Obec Miloslavov dala vypracovať pasport dopravného značenia a názvu ulíc v súlade so zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, kde je správcovi uložená povinnosť viesť o miestnych komunikáciách technickú evidenciu (pasport miestnych komunikácií a dopravného značenia). Pasport prináša výhody v podobe kontroly a evidencie zvislého a vodorovného dopravného značenia, vyznačenia miest a situácii, kde je nevyhnutná úprava vegetácie, vyznačenie miest a situácii, kde je poškodené alebo nevyhovujúce dopravné značenie, vyznačenie nebezpečných miest, kde je nevyhnutné doplniť dopravné značenie a úpravu dopravného značenia, ktoré je v rozpore s platnou legislatívou.

Obec Miloslavov zároveň dáva možnosť občanom vyjadriť sa k návrhu dopravného značenia a k návrhu názvu ulíc v lehote do 26. júla 2018 na adrese elektronickej pošty znacenie@miloslavov.sk. V tomto kontexte žiadame občanov o vecnú diskusiu k predloženým návrhom s prihliadnutím na skutočnosť, že pasport bol vypracovaný odborníkmi v oblasti dopravy. Relevantné pripomienky budú neskôr vyhodnotené a zapracované do pripravovaných projektov.

2018-07-09 MIL 02B Pasport dopravneho znacenia – Miloslavov II.Etapa

2018-07-09 MIL 02A Pasport dopravneho znacenia – Alzbetin Dvor II.Etapa

2018-07-09 MIL Situacia ulicnej siete_II