2407_2019_Ra_Oznamenie o zacati stavebneho konania_SO-06 plynovod_SO-08 NN pripojky_SO 09-Verejne osvetlenie_Dopravna a technicka infrastruktura IBV Miloslavov Alzbetin Dvor_Reality Miloslavov sro