Obecné zastupiteľstvo (OZ) sa zišlo na svojom 5. zasadnutí v roku 2024 a prerokovalo najmä nasledovnú agendu.

Ekonomické ukazovatele k 31.5.2024:  príjmy z podielových daní ku dňu 31.05.2024 sú vo výške 1 122 tis. EUR, čo je plnenie rozpočtu na 47,6 %. Stav na účtoch obce k 4.6.2024 je 1.667 tis. EUR, z toho viazané prostriedky sú vo výške 920 tis. EUR – ide o prostriedky rezervného fondu vo výške 314 tis. EUR, poplatku za rozvoj vo výške 381 tis. EUR, grantu na rekonštrukciu Lesnej ul. vo výške 55 tis. EUR a dotácií zo ŠR na predškolákov a stravu. Príjmy z poplatku za rozvoj k 31.05.2024 boli vo výške 809 tis. EUR, použitie za tento rok  je vo výške 393 tis. EUR na nákup pozemku na nový areál ZŠ Orgovánová ul., premiestnenie zvonice a projektové dokumentácie. Dlh obce k 31.05.2024 je vo výške 89 tis. EUR, čo predstavuje 1,32 %  k bežným príjmom obce.

Čerpanie rozpočtu k 31.05.2024: príjmy sú vo výške 3 143 tis. EUR, čo predstavuje plnenie 38,2 %  (príjmy sú rozpočtované vo výške 8 217 tis. EUR), výdavky sú vo výške 1 901 tis. EUR, čo predstavuje čerpanie 28,5 %

(výdavky sú rozpočtované vo výške 6 656 tis. EUR).

Ďalej sa poslanci venovali stavu projektov a projektových zámerov obce, najmä ukončeniu verejného obstarávania a financovania stavby telocvične, dostavbám existujúcich budov materskej školy, podaniu žiadostí o grant  na obnovu osvetlenia na futbalovom štadióne, príprave podmienok VO na odvoz komunálneho odpadu. Podrobnosti o stave projektov obce nájdete na  https://www.miloslavov.sk/obec/projekty-obce/.

Na základe vykonaného auditu a odporúčania hlavného kontrolóra obce poslanci prerokovali záverečný účet obce za rok 2023 a schválili hospodárenie obce bez výhrad. Obec hospodárila s prebytkom 614 440,42 EUR, ktorý bude preúčtovaný v prospech rezervného fondu obce na účel financovania investičných projektov.

OZ schválilo zmluvy o  budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena na realizáciu kanalizačných a vodovodných prípojok pre 3 rodinné domy žiadateľky  p. Andrey Klimovej a pre 1 rodinný dom pre p. Ing. Máriu Urbanovú.

Pre účel stavby telocvične OZ schválilo dofinancovanie stavby telocvične úverom a takisto schválilo zmluvu so stavebným dozorom na stavbu telocvične – spoločnosťou Holing s.r.o.

Podrobnejšie informácie sú uvedené v zápisnici zo  zasadnutia OZ.

Miloslavov 13.06.2024