové vozidlo Mercedes – Benz E 200 na účely plnenia úloh samosprávy. Vozidlo je vo vyhovujúcom technickom stave a využívať ho budú predovšetkým zamestnanci obce na úseku hospodárskej a ekonomickej správy. Bezodplatný prevod osobného vozidla bol  prerokovaný na obecnom zastupiteľstve dňa 13.6.2018.

Rekonštrukcia ulice K jazeru

Obec Miloslavov dnes začala s realizáciou rekonštrukcie a dobudovania ulice K jazeru. Pri rekonštrukcií príde na tomto úseku k čiastočnému obmedzeniu dopravy, preto žiadame občanov o trpezlivosť.

I.etapa opráv komunikácií ukončená

Obec  Miloslavov realizovala technológiou ITHR opravu výtlkov a sieťových rozpadov na kritických úsekoch  komunikácií ulíc Lesná, Kačínska, Agátová, Štvrtocká, Nová a Parková. Na žiadosť občanov sa realizovali aj kombinované spomaľovacie prvky na zníženie rýchlosti motorových vozidiel a bezpečnejší prejazd cyklistov, korčuliarov a rodičov s kočíkmi.

Väčšou rekonštrukciou prešli Čerešňová ulica a chýbajúci úsek Lúčnej ulice, kde sa pokladal nový asfaltový povrch.

V II.etape obec plánuje v blízkej dobe  rekonštrukciu sieťových rozpadov na ulici K jazeru.

Obec súčasne zadala spracovanie pasportu cestnej siete v obci a nadväzujúceho pasportu dopravného značenia, ktoré budú východiskom pre riešenie dopravnej situácie v obci výmenou, prípadne osadením nového dopravného značenia a zvýšením bezpečnosti  v obci.

Obec zlepšuje podmienky na oddych a rekreačný šport v miestnej časti Miloslavov

Aj s využitím grantu vo výške 1350,- EUR z BSK začala obec  s revitalizáciou  športového areálu na Úzkej ulici v miestnej časti Miloslavov. Vyrovnal sa terén, elektrická prípojka a studňa, ktorá bude slúžiť na automatickú závlahu areálu. Túto obec  pripravuje spolu s úpravou trávnika. Na ihrisko sa  osadili  basketbalové dosky a koše a  inštalovala sa volejbalová sieť, takže ihrisko je už možné využívať na tieto účely. V ďalšom období sa plánuje inštalácia ďalších športových prvkov a dobudovanie oddychovej zóny osadením lavičiek a altánku. OZ schválilo na svojom ostatnom zasadnutí aj úpravu komunikácie – Úzkej ulice – a opravu oplotenia a brány na ihrisku.

Na Lipovom námestí v tejto miestnej časti bol inštalovaný stôl na externý stolný tenis, OZ bolo schválené  tiež osadenie ďalších hracích prvkov  pre deti. Obec v blízkej dobe začne aj s bezpečnostným orezom stromov v parku, t.j. s odstraňovaním suchých a lámajúcich sa konárov stromov.

 

Komuniké zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 13.06.2018

Komuniké zo zasadnutia obecného zastupiteľstva  dňa 13.06.2018

Obecné zastupiteľstvo obce Miloslavov (OZ) na svojom zasadnutí dňa 13.06.2018 prerokovalo všetkých 28 bodov schváleného programu.

Okrem pravidelnej kontroly plnenia uznesení a stavu finančných prostriedkov obce OZ konštatovalo pozitívny vývoj príjmovej časti rozpočtu, a to z podielových daní zo ŠR a z poplatku za rozvoj.

OZ schválilo záverečný účet obce a zobralo na vedomie Výročnú správu obce za rok 2017. Výsledok hospodárenia obce predstavuje  prebytok vo výške 274 314,39 EUR, ktorý sa použije na tvorbu rezervného fondu  obce vo výške 79.582,09 EUR a na tvorbu fondu rozvoja obce z poplatku za rozvoj vo výške 194.732,30 EUR.  Zostatok finančných prostriedkov na účtoch obce k 31.12.2017 predstavoval sumu: 523 589,02 EUR. Obec v roku 2017 takisto zveľadila svoj nehnuteľný majetok, ktorý bol k 31.12.2017 v hodnotu 4 692 644,79 EUR bez zberného dvora, ktorý bude zaradený do majetku obce  v roku 2018.

