Oznamujeme občanom, že Obec Miloslavov v spolupráci so spoločnosťou Marius Pedersen, a.s. zabezpečí zber a prepravu odpadov s obsahom škodlivín pristavením mobilného Eko- skladu na Zbernom Dvore .

Termín zberu sa uskutoční dňa  30.10.2019 v čase od 14,00 hod. do 17,00 hod.

Zbiera sa:

  • nepoškodené žiarivky, neónové trubice
  • nerozobraté chladničky a mrazničky
  • motorové a prevodovkové oleje, mazivá a pod.
  • farby, lepidlá a živice
  • nepoškodené batérie a akumulátory používané v automobiloch, suché galvanické články a pod.
  • nepoškodené elektrické zariadenia používané v domácnosti – televízory, mikrovlnky, práčky, elektronika, počítače, myši k PC, tlačiarne a pod.

Všetky tekuté a polotuhé látky musia byť v uzavretej plastovej alebo kovovej nádobe, označenej názvom látky. Z technických príčin nie je možné odobrať odpady, ktorých zloženie a pôvod nie sú známe.

Nebezpečné odpady nepatria do nádob pre komunálny odpad !!!

Povinnosť každého občana

  • predchádzať vzniku odpadov
  • nedávať nebezpečné odpady do nádoby na zmesový komunálny odpad
  • zapojiť sa do oddeleného zberu nebezpečných odpadov v obci
  • do doby zberu skladovať nebezpečné odpady tak, aby z nich neunikli škodlivé  látky

Organizácia zberu

Pristavenie tzv. mobilného Eko – skladu, špeciálneho kontajnerového vozidla, v ktorom sú nebezpečné odpady uložené tak, aby z nich neunikli nebezpečné látky do okolia. Na triediacej linke sa odpady triedia podľa druhu a expedujú autorizovaným firmám, ktoré ich bezpečne rozoberú a jednotlivé časti (zložky) zhodnocujú (t.j. použijú na výrobu ďalších výrobkov), a ak to nie je možné, tak sa zneškodňujú, likvidujú spaľovaním, alebo ukladaním na skládky pre nebezpečné odpady.