V zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) oznamujeme, že rozhodnutia k miestnym daniam a miestnym poplatkom vydané obcou Miloslavov sú zasielané právnickým osobám a fyzickým osobám do elektronickej schránky slovensko.sk spôsobom doručenia do vlastných rúk.

V prípade, že fyzické osoby nemajú aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie, rozhodnutia im budú doručené formou listinného rovnopisu, ktorého súčasťou bude doložka o autorizácii v zmysle vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.