Volič, ktorý sa nemôže zo závažných, najmä zdravotných dôvodov v deň volieb dostaviť do volebnej miestnosti, môže požiadať obec,   osobne, telefonický, elektronickou poštou alebo prostredníctvom inej osoby o hlasovanie do prenosnej volebnej schránky.

Zapisovateľka miestnej volebnej komisie obce Miloslavov: Kvetoslava Jašurová

Telefón: +421908675406, e-mail: kvetoslava.jasurova@miloslavov.sk

V deň volieb je o hlasovanie do prenosnej volebnej schránky potrebné požiadať príslušnú okrskovú komisiu (v ktorej zozname voličov je zapísaný).