Obecné zastupiteľstvo (OZ) sa zišlo na svojom 1. tohtoročnom zasadnutí dňa 10.02.2022, pričom rokovalo spôsobom v súlade s osobitnými  požiadavkami počas epidémie Covid-19.

Ekonomické informácie a stav prostriedkov na účtoch obce: príjem z podielových daní  za mesiac január 2022 bol vo výške  202  tis. EUR a na účtoch obce je stav financií vo výške  2 263 tis. EUR.  Dlh obce do data  je   vo výške 340 tis. EUR, čo predstavuje 8,34 % k bežným príjmom obce. Zostatok účtu poplatku za rozvoj predstavuje k  31.12.2021 sumu 780 tis. EUR v m.č. Miloslavov  a 718 tis. EUR v m.č. Alžbetin Dvor. Za roky platnosti zákona o poplatku za rozvoj  (2018 – 2021) obec zrealizovala z tohto zdroja celkové investície vo výške 1 712 tis. EUR, pričom investície do základného školstva boli vo výške  524 tis. EUR, investície do predškolských zariadení (MŠ) vo výške 582 tis. EUR a do ostatných projektov obce vo výške 606 tis. EUR. OZ zobralo na vedomie aj predbežné výsledky  hospodárenia obce a Základnej školy Miloslavov  k 31.12.2021.

Ďalej sa OZ zaoberalo stavom jednotlivých projektov obce. Prehľad o aktuálnom  stave projektov obce  je dostupný   na http://www.miloslavov.sk/obec/projekty-obce/  a takisto aj v zápisnici z rokovania OZ.  VO na rekonštrukciu Lesnej ulice je ukončené,  podpis zmluvy s vysúťaženým zhotoviteľom – spoločnosťou MBM-GROUP a.s. sa pripravuje na budúci týždeň a od marca začne po etapách realizácia stavby, o postupe bude obec informovať priebežne. OZ schválilo aj objednávku pre stavebný dozor na túto stavbu. Ukončuje sa aj VO na zhotoviteľa stavby nového pavilónu základnej  školy, po podpise zmluvy sa začne s realizáciou. Prebiehajú rokovania na BSK a MIRRI ohľadom podania projektu na výstavbu telocvične v obci, pripravujú sa podklady na podanie projektu na projekt Materskej školy Orgovánová ul..  Pri ostatných infraštruktúrnych projektoch prebiehajú povoľovacie konania (chodník Lipové nám. – OC), proces vysporiadania pozemkov s SPF (Priechod Jazerná/Veterná, zastávka a chodník smerom ku kruhovému objazdu), spracovávanie projektu cyklotrás v obci a pod. V oblasti projektov pre životné prostredie bola zrealizovaná pachová zábrana pri hnojisku v miestnej časti Miloslavov a v spolupráci s obyvateľmi obec podáva projekt do Nadácie Ekopolis: Sadíme budúcnosť  2022, v rámci ktorého sa plánuje na jeseň revitalizácia vetrolamu smerom od Štvrtockej ulice v celkovej dĺžke 400 m, vrátane výsadby stromov, kríkov a náučného chodníka.

Po ukončení schvaľovacieho procesu zámerov na dočasný prenájom majetku obce z dôvodov osobitného zreteľa pre vybudovanie inžinierskych sietí OZ schválilo nájomné zmluvy na prenájom pozemku obce  pre spoločnosti C-ON, s.r.o. Bratislava a Lemons, s.r.o. Bratislava  a pre fyzickú osobu p. J. Valašíkovú, Dunajská Lužná. Súčasne schválilo dva zámery na dočasný prenájom majetku obce  z dôvodov osobitného zreteľa na vybudovanie inžinierskych sietí – pre spoločnosť SOWA solution, s.r.o. Bratislava a p. M. Meda, Miloslavov.

Na základe návrhu hlavného kontrolóra obce bol schválený Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2022.

Osobitným bodom programu bolo ustanovenie pracovnej skupiny pre projekt Bezpečný Miloslavov, ktorá sa bude v spolupráci s OR PZ Senec, základnou školou, zástupcami športového klubu, ambulancie všeobecného a detského lekára a dobrovoľníkmi z obce zaoberať prípravou a realizáciou opatrení a aktivít zameraných na  prevenciu a podporu zmysluplného trávenia voľného času zo strany detí a mládeže.

Podrobnejšie informácie sú uvedené v zápisnici zo  zasadnutia OZ.