847_2018_IBV RZ 6_IV etapa_ Technicka infrastruktua a komunikacia_stavebny objekt SO 06 Komunikacia a spevnene plochy_oznamenie o zacati stavebneho konania