Dane a poplatky

Dane a poplatky

Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za nevýherné hracie prístorje a daň za predajné automaty zabezpečuje:
Kvetoslava Jašurová
Kontakt:
+421 2 45 987 306
+421 908 675 406
E-mail: obec@miloslavov.sk

Informacia_k_podaniu_priznania_dan_z_nehnutelnosti
Prihlasenie_psa_do_evidencie
Priznanie

Daň za užívanie verejného priestranstva, daň za ubytovanie a miestne poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zabezpečuje:
Mária Mináriková
Kontakt:
+421 907 711 830 
E-mail: podatelna@miloslavov.sk