Uzemny_plan_hl.mesta_SR_Bratislavy_Zmeny_a_doplnky_06_oznamenie

Obec Miloslavov v zmysle § 6 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, informuje verejnosť o doručení oznámenia dňa 12.06.2019. Do oznámenia možno nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Stavebnom úrade Miloslavov – Ing. Pliešovská.

Oznámenie bude prístupné verejnosti po dobu 14 dní od jeho doručenia. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3, do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené obcou.