Na základe novej uzatvorenej zmluvy na vývoz tuhého komunálneho odpadu  (TKO) s dodávateľom Marius Pedersen, a.s.  je možné obec požiadať o mesačný vývoz nádob na TKO pre kalendárny rok 2024.

Táto možnosť sa týka výlučne  nádob s obsahom 110 alebo 120 litrov. Ak nevyužívate  naplno  240-litrovú nádobu, môžete požiadať  o prechod na 120-litrovú nádobu na TKO.

Podmienky mesačného vývozu  110– alebo 120-litrovej nádoby:

  • táto možnosť je určená len pre  vlastníkov/užívateľov  rodinných  domov  (netýka sa to osôb žijúcich v bytoch/bytových domoch);
  • rodinný dom užívajú max. 1 alebo 2  osoby;
  • najneskôr do 30.11.2023  je potrebné doručiť obecnému úradu  nasledovnú vyplnenú a podpísanú žiadosť: Žiadosť_komunálny odpad_zmena frekvencie vývozu

Kontaktná osoba na prijímanie žiadostí:

Mária Mináriková – tel.: +421 907 711 830, e-mail: maria.minarikova@miloslavov.sk

Poplatok za mesačný vývoz nádob na TKO bude nižší ako pri vývoze v dvojtýždňových intervaloch. Finálna výška poplatkov a zliav bude upravená v pripravovanom Všeobecne záväznom nariadení, ktoré nadobudne účinnosť k 1.1.2024.