Hlavný kontrolór predložil na schválenie plán kontrolnej činnosti na obdobie od 1.9.2018  do 28.2.2019, ktorý bol schválený.

Ako tradične, najväčšiu pozornosť venovalo OZ prerokovaniu stavu jednotlivých projektov obce. V uplynulom štvrťroku boli realizované najmä práce v areáloch základnej a materskej školy a opravy komunikácii, o čom obec informuje priebežne  na svojej webovej stránke. Poslanci sa zhodli na potrebe doplnenia projektov  o ďalšie zámery, ktoré sa budú postupne realizovať. Prehľad o aktuálnom  stave projektov obce  je dostupný na http://www.miloslavov.sk/obec/projekty-obce/.

OZ schválilo predĺženie nájomnej zmluvy pre FO v bytovom dome obce a takisto ustanovilo dočasnú komisiu na výber nového nájomcu na byt na uvoľnený nájomný byt v obci.

Ďalej sa OZ zaoberalo udeľovaním súhlasov a schválením nájomných zmlúv pre výstavbu infraštruktúry  v jednotlivých rozvojových zónach pre spoločnosti Reality Miloslavov, s.r.o., Mgr. Peter Slivka, Bratislava, C-ON, s.r.o., LT INVEST, s.r.o, ZDI, a.s..

OZ takisto schválilo odpredaj pozemkov pod bytovými domami č.23 a 24. v Alžbetinom Dvore a č.225 v Miloslavove vlastníkom bytov podľa zákonom stanovených podmienok.

Po prerokovaní riadnych bodov OZ nasledovala diskusia s občanmi, ktorí boli prítomní  na rokovaní OZ, témami diskusie boli najmä otázky dopravy ( stav Vinohradníckej ul., kruhový objazd, požiadavky na dobudovanie cyklochodníka medzi miestnymi časťami, chodníka v miestnej časti Miloslava, úprava dopravných značiek a pod.), možnosti rozšírenia základnej školy a materskej školy, otázky ohľadom nákladov na vybudovaný zberný dvor obce, nákladov na webstránku obce a potreby úpravy územného plánu obce.

Podrobnejšie informácie sú v zápisnici zo  zasadnutia OZ.

Miloslavov 13.06.2018

Školské areály v novom šate

Pri príležitosti 90. výročia základnej školy bol  sprístupnený   revitalizovaný areál základnej školy, kde sa upravil terén, uložil sa nový trávnik a vybudoval sa  závlahový systém. Pre deti sa osadili nielen nové hracie prvky ( napr. hojdačky, exteriérový stôl na tenis ) ale aj cvičná lezecká stena. Súčasťou areálu je vybudované ihrisko, na ktorom sa deti realizujú počas hodín telocviku a v rámci poobedňajších aktivít v školskom klube a krúžkoch.

V areáli materskej školy v miestnej časti Miloslava  sa na zvýšenie bezpečnosti detí osadili dopadové plochy pre deti.

V ďalšom období sa plánuje dobudovanie automatickej závlahy aj v areáli MŠ v miestnej časti Alžbetin Dvor a postupná inštalácia vzduchotechniky a klimatizačných jednotiek.

Vyjadrenie firmy Danubius Fruct, spol. s r.o. k šíriacemu sa zápachu

Vážený p. starosta,

Hneď na začiatku nám dovoľte vyjadriť ľútosť nad diskomfortom, ktorý obyvateľom obce Miloslavov mohla spôsobiť naša včerajšia večerná postreková činnosť. Aplikovaný bol insekticídny pesticíd Reldan 22 proti škodcovi obaľovač jablčný, ktorý žiaľ nie je možné striekať počas dňa, pretože by mohlo dôjsť k spáleniu listov ovocných stromoch, optimálna doba aplikácie je preto neskorý večer.

Zároveň by sme Vás však radi ubezpečili, že ide o nepríjemnosť spôsobenú výlučne zápachom. Ministerstvo pôdohospodárstva ako aj Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky SR prípravok Reldan 22 na základe odborných expertíz opakovane autorizovali pod č. 11-05-1176. Ide o prípravok voľne dostupný na slovenskom trhu aj pre maloodberateľov a je bežne využívaný napr. v súkromných záhradách.

https://www.floraservis.sk/reldan-22.php

Na základe opakovaných podnetov zo strany obyvateľov obce Miloslavov  sme požiadali o stanovisko spoločnosť DowAgro Science, ktorá je držiteľom licencie uvedeného prípravku. Z jej reakcie vyberáme:

