Verejné pripomienkové konanie

Obec Miloslavov dáva vyvesením na mieste v obci obvyklom, podľa  § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na verejné pripomienkové konanie

návrh Rozpočtového opatrenia č.2/2019 obce Miloslavov

Dňom zverejnenia návrhu rozpočtového opatrenia č.2/2019 obce začína plynúť 15 dňová lehota, počas ktorej sa môžu obyvatelia obce vyjadriť ku zverejnenému návrhu a uplatniť pripomienky.

Vyjadrenia a pripomienky k návrhu je potrebné predložiť od: 20.11.2019   do 04.12.2019 v písomnej forme na adresu obecného úradu:

Obec Miloslavov
Miloslavov 181
900 42  Miloslavov

alebo elektronicky – na adresu hana.pokorna@miloslavov.sk

 

V Miloslavove 20.11.2019
Verejne_pripomienkove_konanie_RO_2_2019
RO_financny_02_2019_navrh