Upozornenie – ZSE- orez a výrub stromov

UPOZORNENIE

pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci

OREZU a VÝRUBU STROMOV

v ochrannom pásme vonkajších vysokonapäťových vedení a v blízkosti a pod vonkajším nízkonapäťovým vedením.

Upozorňujeme Vás na povinnosť udržiavať stromy a kríky v ochrannom pásme vedení a pod vedením maximálne do výšky 3 m od zeme. Zároveň je potrebné udržiavať bezlesie v šírke 4 m po oboch stranách elektrického vedenia.

V prípade, že stromy a kríky prerastú nad výšku 3 m, je potrebné z Vašej strany zabezpečiť ich orezanie, resp. vyrezanie.

Ak sa stromy priblížili k vodičom vedenia na už nebezpečnú vzdialenosť, je možné požiadať v lehote min. 25 dní od plánovaného termínu prác o vypnutie vedenia, a to u príslušného špecialistu správy energetických zariadení podľa obce.

Táto povinnosť vyplýva vlastníkovi, resp. užívateľovi pozemku, zo zákona č. 251/2012 Z. z. v platnom znení.

Včasné a správne orezanie stromov má zásadný vplyv na kvalitnú a bezpečnú dodávku elektrickej energie aj pre Vaše odberné miesto.

Výzva-ZSE1

Vyhlásenie OR HaZZ v Pezinku – nebezpečenstvo požiarov – zrušenie

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku oznamuje, že dňom 4.9.2018 od 10.00 hodiny ruší vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov, ktoré bolo vyhlásené 15.6.2018 od 00.00 hodiny pre územie okresov Senec a Pezinok

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena do miestnej a okrskových volebných komisií pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018

E-mailová adresa na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskových volebných komisií je: obec@miloslavov.sk

Termín do miestnej volebnej komisie je 11.09.2018 do 24.00 hodiny – /doručenie do E- mail schránky obce/

Termín do okrskovej volebnej komisie je 11.10.2018 do 24.00 hodiny – /doručenie do E- mail schránky obce/