1473_2018_Zapadoslovenska_distribucna_oznamenie_o_zacati_stavebneho_konania