Verejné pripomienkové konanie

Obec Miloslavov dáva vyvesením na mieste v obci obvyklom (oficiálna stránka www.miloslavov.sk), nástenka na Obecnom úrade podľa § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na verejné pripomienkové konanie:

Návrh záverečného účtu za rok 2019

Dňom zverejnenia záverečného účtu za rok 2019 začína plynúť 15 dňová lehota, počas ktorej sa môžu obyvatelia obce vyjadriť ku zverejnenému návrhu a uplatniť pripomienky.

Vyjadrenia a pripomienky k návrhu je potrebné predložiť do 04.06.2020:

  • v písomnej forme na adresu obecného úradu – Obec Miloslavov, Radničné námestie 181/1,  900 42  Miloslavov
  • elektronicky – na adresu hana.pokorna@miloslavov.sk

V Miloslavove 20.05.2020

Vyvesené: 20.05.2020

Zvesené:

ZU_2019_navrh
Hodnotiaca_sprava_programoveho_rozpoctu_Miloslavov_k_31_12_2019