Obraciame sa na občanov so žiadosťou o dôkladné triedenie a riadne ukladanie triedeného (separovaného) odpadu na kontajnerových stojiskách. Ukladanie zmiešaného komunálneho odpadu na stojiskách nie je dovolené a spôsobuje následne problémy pri vývoze zberovou spoločnosťou. Nádoby, kde sa nachádza iný odpad pre ktorý je nádoba určená, nebude vyvezený. Žiadame tiež správcov bytových domov, do ktorých správy patria kontajnerové stojiská, aby prijali opatrenia, ktorými zamedzia nesprávnemu ukladaniu odpadu.