Zápis detí do materskej školy pre školský rok 2020/2021

 

Oznamujeme rodičom, že nariadením vlády SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  SR sa termín prijímania prihlášok do materskej školy posúva od 30.04.2020 do 31.05.2020. Prihlášky je možné poslať poštou, prípadne osobne doručiť do podateľne Obecného úradu Miloslavov. Prihlášky je možné predložiť bez potvrdenia detského pediatra.

Prihlaska_MS_2020_2021

 

Upozornenie – ZSE- orez a výrub stromov

UPOZORNENIE

pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci

OREZU a VÝRUBU STROMOV

v ochrannom pásme vonkajších vysokonapäťových vedení a v blízkosti a pod vonkajším nízkonapäťovým vedením.

Upozorňujeme Vás na povinnosť udržiavať stromy a kríky v ochrannom pásme vedení a pod vedením maximálne do výšky 3 m od zeme. Zároveň je potrebné udržiavať bezlesie v šírke 4 m po oboch stranách elektrického vedenia.

V prípade, že stromy a kríky prerastú nad výšku 3 m, je potrebné z Vašej strany zabezpečiť ich orezanie, resp. vyrezanie.

Ak sa stromy priblížili k vodičom vedenia na už nebezpečnú vzdialenosť, je možné požiadať v lehote min. 25 dní od plánovaného termínu prác o vypnutie vedenia, a to u príslušného špecialistu správy energetických zariadení podľa obce.

Táto povinnosť vyplýva vlastníkovi, resp. užívateľovi pozemku, zo zákona č. 251/2012 Z. z. v platnom znení.

Včasné a správne orezanie stromov má zásadný vplyv na kvalitnú a bezpečnú dodávku elektrickej energie aj pre Vaše odberné miesto.

Výzva-ZSE1