Prípravok Reldan 22 patrí k štvrtej generácii organofosfátov, ktoré sú z hľadiska akútnej toxicity na najnižšej úrovni zo všetkých obdobných látok. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) ho z hľadiska akútnej toxicity hodnotí v rádiuse 155-202, čo je nižšia úroveň ako má napr. síra, ktorá sa v poľnohospodárstve bežne využíva ako hnojivo. Vyššiu úroveň dosahujú aj mnohé fungicídy. Charakteristický zápach je spôsobený netoxickou deriváciou, ktorá je do prípravku pripdaná dodatočne výrobcom, aby pôsobila repelentne na živočíchy a ľudí. Sama o sebe je teda netoxická. Z chemického a zdravotného hľadiska vylučujeme možnosť intoxikácie vdýchnutím v dôsledku vystavenia v blízkosti ošetrených ovocných sadov.

DowAgro Science

 Samozrejme, prijímame podnety občanov týkajúce sa signalizácie plánovaného ošetrenia. Nevýhodou aplikácie konkr. tohto prípravku však je, že reaguje na pohyblivý výskyt druhej generácie škodcu obaľovač jablčný a o potrebe jeho vykonania sa často dozvedáme len niekoľko hodín vopred. Napriek tomu sa radi zaviažeme k tomu, že v budúcnosti aplikáciu tohto prípravku vždy v predstihu nahlásime obecnému úradu. Po včerajšej aplikácii nám ostala už len 1 parcela na ošetrenie, nachádzajúca sa pri hlavnej ceste smerom na Hviezdoslavov, vzdialená takmer 1 km od obce Miloslavov. Nepredpokladáme, že by zápach mohol byť citeľný aj v obci, napriek tomu avizujeme, že ošetrenie vykonáme v závislosti od počasia pravdepodobne dnes večer okolo 20:00.

V prípade potreby akýchkoľvek ďalších informácii sa na nás pokojne obráťte.

Prosíme o zverejnenie tejto informácie na webovej stránke Vašej obce.

Veríme, že naše vysvetlenie Vás v dostatočnej miere uspokojilo a že ho prijmete ako dostatočné.

S pozdravom / mit freundlichen Grüssen / Kind regards

Danubius Fruct, spol. s r.o.

SLOVBERRY, spol. s r.o.

Mgr. Jozef Mertuš

 

Tlačová správa Slovenskej pošty

Poslať balík je opäť jednoduchšie, flexibilnejšie a komfortnejšie. Slovenská pošta prichádza s novinkou, prostredníctvom ktorej si zákazníci nielen vyzdvihnú svoj balík kedykoľvek chcú, ale po novom ho v predplatených obaloch Easy Expres aj pošlú vtedy, keď im to najviac vyhovuje. Stačí využiť BalíkoBOX – vašu nonstop poštu. Viac v tlačovej správe nižšie:
tlacova_sprava

Nový zberný dvor

Od mája 2018 je v prevádzke nový zberný dvor medzi časťami obce Miloslavov a Alžbetin Dvor. Nový zberný dvor slúži občanom obce predovšetkým na zvýšenie intenzity a zefektívnenie systému triedeného zberu komunálného odpadu, zníženie produkcie zmesového komunálneho odpadu a predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálných odpadov. Žiadame občanov obce aby dôkladne separovali odovzdávaný odpad a postupovali v zmysle platného prevádzkového poriadku. Zároveň oznamujeme, že v súčasnej dobe vyhodnocujeme prevádzkový režim zberného dvora a v prípade oprávnených potrieb občanov obce bude doba prevádzky upravená.

Prevadzkovy_poriadok_zberneho_dvora_Miloslavov

Nový zberný dvor v prevádzke

Občania obce Miloslavov môžu od 2.5.2018 využiť na zber triedeného odpadu nový zberný dvor medzi časťami obce Alžbetin Dvor a Miloslavov. Zároveň oznamujeme občanom obce, že pôvodný zberný dvor je v likvidácií a nebude viac v prevádzke. Nový zberný dvor bude otvorený v pôvodných termínoch: streda 13:00 – 17:00 hod., sobota 10:00 – 11:30 a 13:00 – 15:00 hod.

Informacna_brozura_1

Výzva na predloženie ponuky

Obec Miloslavov zverejňuje výzvu na predloženie ponuky v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k rekonštrukcii miestnej komunikácie na Čerešňovej ulici a dokončenie chýbajúceho úseku na Lúčnej ulici.

