Oznamenie_o_zacati_spravneho_konania_protest_prokuratora_proti_opatreniu_organu_verejnej_spravy_verejna_vyhlaska_Okresny_urad_Senec