3027_2017_RTP_01_oznamenie_o_zacati_stavebneho_konania