Obecné zastupiteľstvo (OZ) sa zišlo na svojom zasadnutí dňa 1.10.2020 za dodržania všetkých bezpečnostných opatrení v súvislosti s epidémiou Covid 19.

Po kontrole plnenia úloh sa  OZ zaoberalo najmä stavom jednotlivých projektov obce. Prehľad o aktuálnom  stave projektov obce  je dostupný   na http://www.miloslavov.sk/obec/projekty-obce/  a takisto aj v zápisnici z rokovania OZ.  Do konca tohto roku sa plánuje realizácia dostavby sociálnych zariadení pre materskú školu, oplotenie areálu ZOR v miestnej časti Miloslavov, oprava výmoľov na Lesnej  ulici a začiatok prác na prestavbe podkrovia v Základnej škole a prístavby obecného úradu.

OZ prerokovalo aj ekonomické informácie. Príjem z podielových daní k 30.9.2020 e vo výške 1 020 tis. EUR, čo je cca  kopíruje rozpočet na rok 2020. Na účtoch obce stav finančných prostriedkov vo výške 1 703615 EUR  k 25.9.2020. Dlh obce do data  je k  vo výške 360 tis. EUR, čo predstavuje 10,9 % k bežným príjmom obce a dlhová služba je na úrovni 1,11 % k bežným príjmom.

Príjem z poplatku za rozvoj v tomto roku je k 15.9.2020 vyrubený vo výške  223 tis. v Alžbetinom Dvore a 417 tis. v Miloslavove. Použitie z prostriedkov poplatku za rozvoj v tomto roku bolo  vo výške 251 tis. EUR, najmä na kúpu pozemku pre telocvičňu, prípravné práce pre stavbu pavilónu základnej školy a na projektovú dokumentáciu  pre základnú školu a telocvičňu, kontajnerové stojisko, projekt bezplatnej wifi a prístrešok s grilom v ZOR.

Čerpanie rozpočtu k 25.9.2020 – bežné  výdavky sú čerpané na  61,19 %, v sume 1 776 tis. EUR, výdavky celkom sú vo výške 2 167 tis. EUR, čo predstavuje čerpanie 54,70 k rozpočtu na rok 2020. Príjmy celkom sú naplnené vo výške 76,83 % k rozpočtu, v sume 3 043  tis. EUR, z toho bežné príjmy sú v sume 2 539 tis. EUR – 72,02 % k rozpočtu.

Poslanci OZ tiež súhlasili s použitím rezervného fondu obce na odstránenie havarijných stavov elektronického zabezpečovacieho systému na obecnom úrade a fontány v parku v Alžbetinom Dvore.

Pri prerokovaní návrhu Rozpočtového opatrenia č.1/2020 poslanci rozhodli aj o vyčlenení sumy 5000,00 EUR na Mikuláša pre deti a poukazy pre seniorov v rámci mesiaca úcty k starším – z dôvodu, že nebude možné realizovať pôvodne zamýšľané  podujatia. RO č.1/2020 bolo schválené.

OZ schválilo  zámer prenájmu  a nájomnú zmluvu na priestory v základnej škole so Súkromnou základnou umeleckou školou, čím bude umožnená výučba pre deti priamo v našej obci.

Ďalej schválilo dve zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s. na vybudovanie infraštruktúry v miestnej časti Alžbetin Dvor.

V rámci diskusie s obyvateľmi poslanci riešili možnosti ďalšieho postupu obce voči prevádzke spoločnosti Livinn systems, s.r.o. , ktorá sa nachádza medzi obytnou zástavbou v miestnej časti Miloslavov.

Podrobnejšie informácie sú uvedené v zápisnici zo  zasadnutia OZ.

Miloslavov  03.10.2020