Obecné zastupiteľstvo (OZ) sa zišlo na svojom 11. tohtoročnom zasadnutí dňa 1.12.2021, pričom rokovalo spôsobom v súlade s osobitnými  požiadavkami počas núdzového stavu v zmysle  Uznesenia vlády č. 695 zo dňa 24.11.2021, publikované v Zbierke zákonov pod č. 428/2021.

V úvode rokovania v nadväznosti na informáciu ohľadom chybného postupu obecného úradu pri zverejnení programu obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 23.11.2021, v záujme zachovania zákonnosti postupu orgánov samosprávy obce Miloslavov a v záujme právnej istoty obyvateľov obce v rozhodnutia prijaté orgánmi obce Miloslavov  obecné zastupiteľstvo  zrušilo uznesenia č. 171 až 209 vrátane zo dňa 23.11.2021  a prerokovalo jednotlivé body schváleného programu nanovo.

Ekonomické informácie a stav prostriedkov na účtoch obce: príjem z podielových daní je k 23.11.2021 vo výške 1 406  tis. EUR a na účtoch obce je stav financií vo výške  2 391 tis. EUR.  Dlh obce do data  je   vo výške 352 tis. EUR, čo predstavuje 8,64 % k bežným príjmom obce a dlhová služba je na úrovni 0,52 %  bežným príjmom.  Zostatok účtu poplatku za rozvoj v tomto roku  predstavuje  k  22.11.2021 sumu 944 tis. EUR v m.č. Miloslavov  a 859 tis. EUR v m.č. Alžbetin Dvor. OZ zobralo na vedomie aj informácie o hospodárení obce a Základnej školy Miloslavov  k 31.10.2021.

Potom sa  OZ zaoberalo stavom jednotlivých projektov obce. Prehľad o aktuálnom  stave projektov obce  je dostupný   na http://www.miloslavov.sk/obec/projekty-obce/  a takisto aj v zápisnici z rokovania OZ.  Prioritou bolo ukončenie VO na rekonštrukciu Lesnej ulice, kde sa pripravuje pre vysúťaženého zhotoviteľa – spoločnosť MBM-GROUP a.s. – zmluva o dielo. Posun nastal aj pri príprave stavby nového pavilónu základnej  školy, bolo vydané stavebné povolenie a prebieha nové VO na  zhotoviteľa. Od ostatného zastupiteľstva sa areáli základnej školy podarilo sponzorsky zrealizovať tiež basketbalové ihrisko a obec začala aj so zberom kuchynského odpadu v obci, skúsenosti sa priebežne vyhodnocujú.

OZ schválilo použitie rezervného fondu na odstránenie havarijného stavu v školskej jedálni v materskej škole a prefinacovanie ukončenej dostavby obecného úradu a klientskeho centra z tohto zdroja.

V súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom obce OZ schválilo  prevzatie verejného osvetlenia a s tým súvisiace zmluvy o zriadení vecných bremien pre lokality RZ 1-2 (RTP 01 s.r.o.), Vínna alej (Vikinela, s.r.o., Agrobart, spol. s.r.o. a Prešporská realitná spoločnosť s.r.o.), RZ-13-I (Falbau Trade s.r.o.. Súčasne schválilo nájomnú zmluvu na pozemok obce  pre účely výstavby Prepojovacieho chodníka  Lipové námestie – OC Miloslavov pre spoločnosť OC Miloslavov s.r.o. Pre spoločnosť LEMONS s.r.o. bol schválený zámer prenájmu majetku pre účely budovania prípojky NN a STL a súčasne táto spoločnosť ako spoluinvestor v RZ9 a RZ 10 prispeje obci na rekonštrukciu Lesnej ulice.

nájomných domoch obce končila platnosť zmlúv dvom užívateľom: p.Karin Kepešiovej a p. Lucii Kučerovej, v oboch prípadoch došlo k schváleniu nájomných  zmlúv na ďalšie obdobie.

Obec pripravuje od 1. januára opatrenia a systém  na uplatňovanie objektívnej zodpovednosti, najmä na parkovanie motorových vozidiel na chodníkoch, križovatkách a zeleni – tomuto bude predchádzať informačná kampaň, ktorá bude spustená v najbližších dňoch.

OZ schválilo pre seniorov nad 65 rokov poukážky na nákup potravín v hodnote  20 eur a poukážky v hodnote 10 eur na nákup výživových doplnkov v lekárni. Pre deti sa pripravujú Mikulášske balíčky, ktoré sa budú distribuovať v základnej a materskej škole, keďže obec nebude môcť organizovať   v najbližšej dobe žiadne podujatia a vzhľadom na nové opatrenia sa poslanci  zhodli aj na zrušení vianočných trhov  v obci.

Podrobnejšie informácie sú uvedené v zápisnici zo  zasadnutia OZ.