2559-980-2020-Ra_oznámenie o zacati uzemneho konania_IBV Alzbetka v Alzbetinom Dvore_investor Imrich Csivre_Filip Stefanicka