Navrh_VZN_1_2018_o_urceni_vysky_prispevku_MS_SKD_SJ

Verejné pripomienkové konanie

 

Obecný úrad Miloslavov podľa § 6 ods. 3 a 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dáva vyvesením na mieste v obci obvyklom na verejné pripomienkové konanie

Návrh

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Miloslavov

č.   1/2018

 

o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Miloslavov, o výške príspevku na úhradu režijných nákladov a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

Dňom vyvesenia návrhu začína plynúť 10 dňová lehota, počas ktorej môžu právnické a fyzické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia

  • v písomnej forme – na adresu obecného úradu – Miloslavov 181, 900 42 Miloslavov,
  • elektronicky – na adresu obec@miloslavov.sk
  • ústne do zápisnice počas stránkových hodín

 

obecného úradu, a to od 12.07.2018 do 21.07.2018

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to

– doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu.

Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá, inak k nej navrhovateľ nariadenia nemusí prihliadať.