Verejné pripomienkové konanie Návrh rozpočtu 2020 s výhľadom na roky 2021,2022

Verejné pripomienkové konanie

Obecný úrad Miloslavov dáva vyvesením na mieste v obci obvyklom, podľa  § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na verejné pripomienkové konanie

návrh rozpočtu obce Miloslavov na rok 2020 s výhľadom na roky 2021,2022

Dňom zverejnenia návrhu rozpočtu obce začína plynúť 15 dňová lehota, počas ktorej sa môžu obyvatelia obce vyjadriť ku zverejnenému návrhu a uplatniť pripomienky.

Návrh rozpočtu je z priestorových dôvodov vyvesený na nástenke v budove OcÚ a na internete na úradnej tabuli (www.miloslavov.sk).

Vyjadrenia a pripomienky k návrhu je potrebné predložiť od: 20.11.2019   do: 04.12.2019 v písomnej forme na adresu obecného úradu:

 

Obec Miloslavov
Miloslavov 181

900 42  Miloslavov

elektronicky – na adresu:  hana.pokorna@miloslavov.sk

V Miloslavove 20.11.2019
Rozpocet_financny_2020_navrh

Verejné pripomienkové konanie Rozpočtové opatrenie č.2/2019

Verejné pripomienkové konanie

Obec Miloslavov dáva vyvesením na mieste v obci obvyklom, podľa  § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na verejné pripomienkové konanie

návrh Rozpočtového opatrenia č.2/2019 obce Miloslavov

Dňom zverejnenia návrhu rozpočtového opatrenia č.2/2019 obce začína plynúť 15 dňová lehota, počas ktorej sa môžu obyvatelia obce vyjadriť ku zverejnenému návrhu a uplatniť pripomienky.

Vyjadrenia a pripomienky k návrhu je potrebné predložiť od: 20.11.2019   do 04.12.2019 v písomnej forme na adresu obecného úradu:

Obec Miloslavov
Miloslavov 181
900 42  Miloslavov

alebo elektronicky – na adresu hana.pokorna@miloslavov.sk

 

V Miloslavove 20.11.2019
Verejne_pripomienkove_konanie_RO_2_2019
RO_financny_02_2019_navrh

Upozornenie – ZSE- orez a výrub stromov

UPOZORNENIE

pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci

OREZU a VÝRUBU STROMOV

v ochrannom pásme vonkajších vysokonapäťových vedení a v blízkosti a pod vonkajším nízkonapäťovým vedením.

Upozorňujeme Vás na povinnosť udržiavať stromy a kríky v ochrannom pásme vedení a pod vedením maximálne do výšky 3 m od zeme. Zároveň je potrebné udržiavať bezlesie v šírke 4 m po oboch stranách elektrického vedenia.

V prípade, že stromy a kríky prerastú nad výšku 3 m, je potrebné z Vašej strany zabezpečiť ich orezanie, resp. vyrezanie.

Ak sa stromy priblížili k vodičom vedenia na už nebezpečnú vzdialenosť, je možné požiadať v lehote min. 25 dní od plánovaného termínu prác o vypnutie vedenia, a to u príslušného špecialistu správy energetických zariadení podľa obce.

Táto povinnosť vyplýva vlastníkovi, resp. užívateľovi pozemku, zo zákona č. 251/2012 Z. z. v platnom znení.

Včasné a správne orezanie stromov má zásadný vplyv na kvalitnú a bezpečnú dodávku elektrickej energie aj pre Vaše odberné miesto.

Výzva-ZSE1