1475_2018_LT_INVEST_oznamenie_o_zacati_stavebneho_konania