Verejné pripomienkové konanie

Obecný úrad Miloslavov dáva vyvesením na mieste v obci obvyklom, podľa  § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na verejné pripomienkové konanie

návrh rozpočtu obce Miloslavov na rok 2020 s výhľadom na roky 2021,2022

Dňom zverejnenia návrhu rozpočtu obce začína plynúť 15 dňová lehota, počas ktorej sa môžu obyvatelia obce vyjadriť ku zverejnenému návrhu a uplatniť pripomienky.

Návrh rozpočtu je z priestorových dôvodov vyvesený na nástenke v budove OcÚ a na internete na úradnej tabuli (www.miloslavov.sk).

Vyjadrenia a pripomienky k návrhu je potrebné predložiť od: 20.11.2019   do: 04.12.2019 v písomnej forme na adresu obecného úradu:

 

Obec Miloslavov
Miloslavov 181

900 42  Miloslavov

elektronicky – na adresu:  hana.pokorna@miloslavov.sk

V Miloslavove 20.11.2019
Rozpocet_financny_2020_navrh