Oznnamenie o obsahu podaneho odvolania_objekty SO-02_SO 03_SO 04_Dopravna a technickainfrastruktura Miloslavov Alzbetin Dvor_