Výzva_cestna_komunikacia_1

Zber jedlých tukov a olejov z domácností

Jedlé oleje a tuky sa odovzdávajú počas otváracej doby na miesto pre dočasné uloženia odpadu tzv. Zberný dvor separovaného odpadu v Alžbetinom Dvore pri miestnom cintoríne.
Dobre uzavretú PET fľašu ukladáte do nádob na to určených – podľa pokynov pracovníkov.
Informácie v prílohe.

LETAK_ jedle_ oleje_tuky

Prvé pracovné stretnutie s novým županom BSK

Prvé pracovné stretnutie s novým županom BSK

Starostovia obcí Miloslavov, Dunajská Lužná, Most pri Bratislave, Malinovo, Tomášov, Hamuliakovo, Rovinka , Kalinkovo a Vlky sa dňa 27.2.2018  po prvýkrát stretli na spoločnom rokovaní  s novým županom  – predsedom Bratislavského samosprávneho kraja –  p.Jurajom Drobom. Za účasti poslancov BSK pp. I. Pomichala a J. Jánošíka prerokovali požiadavky a návrhy starostov obcí na projekty a oblasti, ktoré považujú za prioritné a kde očakávajú aktívnu účasť a príspevok župy pri ich realizácii.

Za obec Miloslavov sme predložili sedem požiadaviek, z toho  ako prioritu riešenie križovatky – kruhového objazdu – v smere Dunajská Lužná – Studené – Miloslavov – Vinohradnícka a tiež úpravu zákruty medzi miestnymi časťami obce  Miloslavov smerom k zvýšeniu bezpečnosti tohto úseku cesty. Takisto sme požiadali o súčinnosť župy pri rekonštrukcii prechodov pre chodcov na ceste III/1055,  pri realizácii spomaľovacieho ostrovčeka  pred kostolom a odbočením na Lesnú ul., o pravidelnú údržbu cesty III/1055 a úpravu nespevnených krajníc tejto cesty. V rámci realizácie projektu Integrovanej dopravy  očakávame pomoc BSK pri realizácii parkoviska pre železničnej stanici obce.

Župan a poslanci BSK prítomní na stretnutí  prisľúbili maximálnu miery pomoci pri riešení požiadaviek prítomných starostov obcí. Dohodli sme sa na ďalšom stretnutí a príprave konkrétnych krokov, aby sa jednotlivé zámery postupne posúvali smerom k ich realizácii.

Milan Baďanský,
starosta obce

Nové dopravné značenie pri novom zbernom dvore

V zmysle schválenej dokumentácie zo strany ODI sa v uplynulých dňoch osadili nové trvalé dopravné značky, ktoré znižujú rýchlosť na úseku zákruty medzi miestnymi časťami obce a zakazujú predbiehanie motorových vozidiel z dôvodu úpravy bezpečného vjazdu a výjazdu zo zberného dvora.  Informatívna dopravná značka súčasne upozorňuje vodičov na nehodovosť tohto úseku. Po zlepšení počasia bude doplnené aj vodorovné značenie vozovky.

Prístrešok na bicykle od marca s RFID čipom

V záujme ochrany majetku obyvateľov obce Miloslavov sa na železničnej stanici realizovalo viacero bezpečnostných opatrení. Jedným z nich  je aj montáž bezpečnostného elektronického zamykania prístrešku pre bicykle.

Od marca 2018   bude preto  vstup do priestoru prístrešku pre bicykle možný  len s elektronickým RFID čipom. Obyvatelia obce, ktorí využívajú priestor pre odloženie bicyklov na železničnej stanici  si môžu RFID čip vyzdvihnúť  v podateľni obecného úradu v čase úradných hodín oproti predloženiu občianskeho preukazu  za 5 € zálohu.

Budeme radi, ak po začatí prevádzky tohto zariadenia obdržíme od obyvateľov spätnú väzbu; poznatky a pripomienky adresujte na   info@miloslavov.sk.

Milan Baďanský
starosta obce

Začíname práce na rekonštrukcii účelovej komunikácie na nový zberný dvor obce

Obec na základe výsledku VO uzatvorila zmluvu so spoločnosťou Swietelski-Slovakia, spol.s r.o. na rekonštrukciu   prístupovej cesty na nový zberný  dvor. Práce na komunikácii by mali začať v priebehu troch týždňov, po doručení správy z kontroly projektu Zberného dvora zo strany Slovenskej agentúry pre životné prostredie. Počas realizácie prác, ktoré budú trvať cca do konca marca, bude  dočasným dopravným značením obmedzená rýchlosť na tomto úseku.

