Obecné zastupiteľstvo (OZ) sa zišlo na svojom 8. tohtoročnom zasadnutí dňa 12.08.2021.

Po kontrole plnenia úloh sa  OZ zaoberalo stavom jednotlivých projektov obce. Prehľad o aktuálnom  stave projektov obce  je dostupný   na http://www.miloslavov.sk/obec/projekty-obce/  a takisto aj v zápisnici z rokovania OZ.  Projekty dostavby podkrovia základnej školy a prestavby obecného úradu vr. klientskeho centra sú skolaudované, 10.08.2021 začal proces verejného obstarávania na zhotoviteľa na rekonštrukciu Lesnej ulice. Zrealizované sú práce na úprave kruhového objazdu a priestoru pre  pamätník pri Lipovom parku, vr. hracích prvkov v Lipovom parku. Pokračujú práce na zriadení 1 dočasnej triedy MŠ v KD Miloslavov (úprava hygienických zariadení, výdajňa stravy, zariadenie triedy).

OZ prerokovalo ekonomické informácie obce k termínu konania OZ. Príjem z podielových daní je k 31.7.2021 vo výške 881  tis. EUR a na účtoch obce je stav financií vo výške  2 376 tis. EUR.  Dlh obce do data  je vo výške 376 tis. EUR, čo predstavuje 9,23 % k bežným príjmom obce a dlhová služba je na úrovni 0,52 %  bežným príjmom.

Zostatok účtu poplatku za rozvoj v tomto roku  predstavuje  k  31.07.2021 sumu 748 tis. EUR v m.č. Miloslavov  a 702 tis. EUR v m.č. Alžbetin Dvor. OZ zobralo na vedomie aj informácie o hospodárení obce a Základnej školy Miloslavov  k 31.7.2021.

OZ schválilo použitie rezervného fondu na realizáciu nových požiarnych okruhov v Materskej škole a Komunitnom centre a plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na druhý polrok 2021.

V súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom obce OZ vyslovilo súhlas s prenájmom dvoch miestností v ZŠ na účely  základnej umeleckej školy, schválilo zmluvu  o nájme a spolupráci s ŠKO Miloslavov  pri správe športovo-rekreačných areálov obce,  vecné bremeno ZDI, a.s. v lokalite RZ12/II, zákazku na dodávku služieb pre DATALAN a.s.  na implementáciu informačného systému MEMPHIS a prepojenie registratúru na verejný portál  a zákazku na dodávku tovaru – ochranných pracovných pomôcok a materiálu pre DHZ obce pre dodávateľa: Ing. Bodó, Gabčíkovo.

K zverejnenému návrhu VZN č. 1/2021 ohľadom príspevku na úhradu nákladov na réžiu a stravovanie v školských zriadeniach neboli doručené žiadne pripomienky a OZ VZN schválilo.

OZ schválilo tiež nový  Požiarny poriadok obce Miloslavov a  návrh zmluvy o budúcej zmluve na prevod nehnuteľného majetku  (pozemku o výmere 310 m2) do majetku obce po kolaudácii technickej infraštruktúry so spoločnosťou DV RZ11 s.r.o. Bratislava.

Podrobnejšie informácie sú uvedené v zápisnici zo  zasadnutia OZ.

Miloslavov  12.08.2021