2559-980-2020_oznámenie o zacati uzemnenho konania_IBV Alzbetka v Alzbetinom Dvore