V uplynulých dňoch schválil Okresný  dopravný inšpektorát už aj projekt  trvalého dopravného značenia  tohto úseku, ktorý sa týka úpravy vjazdu a výjazdu z účelovej komunikácie k zbernému dvoru na cestu III.triedy medzi miestnymi časťami obce  a osadenia  ďalších dopravných značiek, čím sa rieši  bezpečnosť cestnej premávky na danom úseku.

Milan Baďanský, starosta obce

Miloslavskí piataci medzi najlepšími na Slovensku

Miloslavskí piataci medzi najlepšími na Slovensku

 35 žiakov  piateho ročníka Základnej školy v Miloslavove obstálo  na výbornú v celoslovenskom testovaní žiakov 5. ročníka základných škôl, ktoré sa uskutočnilo 22. novembra 2017 na 1481 základných školách.

Výsledok našich piatakov je výrazne lepší ako celoslovenský priemer aj v teste z matematiky a aj zo slovenského jazyka a literatúry. Zatiaľ čo priemerná celoslovenská úspešnosť v teste z matematiky bola na úrovni  64,7 % , v Miloslavove sme dosiahli 78,7 %, čo je 14 % nad priemerom.  Zo slovenského jazyka a literatúry žiaci našej ZŠ predstihli celoslovenský priemer o 14,2 % – dosiahli sme úspešnosť 77 % , pričom celoslovenský priemer bol 62,8 %. Týmito výsledkami sme sa zaradili medzi najúspešnejšie školy na Slovensku.

Poďakovanie patrí v prvom rade učiteľom a vedeniu našej školy, ktorí sa o tento úspech výrazne pričinili.  Potvrdzuje sa, že naše rozhodnutie investovať do skvalitňovania podmienok na vzdelávanie detí v našej obci  bolo správne a prináša svoje  výsledky.

Milan Baďanský, starosta obce

 

 

 

Nové parkovacie miesta na železničnej stanici

Obec Miloslavov realizovala v týchto dňoch úpravu plochy na parkovanie pri železnici, čím sa podarilo získať ďalších  15 parkovacích miest pre autá našich obyvateľov využívajúcich železničnú dopravu. V dohľadnej dobe plánuje obec Miloslavov tiež úpravu vjazdu na parkovisko štrkovým násypom. O úprave budeme včas informovať a prosíme o trpezlivosť.

RegioJet reaguje

RegioJet reaguje

 

Starosta obce Miloslavov Milan Baďanský po pondelkovom rannom kolapse železničnej dopravy opätovne kontaktoval spoločnosť  RegioJet so žiadosťou o riešenie situácie.
Dnes (5.12.2017) na tento mail reagoval zástupca RegioJet-u:

Vážený pane starosto,
děkuji Vám za e-mail. Mrzí mě, že se situace, co se týče přeplněnosti vlaků opět takto komplikuje. Jak my, tak ministerstvo dopravy si uvědomujeme, že kapacita vlaků už opět nedostačuje tomu, když jen za letošní rok se počet cestujících meziročně zvýšil o cca 300 tisíc cestujích na téměř 3 miliony ročně.

Společně s ministerstvem dopravy intenzivně řešíme kapacitní navýšení počtu souprav od začátku příštího roku. Společně jsme realizovali sčítání počtu cestujících a v návaznosti na to jsme připravili pro ministerstvo návrh odpovídajícího navýšení kapacit.

Aktuálně je tento návrh v procesu schvalování a připomínkování ze strany ministerstva dopravy – zejména s ohledem na požadavky směrem ke státnímu rozpočtu. Nicméně obě strany máme zájem situaci co nejrychleji vyřešit a najít právě takové řešení, které nebude krátkodobé, ale bude schopno unést i další nárůst cestujících v dlouhodobém časovém horizontu. Budu Vás informovat o vyřešení situace.

