Dane a poplatky

Dane a poplatky

Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za nevýherné hracie prístorje a daň za predajné automaty zabezpečuje:

Kvetoslava Jašurová

číslo telefónu: +421245987306

mobilné číslo: +421908675406

E-mail:    obec@miloslavov.sk

Daň za užívanie verejného priestranstva, daň za ubytovanie a miestne poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zabezpečuje:

Mária Mináriková

mobilné číslo: +421907711830

E-mail: podatelna@miloslavov.sk