4305-9082-2019_oznamenie o zacati stavebneho konania_Objektč 6- Pripojka VN_Západoslovenska Distribucna as