Verejné pripomienkové konanie – Záverečný účet za rok 2017

Verejné pripomienkové konanie

Obec Miloslavov dáva vyvesením na mieste v obci obvyklom (oficiálna stránka www.miloslavov.sk), nástenka na Obecnom úrade podľa § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na verejné pripomienkové konanie

Návrh záverečného účtu za rok 2017

Dňom zverejnenia záverečného účtu za rok 2017 začína plynúť 15 dňová lehota, počas ktorej sa môžu obyvatelia obce vyjadriť ku zverejnenému návrhu a uplatniť pripomienky.

Vyjadrenia a pripomienky k návrhu je potrebné predložiť do 21.05.2017.

  • v písomnej forme na adresu obecného úradu – Obec Miloslavov, Miloslavov 181,  900 42  Miloslavov
  • elektronicky – na adresu rozpocet@miloslavov.sk

 

V Miloslavove 07.05.2018
Zaverecny_ucet_2017_navrh_final

Verejne_pripomienkove_konanie_Zaverecny_ucet_2017

 

Zverejnenie ponuky na prevod vlastníctva poľnohospodárskej pôdy – PUR-STAV KB s.r.o.

Zverejnenie_ponuka_PUR_STAV_KB

Register zverejňovania ponúk prevodu
vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku
Náhľad pozemku č.29699
Meno / obchodný názov vlastníka PUR – STAV KB, s.r.o.
Číslo listu vlastníctva 1981
Register C
Číslo parcely 426 / 131
Obec Miloslavov
Katastrálne územie Miloslavov
Druh pôdy Orná pôda
Celková výmera m2
20 372,00
Ponúkaná výmera m2
20 372,00
Zverejnený do 04.03.2018
V zastúpení Nie
Cena za m2
v € 19,00
Rozsah zverejnenia Susedné obce