Okresný úrad Bratislava odbor starostlivosti o životné prostredie oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja so sídlom Tomašíkova 46, 832 05 Bratislava zaslal na obec Miloslavov dokument Zisťovacie konanie o posudzovaní vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie „Regionálna integrovaná územná stratégia Bratislavského kraja na roky 2014 – 2020 – ZMENA“. Dotknutá obec informuje verejnosť v zmysle § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Príslušný orgán zverejnil oznámenie a strategický dokument s vyznačením navrhovanej zmeny na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

Zistovacie konanie o posudzovani vplyvov_1