Verejné pripomienkové konanie – Záverečný účet za rok 2018 za obec Miloslavov

Verejné pripomienkové konanie

Obec Miloslavov dáva vyvesením na mieste v obci obvyklom (oficiálna stránka www.miloslavov.sk), nástenka na Obecnom úrade podľa § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na verejné pripomienkové konanie

Návrh záverečného účtu za rok 2018

Dňom zverejnenia záverečného účtu za rok 2018 začína plynúť 15 dňová lehota, počas ktorej sa môžu obyvatelia obce vyjadriť ku zverejnenému návrhu a uplatniť pripomienky.

Vyjadrenia a pripomienky k návrhu je potrebné predložiť do 04.06.2019:

  • v písomnej forme na adresu obecného úradu – Obec Miloslavov, Miloslavov 181,  900 42  Miloslavov
  • elektronicky – na adresu hana.pokorna@miloslavov.sk

V Miloslavove 20.05.2019

Vyvesené: 20.05.2019

Zvesené:
Verejne_pripomienkove_konanie_Zaverecny_ucet_2018
Zaverecny_ucet_2018_navrh

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Emailová adresa na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019 je:

obec@miloslavov.sk

Obec má utvorené tri okrsky:

Okrsok č. 1 – budova obecného úradu, Alžbetin Dvor 181

Okrsok č. 2 – budova kultúrneho domu, Miloslavov 243

Okrsok č. 3 – budova komunitného centra, Alžbetin Dvor 25

 

Termín na doručenie oznámení

je 01.04.2019 do 24.00 hodiny – /doručenie do E- mail schránky obce/

Emailová adresa na podávanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta SR

Elektronická adresa na podávanie žiadostí o vydanie voličských preukazov: obec@miloslavov.sk

Termín doručenia písomnej žiadosti:
1. kolo volieb prezidenta: 25.02.2019
2. kolo volieb prezidenta: 11.03.2019

Náležitosti písomnej žiadosti:
Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi:
meno a priezvisko,
rodné číslo,
štátnu príslušnosť,
adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz (ak je odlišná od adresy trvalého pobytu).

prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom
možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15. 3. 2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 29. 3. 2019).

Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi:
meno a priezvisko,
rodné číslo,
štátnu príslušnosť,
adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Podpis voliča na žiadosti nemusí byť úradne osvedčený. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

Upozornenie – ZSE- orez a výrub stromov

UPOZORNENIE

pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci

OREZU a VÝRUBU STROMOV

v ochrannom pásme vonkajších vysokonapäťových vedení a v blízkosti a pod vonkajším nízkonapäťovým vedením.

Upozorňujeme Vás na povinnosť udržiavať stromy a kríky v ochrannom pásme vedení a pod vedením maximálne do výšky 3 m od zeme. Zároveň je potrebné udržiavať bezlesie v šírke 4 m po oboch stranách elektrického vedenia.

V prípade, že stromy a kríky prerastú nad výšku 3 m, je potrebné z Vašej strany zabezpečiť ich orezanie, resp. vyrezanie.

Ak sa stromy priblížili k vodičom vedenia na už nebezpečnú vzdialenosť, je možné požiadať v lehote min. 25 dní od plánovaného termínu prác o vypnutie vedenia, a to u príslušného špecialistu správy energetických zariadení podľa obce.

Táto povinnosť vyplýva vlastníkovi, resp. užívateľovi pozemku, zo zákona č. 251/2012 Z. z. v platnom znení.

Včasné a správne orezanie stromov má zásadný vplyv na kvalitnú a bezpečnú dodávku elektrickej energie aj pre Vaše odberné miesto.

Výzva-ZSE1