Verejné pripomienkové konanie

Obec Miloslavov dáva vyvesením na mieste v obci obvyklom (oficiálna stránka www.miloslavov.sk), nástenka na Obecnom úrade podľa § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na verejné pripomienkové konanie

Návrh záverečného účtu za rok 2017

Dňom zverejnenia záverečného účtu za rok 2017 začína plynúť 15 dňová lehota, počas ktorej sa môžu obyvatelia obce vyjadriť ku zverejnenému návrhu a uplatniť pripomienky.

Vyjadrenia a pripomienky k návrhu je potrebné predložiť do 21.05.2017.

  • v písomnej forme na adresu obecného úradu – Obec Miloslavov, Miloslavov 181,  900 42  Miloslavov
  • elektronicky – na adresu rozpocet@miloslavov.sk

 

V Miloslavove 07.05.2018
Zaverecny_ucet_2017_navrh_final

Verejne_pripomienkove_konanie_Zaverecny_ucet_2017