OPATRENIE 

Krízového štábu obce Miloslavov zo dňa 19. 3. 2020

V súvislosti so schváleným uznesením Vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11. marca 2020 k návrhu na vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky a opatrením Hlavného hygienika Slovenskej republiky zo dňa 15. 3. 2020 a 16. 3. 2020, Krízový štáb obce Miloslavov nariaďuje

uzatvoriť prevádzku Zberného dvora v Miloslavove do 30. 3. 2020.

Opatrenie smeruje k riešeniu krízovej situácie v pôsobnosti obce Miloslavov a je zamerané najmä na zamedzenie ohrozenia života, zdravia, majetku a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti. Žiadame občanov o rešpektovanie prijatých opatrení, o ohľaduplnosť a spoluprácu.   

Zberny_dvor_opatrenie