Obecné zastupiteľstvo (OZ) sa zišlo na svojom 12. tohtoročnom zasadnutí dňa 14.12.2021, pričom rokovalo spôsobom v súlade s osobitnými  požiadavkami počas núdzového stavu v zmysle  Uznesenia vlády č. 695 zo dňa 24.11.2021, publikované v Zbierke zákonov pod č. 428/2021.

Ekonomické informácie a stav prostriedkov na účtoch obce: príjem z podielových daní je k 7.12.2021 vo výške 1 406  tis. EUR a na účtoch obce je stav financií vo výške  2 676 tis. EUR.  Dlh obce do data  je   vo výške 346 tis. EUR, čo predstavuje 8,49 % k bežným príjmom obce a dlhová služba bude k 31.12.2021 na úrovni 3,07 %  bežným príjmom.  Zostatok účtu poplatku za rozvoj v tomto roku  predstavuje  k  30.11.2021 sumu 1 018 tis. EUR v m.č. Miloslavov  a 936 tis. EUR v m.č. Alžbetin Dvor. OZ zobralo na vedomie aj informácie o hospodárení obce a Základnej školy Miloslavov  k 30.11.2021.

Najdôležitejším bodom rokovania OZ bolo schvaľovanie rozpočtu obce na rok 2022 a rozpočtového opatrenia č. 1/2021. Rozpočet obce na rok 2022 je určený ako vyrovnaný, pričom veľký objem prostriedkov bude určený na investičné akcie v obci – a to vo výške 2 887 tis. EUR  (rekonštrukcia Lesnej ulice, pavilón základnej školy, budova materskej školy, priechody pre chodcov, posun zastávky SAD, občerstvenie v areáli ZOR a pod.). Celkovo bude obec  spolu so základnou školou hospodáriť s príjmami a výdavkami vo výške 6 585 tis. EUR.

V záujme  riešenia nedostatočnej kapacity materskej školy v Miloslavove sa obecné zastupiteľstvo rozhodlo kúpiť novú budovu s pozemkom pre účely jej využitia na tento účel a schválilo kúpnu zmluvu na túto nehnuteľnosť so spoločnosťou Willy & Black s.r.o., Bratislava. Kúpna cena celkom vr. DPH: 908 714 EUR.

V súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom obce OZ schválilo  prevzatie verejného osvetlenia  pre lokalitu RZ 8 ( PROGRESSOR s.r.o.).  Pre spoločnosť C-ON s.r.o. bol schválený zámer prenájmu majetku pre účely budovania verejného vodovodu a kanalizácie, chodníka  a verejnej komunikácie. Takisto bol schválený zámer prenájmu majetku obce  pre stavebníka Janu Valašíkovú, Dunajská Lužná.

V nadväznosti na vytvorenie nových ulíc v RZ 9 – 10 zastupiteľstvo schválilo ich pomenovanie schválením VZN č. 3/2021.

Pre potreby projektu vodovodu a kanalizácie na Záhradnej ulici schválilo OZ zmluvy o budúcich zmluvách na prevádzku vodovodu a kanalizácie  s BVS, a.s.

Starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva ďakujú všetkým zamestnancom obecného a stavebného  úradu, základnej školy a materskej školy a členom komisií za ich prácu pre obec v tomto roku a želajú všetkým pokojné prežitie vianočných sviatkov a pevné zdravie a elán do nového roku 2022.

Podrobnejšie informácie sú uvedené v zápisnici zo  zasadnutia OZ.