34_2018_Zapadoslovenska_distribucna_oznamenie_o zacati_stavebneho_konania