Upozornenie – ZSE- orez a výrub stromov

UPOZORNENIE

pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci

OREZU a VÝRUBU STROMOV

v ochrannom pásme vonkajších vysokonapäťových vedení a v blízkosti a pod vonkajším nízkonapäťovým vedením.

Upozorňujeme Vás na povinnosť udržiavať stromy a kríky v ochrannom pásme vedení a pod vedením maximálne do výšky 3 m od zeme. Zároveň je potrebné udržiavať bezlesie v šírke 4 m po oboch stranách elektrického vedenia.

V prípade, že stromy a kríky prerastú nad výšku 3 m, je potrebné z Vašej strany zabezpečiť ich orezanie, resp. vyrezanie.

Ak sa stromy priblížili k vodičom vedenia na už nebezpečnú vzdialenosť, je možné požiadať v lehote min. 25 dní od plánovaného termínu prác o vypnutie vedenia, a to u príslušného špecialistu správy energetických zariadení podľa obce.

Táto povinnosť vyplýva vlastníkovi, resp. užívateľovi pozemku, zo zákona č. 251/2012 Z. z. v platnom znení.

Včasné a správne orezanie stromov má zásadný vplyv na kvalitnú a bezpečnú dodávku elektrickej energie aj pre Vaše odberné miesto.

Výzva-ZSE1

Zverejnenie ponuky na prevod vlastníctva poľnohospodárskej pôdy – PUR-STAV KB s.r.o.

Zverejnenie_ponuka_PUR_STAV_KB

Register zverejňovania ponúk prevodu
vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku
Náhľad pozemku č.29699
Meno / obchodný názov vlastníka PUR – STAV KB, s.r.o.
Číslo listu vlastníctva 1981
Register C
Číslo parcely 426 / 131
Obec Miloslavov
Katastrálne územie Miloslavov
Druh pôdy Orná pôda
Celková výmera m2
20 372,00
Ponúkaná výmera m2
20 372,00
Zverejnený do 04.03.2018
V zastúpení Nie
Cena za m2
v € 19,00
Rozsah zverejnenia Susedné obce