Zápis detí do MŠ Miloslavov na školský rok 2023/2024

Riaditeľstvo Materskej školy Miloslavov, Centrálna ulica 87/9, 90042 Miloslavov oznamuje zákonným zástupcom, že zápis do materskej školy prebieha v dňoch:  

              od 2.5.2023 do 7.5.2023

Podľa § 3 ods. 3 vyhlášky č.306/2008 Z.z. o materskej škole sa deti  do materskej školy prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú zákonný zástupca predloží spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Súčasťou musí byť aj informácia o očkovaní. (Neabsolvovanie povinných očkovaní nie je dôvodom na neprijatie dieťaťa do materskej školy.)

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Spôsob podávania žiadostí:

 • osobne do podateľne alebo poštovej schránky Obecného úradu Miloslavov,
 • poštou alebo kuriérom na adresu podateľne Obecného úradu Miloslavov:

Obec Miloslavov, Radničné námestie 181/1, 900 42 Miloslavov,

 • elektronicky prostredníctvom: slovensko.sk *Materská škola Miloslavov (E0007279876)
 1. a) elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy* alebo
 2. b) elektronického dokumentu, ktorý  je  autorizovaný  kvalifikovaným  elektronickým podpisom.

Formulár žiadosti je k dispozícii na:  https://www.msmiloslavov.sk/dokumenty/

Podmienky prijatia dieťaťa do MŠ                

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú:

 • deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, tzn. ktoré do 31.8.2023 dovŕšia 5 rokov          a to prednostne zo spádovej oblasti MŠ.
 • deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, tzn. ktoré do 31.8.2023 dovŕšia 5 rokov           a nie sú zo spádovej oblasti MŠ.
 • deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania, tzn. ktoré dovŕšili 6 rokov. Riaditeľstvu MŠ je potrebné doložiť náležitú dokumentáciu.
 • deti, ktoré nedovŕšili do 31. 08. 2023 vek 5 rokov a zákonný zástupca bude žiadať v školskom roku 2023/2024 o predčasné zaškolenie, pričom predloží so žiadosťou aj písomný súhlas príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a dieťa má trvalý pobyt v spádovej obci.

Ostatné podmienky prijatia dieťaťa do MŠ:

 • v prípade zvýšeného záujmu sa bude prihliadať na trvalý pobyt dieťaťa a oboch rodičov v obci Miloslavov. V prípade samoživiteľov to bude trvalý pobyt zákonného zástupcu, ktorému je dieťa zverené do starostlivosti.
 • osobitný zreteľ, t.j. deti zamestnancov MŠ, ZŠ a OÚ
 • podľa veku: –  deti, ktoré dovŕšia vek 5 rokov,

–  deti, ktoré dovŕšia vek 4 roky,

–  deti, ktoré dovŕšia vek 3 roky.

 

Všetky informácie nájdete aj na webovej stránke MŠ www.msmiloslavov.sk

Riaditeľka MŠ vydá rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ písomne do 30.6.2023.