V súvislosti a vyhlásením mimoriadnej situácie týkajúcej sa ohrozenia verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky vydáva Krízový štáb obce Miloslavov  ďaľšie opatrenia smerujúce k riešeniu krízovej situácie v pôsobnosti obce Miloslavov. Opatrenia sú zamerané najmä na zamedzenie ohrozenia života, zdravia, majetku a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti. Žiadame občanov o rešpektovanie prijatých opatrení, o vzájomnú ohľaduplnosť a spoluprácu.

Zasadnutie_KS_19032020

Sumár opatrení zo zasadnutia Krízového štábu obce Miloslavov zo dňa 19. 03. 2020

Krízový štáb Obce Miloslavov konštatoval, že boli splnené všetky úlohy uložené v predchádzajúcich opatreniach.

Krízový štáb berie na vedomie opatrenia Hlavného hygienika Slovenskej republiky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 15. 03. 2020 a zmenu a doplnenie zo dňa 16. 03. 2020, zároveň ukladá ich uplatňovať v pôsobnosti obce Miloslavov. Opatrením hlavného hygienika SR sa uzatvárajú s účinnosťou od 16.3.2020 – 06.00 na dobu 14 dní všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem predajní potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajní potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti, predajní potravín na osobitné lekárske účely, lekárni, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok, predajní drogérie, čerpacích staníc pohonných hmôt a palív, predajní novín a tlačovín, predajní s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií, prevádzok telekomunikačných operátorov, prevádzok verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením, prevádzok poštových služieb, bankových a poisťovacích služieb, prevádzok internetových obchodov, donáškových služieb, pohrebných služieb, služieb pohrebiska a krematória, autoservisov, pneuservisov a odťahových služieb, taxi služieb vykonávajúcich prepravu vecí a tovaru, práčovní a čistiarni odevov.

Zároveň sa s účinnosťou od 16.3.2020 – 06.00 zakazuje na dobu 14 dní prítomnosť verejnosti v prevádzkach verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením; tento zákaz sa nevzťahuje na predaj mimo prevádzku stravovacích služieb (napríklad prevádzky rýchleho občerstvenia s výdajným okienkom alebo predaj pokrmov so sebou bez vstupu do prevádzky). Zároveň sa všetkým osobám, ktoré sa od 16. 3. 2020 od 06.00 hod ako organizované skupiny vrátili z postihnutých oblastí zahraničia na územie Slovenskej republiky alebo repatriácii ktorých na územie Slovenskej republiky sa rozhodne,  nariaďuje izolácia v zariadeniach Ministerstva vnútra SR na dobu nevyhnutnú na vykonanie laboratórnej diagnostiky COVID-19 a následne po zistení nagatívneho výsledku sa tejto osobe nariaďuje domáca izolácia v celkovej dobe spoločne 14 dní.

Obec bude priebežne zabezpečovať vizuálnu a fyzickú kontrolu objektov v pôsobnosti obce Miloslavov a príjmať opatrenia spojené s prevenciou kriminality.

Obec zabezpečí ochranné hygienické pomôcky pre seniorov nad 65 rokov.

Obec bude priebežne dopĺňať internetovú stránku o dôležité a aktuálne informácie.

Obec aj v nadväznosti na opatrenie Hlavného hygienika SR ponecháva zberný dvor zatvorený na dobu 14 dní t.j. do 30. 3. 2020. Situáciu bude priebežne vyhodnocovať a v prípade zmeny prispôsobí operatívne režim prevádzky.

Obec preverí možnosť mimoriadných vývozov BIO odpadu spoločnosťou Marius Pedersen a.s.