S ohledem na dnešní situaci bych ale ještě zmínil jednu podstatnou věc, která má na podobu provozu, jeho včasnost a kapacity souprav v aktuálních dnech zásadní vliv. Na trati probíhá rozsáhlá výluková činnost v návaznosti na práce ŽSR na trati. Tato výluková činnost byla naplánována de facto ad hoc a vede – přes veškeré úsilí ke zpožďování spojů – a to z důvodů náhradní autobusové dopravy v části trasy, na kterou pak vlaky čekají a jedou oproti jízdnímu řádu pozdě. Je to něco, co můžeme jen velmi málo ovlivnit – nicméně stává se to, že ve špičkách jedou spoje časově posunuty a v době odjezdu spoje s větší kapacitou přijede zpožděný předchozí spoj, kde je kapacita nižší. I toto mělo dneska vliv na to, že část cestujících nebyla přepravena vlakem, do kterého chtěli nastoupit.

Ještě jednou se omlouvám. Budeme Vás informovat o dalším postupu. Informace o výlukách a omezeních jsou k dispozici také na našich internetových stránkách a dáváme je také na naše profily na sociálních sítích.

Jsem Vám k dispozici k dalším případným dotazům.

Děkuji za pochopení a jsem s pozdravem,

Aleš Ondrůj, RegioJet.

Zatvorenie zberného dvora

Oznamujeme občanom obce, že od 4.12.2017 sa zberný dvor  oficiálne zatvára.

V zimnom období je služba poskytovaná na základe telefonického dohovoru. V takom prípade je potrebné zavolať a dohodnúť si čas vývozu, množstvo odpadu a čas úhrady poplatku.

Kontakt: Martin Sitiar 0903 256 164

Zimné obdobie:  December 2017 –  Marec 2018

Letné obdobie:  Marec 2018 – December 2018

Zároveň chceme požiadať občanov aby neukladali iný odpad pred bránou zberného dvora. 

Zberný dvor plánujeme otvoriť 7. 3. 2018

Spustenie nového webového sídla obce

Obec Miloslavov oznamuje svojim občanom a všetkým návštevníkom webového sídla, že v termíne od 27.11.2017 je nasadené na adrese www.miloslavov.sk nové webové sídlo obce. Z tohto dôvodu si Vás dovoľujeme požiadať o strpenie prípadných porúch súvisiacich so zobrazovaním obsahu webovej stránky v najbližších dňoch. Na odstránení závad pracujeme.

Slávnostné otvorenie školského ihriska v ZŠ 1.etapa

Slávnostné otvorenie školského ihriska – I. etapa

Dňa 19. 10. 2017 prebehla na našej Základnej škole milá školská slávnosť. Stretli sme sa na školskom ihrisku, kde slávnostným prestrihnutím pásky, bolo do užívania deťom Základnej školy v Miloslavove, odovzdané ihrisko s umelou trávou a upravené pieskovisko. Je to 1. etapa rekonštrukcie a revitalizácie školského areálu, v ktorej budeme pokračovať. Ako hostia sa tejto udalosti zúčastnili p. starosta p. Milan Baďanský, p. podpredseda slovenského futbalového zväzu a predseda bratislavského futbaloveho zväzu PaedDr. Juraj Jánošík, PaedDr. Anna Mazúrová z Okresného úradu odboru školstva v Bratislave, p. riad. ZŠ z Plaveckého Štvrtka p. Mgr. Mariana Korbelová, p. riad. ZŠ v Hamuliakove p. Mgr. Alena Maškanová, p. poslankyňa Ing. Renáta Bačová a p. poslanec Bc. Ladislav Bučik. Spestrením otvorenia bolo tanečné vystúpenie dievčat z 5.A triedy, pieseň v podaní našich prváčikov,ktorú na túto príležitosť zložila p. vychovávateľka Mária Tyborová. Ako prví si naše ihrisko vyskúšali mladí futbalisti, ktorí pod vedením p. Riegela odohrali krátky futbalový zápas. V závere si na novom ihrisku zahrali svoju obľúbenú hru – vybíjanú – naše deti zo školského klubu detí. Všetkým patrí obrovské ďakujeme a hlavne pánovi Jánošíkovi, ktorý sponzorsky zabezpečil umelú trávu.

PaedDr. Alena Jančeková
riaditeľka Základnej školy Miloslavov

Komuniké zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 28.9.2017

Komuniké zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 28.9.2017

Obecné zastupiteľstvo obce Miloslavov (OZ) na svojom zasadnutí dňa 28.9.2017 prerokovalo všetky body schváleného programu.

Okrem pravidelnej kontroly plnenia uznesení a stavu finančných prostriedkov obce OZ konštatovalo pozitívny vývoj príjmovej časti rozpočtu, a to z podielových daní zo ŠR a z poplatku za rozvoj.

