Obecné zastupiteľstvo (OZ) obce Miloslavov sa zišlo na svojom 13. zasadnutí v roku 2023 a prerokovalo najmä nasledovnú agendu.

Ekonomická agenda: príjmy z podielových daní ku dňu 30.11.2023 sú vo výške 2.135 tis. EUR, čo je približne v súlade s rozpočtom  ( 2 350 tis. EUR na rok 2023 ). Stav na účtoch obce k 30.11.2023 je 2 097 tis. EUR, z toho je  985 tis. EUR neviazaných prostriedkov. Viazané prostriedky sú vo výške 1 112 tis. EUR – ide o prostriedky rezervného fondu vo výške 314 tis. EUR, poplatku za rozvoj vo výške 582 tis. Eur, grantu na rekonštrukciu Lesnej ul. vo výške 70 tis. EUR a dotácií zo ŠR na predškolákov a stravu. Príjmy z poplatku za rozvoj k 31.10.2023 boli vo výške 1.279 tis., EUR, použitie za tento rok  zatiaľ vo výške 335 tis. EUR najmä na úhradu hygienického modulu v MŠ (90 tis. EUR) rekonštrukciu Lesnej ul. (215 tis. EUR) a projektovú dokumentáciu na obnovu komunitného centra (22 tis. EUR).  Dlh obce k 30.11.2023 je vo výške 125 tis. EUR, čo predstavuje 2,5 %  k bežným príjmom obce. Z hľadiska čerpania rozpočtu k 30.11.2023, príjmy sú vo výške 6.976 tis. EUR, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 86,5 % a výdavky  sú čerpané vo výške 3.676 tis. EUR, čo predstavuje čerpanie rozpočtu vo výške 65,9 %.

Ďalej sa poslanci venovali projektom a projektovým zámerom obce, OZ schválilo podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) na projekt telocvične v areáli ZŠ a nové verejné obstarávanie.  Obec získala príspevok na už vybudovaný pavilón ZŠ vo výške  1.174 tis. EUR, ktorý bude použitý na budovanie školských kapacít v nasledujúcom období. V rámci obnovy hracích prvkov obec dokúpila zo svojich zdrojov hracie prvky do areálov materskej školy. Do projektov boli zaradené aj tri  nové projektové zámery – rozšírenie výdajne stravy v ZŠ, detské ihrisko na Žitnej ulicinový areál základnej školy na Orgovánovej ul. OZ schválilo obstaranie projektovej dokumentácie na nadstavbu MŠ Bottova. Podrobnosti o stave projektov obce nájdete na  https://www.miloslavov.sk/obec/projekty-obce/.

OZ schválilo tri nové VZN s účinnosťou od 1.1.2024: o miestnych daniach, o poplatku za vývoz odpadu a Zásady hospodárenia s majetkom obce. Takisto sa upravili Zásady preberania inžinierskych stavieb a sietí do majetku obce, najmä za účelom zjednodušenia postupov preberania.

Najdôležitejším bodom OZ bolo prerokovanie a schválenie návrhu rozpočtu obce na rok 2024, pričom schválilo aj rozpočtové opatrenie č. 2/2023

Na základe požiadavky základnej školy OZ udelilo súhlas s nájmom priestorov v ZŠ pre účely  krúžku združeniu Pontio.

OZ schválilo zmluvy o vecnom bremene, prípadne zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena na realizáciu prípojok inžinierskych sietí pre: p. Pavlo Dubrovskyy, Jolana Orlíčková, Andrea Mikulicová, Andrea Klímová, Ján Jandačka a V korunách  3 s.r.o.

Na základe úspešne podanej žiadosti o NFP na refinancovanie pavilónu základnej školy obec získala dotáciu vo výške 1 174 tis. EUR, pričom OZ na zasadnutí schválilo zmluvu o poskytnutí príspevku.

Podrobnejšie informácie sú uvedené v zápisnici zo  zasadnutia OZ.

Starosta obce a všetci poslanci obecného zastupiteľstva želajú všetkým obyvateľov obce Miloslavov radostné a pokojné prežitie vianočných sviatkov a úspešný nový rok 2024.

Miloslavov, 14.12.2023