Prečo je potrebné zadávať variabilný symbol pri  BEZHOTOVOSTNÝCH platbách:
– variabilný symbol je číslo, ktoré Vám určí obec a slúži na identifikáciu platieb,
– dôležité je použitie správneho variabilného symbolu aby bola platba správne identifikovaná,
– ako doplňujúci údaj sa môže použiť aj špecifický symbol, ktorým je možné označiť napr.:  obdobie, číslo domu, číslo parcely, …  a poznámka, do ktorej je možné uviesť meno a účel platby

Správny variabilný symbol zistíte: 
– v ROZHODNUTÍ o poplatku za komunálny odpad,
– v ROZHODNUTÍ o miestnych daniach – v tomto rozhodnutí sú určené dva VS jeden na  nehnuteľnosť a jeden na psa,
– v ROZHODNUTÍ o poplatku za rozvoj,
– v ROZHODNUTÍ o zaujatí verejného priestranstva,
– v ZMLUVÁCH, ak ste nejakú uzatvorili s obcou,
– v OZNÁMENÍ zo základnej školy, ak Vaše dieťa navštevuje školský klub,
– v OZNÁMENÍ z materskej školy,
– v OZNÁMENÍ zo školskej jedálne pri materskej škole

-pri podaní na STAVEBNÝ ÚRAD zistíte variabilný symbol mailom u referenta, ktorému bol spis pridelený (o tom Vás budú informovať v podateľni pri podaní žiadosti):
katarina.kovalcikova@miloslavov.sk 
olga.radianska@miloslavov.sk 
danica.mersakova@miloslavov.sk 
maria.bohacova@miloslavov.sk 
michaela.slobodova@miloslavov.sk

VIETE SPRÁVNY ÚČET ?
SK37 5600 0000 0018 7740 6001     úhrady na obecný úrad a stavebný úrad (napríklad daň z nehnuteľností, za psa, správne poplatky, za povolenia, za nájom, …)
SK58 0200 0000 0028 4551 4758     úhrady za komunálny odpad, poplatok za rozvoj
SK75 5600 0000 0018 7740 2019     úhrady za školský klub
SK58 5600 0000 0018 7740 9018     úhrady za materskú školu
SK45 5600 0000 0018 7740 4014     úhrady za stravu v materskej škole