Zastupiteľstvo prerokovalo správu z Komisie pre rozvoj obce, ktorá zasadala 14.9.2017 a odporučila OZ prijať návrh prioritizácie projektov obce a súčasne začať s procesom obstarávania Aktualizácie územného plánu obce Miloslavov v rozsahu podľa §19a stavebného zákona. Aktualizácia a zmeny v ÚP majú reflektovať stav a požiadavky rozvoja obce, zvýšenie a skvalitnenie infraštruktúry a priestorov pre občiansku vybavenosť a zámerom je tiež vytvoriť predpoklady pre prepojenie oboch miestnych častí obce.

V rámci pravidelného hodnotenia stavu projektov obce v oblasti dopravy, školstva, odpadového hospodárstva a rozvoja športu a rekreácie starosta informoval o aktuálnom stave jednotlivých projektov, poslanci OZ sa zúčastnili prehliadky nového zberného dvora pred jeho prevzatím a kolaudáciou. Tabuľka projektov je prílohou zápisnice.

V rámci nájomných bytov budú postupne uvoľnené dva nájomné byty v miestnej časti Alžbetin Dvor, preto OZ menovalo dočasnú komisiu na výber uchádzačov o nájom v týchto nájomných bytoch obce.

OZ sa zaoberalo takisto protestom prokurátora proti uzneseniu OZ č.50 z 27.4.2017 a hlasovaním rozhodlo, že protestu nevyhovie.

V rámci schvaľovania zmluvnej dokumentácie OZ schválilo zmluvu o zriadení vecných bremien so Západoslovenskou distribučnou, a.s. na energetické zariadenia, nájomnú zmluvu na pozemok za účelom vybudovania vodovodného potrubia so spoločnosťou Vikinela s.r.o., kúpnu zmluvu na pozemok pod komunikáciou s Máriou Vámošovou, Ladislavom Vámošom, Marianou Lisou a Mariánom Vámošom a zmluvu na vykonávanie zdravotnej posudkovej činnosti so spoločnosťou firma Benmedika s.r.o. Veľký Biel.

Podrobnejšie informácie sú v zápisnici zo zasadnutia OZ.

Miloslavov 30.9.2017

Výsledky testovania vody zo studní (Alžbetin Dvor a Miloslavov)

Obec Miloslavov zadala spracovanie komplexný rozbor vody zo studní v miestnej časti Alžbetin Dvor a Miloslavov (fyzikálnochemický, mikrobiologický, biologický, na kovy, na halogenované prchavé organické zlúčeniny, BTEX, nehalogenované prchavé organické zlúčeniny a pesticídy).

Vo vzorke v Miloslavove sa vyskytli koliformné baktérie, preto nie je vhodná na pitie. Tieto baktérie sú najčastejším problémom studní, najmä ak sa nachádzajú blízko polí alebo nesprávne uzavretých septikov (fekálne znečistenie vody) a dajú sa odstrániť dezinfekciou vodného zdroja alebo filtračnými zariadeniami.

Vo vzťahu k výskytu ostatných zložiek sa v studniach oboch častí obce vyskytli pesticídy, pričom podľa odborníkov sa nedá preukázať ich pôvod. Niektoré sa už nepoužívajú (atrazin), ale nachádzajú sa ešte vo veľa lokalitách (aj v okolitých obciach) v zemine, odkiaľ sa postupne vyplavujú. Nájdené boli aj aktuálne používané pesticídy, napr. chloridazon (používa sa napr. na ošetrovanie porastov cukrovej a kŕmnej repy) a bentazon (ošetrovanie napr. kukuričných porastov, sóje a pod.).

Vzhľadom k tomu, že slovenská legislatíva je prísnejšia od európskej legislatívy a nezohľadňuje zaradenie niektorých pesticídov medzi tzv. nerelevantné pri porovnávaní limitov pre pitnú vodu, je vykázaný výskyt pesticídov nad slovenskú normu ich výskytu v pitnej vode.

Tieto zistenia nemajú podľa odborníkov súvis so skládkou nebezpečného odpadu vo Vrakuni.

ALS_Czech_Republic_rozbor_vody_AD

ALS_Czech_Republic_rozbor_vody_Miloslavov

AQUASECO_rozbor_vody_AD

AQUASECO_rozbor_vody_Miloslavov