Projekt obnovy dopravného značenia v obci Miloslavov

Obec Miloslavov v priebehu roku 2018 nechala vypracovať pasportizáciu dopravného značenia  v súlade s § 3d, ods. 8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, ktorý správcom diaľnic, ciest a miestnych komunikácií ukladá povinnosť viesť o týchto  komunikáciách technickú evidenciu. Z vyššie uvedeného zákona vzniká pre obce, ako vlastníkov miestnych komunikácií povinnosť viesť evidenciu miestnych komunikácií a dopravného značenia. Obce na miestnych komunikáciách a na účelových komunikáciách určujú použitie dopravného značenia ako aj ich osadenie. Ich evidenciou vzniká pasportizácia dopravného značenia. Projekt dopravného značenia prináša:

a) vyžadovanú  kontroluzvislého a vodorovného dopravného značenia,
b) vyznačenie miest v situácii a tabuľkový prehľad, kde je nevyhnutná úprava vegetácie
c) vyznačenie miest v situácii a tabuľkový prehľad, kde je DZ poškodené, znečistené alebo vyblednuté alebo inak znehodnotené,
d) vyznačenie nebezpečných miest, kde je nevyhnutné doplnenie zvislého DZ na zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a vyznačenie existujúceho DZ v rozpore s platnou legislatívou.

Tieto skutočnosti majú pri súdnych sporoch častokrát za následok znášanie prípadných škôd, poškodenia zdravia a finančných sankcií obcou ako správcom komunikácie a vytvárajú neplánovanú záťaž na obecný rozpočet. Okrem toho v ramci pasportu a projektu ziska obec:

a) súhrnnú dokumentáciu, ktorá obsahuje grafický a tabuľkový prehľad o počte, umiestnení a stave existujúceho aj navrhovaného DZ a dopravných zariadení, ktorá slúži ako podklad pre evidenciu majetku obce a podklad pre verejné obstarávanie chýbajúceho DZ,
b) podklad pre dopravnú časť územného plánu obce,
c) komplexnú fotodokumentáciu existujúceho stavu DZ,
d) konzultácie v priebehu viacerých etáp pasportizácie a návrhu nového dopravného značenia,
e) zapracovanie a odborné vyjadrenie sa k podnetom od starostu, z obecného zastupiteľstva, dopravnej komisie, od občanov, od výziev z dopravného inšpektorátu atď.,
f) v prípade potreby účasť na prerokovávaní alternatívnych riešení konkrétnych dopravných situácií a podnetov napr. v rámci dopravnej komisie alebo na verejnom prerokovávaní,
g) zlegalizovanie DZ osadeného bez schválenia, v prípade že nie je v rozpore s platnou legislatívou,
h) odstránenie nezmyselného alebo svojvoľne osadeného dopravného značenia neoprávnenou osobou,
i) pracovné stretnutie s dopravným inšpektorátom vrátane zapracovania pripomienok ODI Senec až po finálne schválenie pasportu dopravným inšpektorátom,
j) možnosť osádzania nového DZ po etapách bez nevyhnutnosti ďalšej projektovej dokumentácie,
k) dodanie v tlačenej aj elektronickej forme pre ďalšie zapracovanie do digitálnych systémov,
l) voliteľná pravidelná aktualizácia a porealizačná kontrola súladu osadeného DZ s dokumentáciou.

Obec Miloslavov pristúpi k výmene dopravného značenia v niekoľkých etapách s prihliadnutím na technické a finančné možnosti. Postupná obnova zastaralého dopravného značenia bude realizovaná už v zmysle schváleneho projektu Okresným dopravným inšpektorátom Policajného zboru v Senci.

Projekt obnovy dopravného značenia

2018-10-16 00 MIL Projekt dopravneho znacenia
2018-10-16 0x MIL Tabulkovy prehlad
2018-10-16 01 MIL Orientacny rozpocet
2018-10-16 01 MIL Orientacny rozpocet
2018-10-16 02A MIL Situacia dopravneho znacenia - Alzbetin Dvor
2018-10-16 02B MIL Situacia dopravneho znacenia - Miloslavov
2018-10-16 03-0 MIL Tabulkovy prehlad ZDZ
2018-10-16 03-1 MIL Tabulkovy prehlad ZDZ - Vyhovuje
2018-10-16 03-2 MIL Tabulkovy prehlad ZDZ - Pridat
2018-10-16 03-5 MIL Tabulkovy prehlad ZDZ - Stary typ
2018-10-16 03-4 MIL Tabulkovy prehlad ZDZ - Odstranit
2018-10-16 03-3 MIL Tabulkovy prehlad ZDZ - Opravy poskodeni
2018-10-16 03-8 MIL Tabulkovy prehlad ZDZ - Docasne
2018-10-16 03-6 MIL Tabulkovy prehlad ZDZ - Zly tvar
2018-10-16 03-7 MIL Tabulkovy prehlad ZDZ - Surne osadit
2018-10-16 04-0 MIL Tabulkovy prehlad VDZ
2018-10-16 03-9 MIL Tabulkovy prehlad ZDZ - Zvyraznit
2018-10-16 03-10 MIL Tabulkovy prehlad ZDZ - Samostatny projekt priechodov
2018-10-16 04-3 MIL Tabulkovy prehlad VDZ - Obnovit
2018-10-16 04-1 MIL Tabulkovy prehlad VDZ - Vyhovuje
2018-10-16 04-2 MIL Tabulkovy prehlad VDZ - Pridat
2018-10-16 04-4 MIL Tabulkovy prehlad VDZ - Odstranit
2018-10-16 04-5 MIL Tabulkovy prehlad VDZ - Samostatny projekt priechodov
2018-10-16 05 MIL Fotodokumentacia ZDZ
2018-10-16 06 MIL Fotodokumentacia VDZ

Obec dala v priebehu tvorby projektu možnosť občanom vyjadriť sa k predloženému návrhu. Pripomienky občanov boli vyhodnotené, relevantné zapracované alebo čiastočne zapracované a zvyšné pripomienky zapracované neboli z technických alebo iných dôvodov. Nižšie zverejňujeme vyhodnotenie pripomienkového konania ukončeného v auguste 2018.

Vyhodnotenie_pripomienkoveho_konania_k_DZ

Projekt názvu ulíc v obci Miloslavov

Obec Miloslavov dala spracovať projekt názvu ulíc. V priebehu jeho tvorby mali občania možnosť vyjadriť svoje pripomienky k predloženému návrhu. Relevantné pripomienky boli vyhodnotené a zapracované.  Projekt je vo finálnej fáze. Bude však priebežne aktualizovaný o novovytvorené ulice. Zároveň je možné v projekte vykonávať korektúry až do jeho schválenia. Na projekt názvu ulíc neskôr bude nadväzovať projekt orientačného systému obce. Projekty budú realizované v niekoľkých etapách v závislosti na technických a finančných možnostiach.

2018-10-17 MIL Situacia ulicnej siete