Obecné zastupiteľstvo ( OZ ) sa zišlo na svojom 9. zasadnutí v roku 2023 a prerokovalo najmä nasledovnú agendu.

Ekonomická agenda: Príjmy z podielových daní ku dňu 31.8.2023 sú vo výške 1 616 tis. EUR. Stav na účtoch obce k 13.9.2023 je 1 616 tis. EUR, z toho je  107 tis. EUR neviazaných prostriedkov. Viazané prostriedky sú vo výške 1 509 tis. EUR – ide o prostriedky rezervného fondu vo výške 223 tis. EUR, poplatku za rozvoj vo výške 980 tis. Eur, grantu na rekonštrukciu Lesnej ul. vo výške 162 tis. EUR a dotácií zo ŠR na predškolákov a stravu.

Dlh obce k 31.7.2023 je vo výške 219 tis. EUR, čo predstavuje 4,38 %  k bežným príjmom obce. Výber poplatku za rozvoj k 31.7.2023 bol vo výške 1 129 tis. EUR, použitie poplatku bolo najmä  účel rekonštrukcie Lesnej ul. a chodníkov,  projektovú dokumentáciu  pre komunitné centrum a pod.

Z hľadiska čerpania rozpočtu k 31.7.2023, príjmy sú vo výške 3 838 tis. EUR a výdavky  sú čerpané  vo výške 1 863 tis. EUR. V rámci ekonomických bodov OZ schválilo Rozpočtové opatrenie č.1/2023, ktorým sa upravil rozpočet obce na rok 2023 najmä z dôvodu zmeny realizovaných investícií v obci na tento rok a dopadov ukončeného verejného obstarávania  na službu vývozu odpadu.

Ďalej sa poslanci venovali projektom a projektovým zámerom obce, pri najvýznamnejšej investícii – telocvični v areáli ZŠ – obec ukončuje verejné obstarávanie a materská škola na Orgovánovej ul. je v procese  opakovaného verejného obstarávania. Prebieha záverečná etapa rekonštrukcie Lesnej ulice – rozšírenie Hlavnej ulice a jej napojenie na Lesnú ulicu. Ukončenie prác sa predpokladá v októbri. Podrobnosti o stave projektov obce nájdete na https://www.miloslavov.sk/obec/projekty-obce/. V tejto súvislosti poslanci prerokovali Štúdiu predpokladaného vývoja počtu detí v základnej škole na roky 2023-2035 a prijali k nej návrh krokov na postupnú realizáciu opatrení na dokončenie existujúceho areálu základnej školy a príprave štúdie na nový areál základnej školy.

V rámci verejného obstarávania na vývoz komunálneho odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu bol úspešný uchádzač Márius Pedersen, a,s,, s ktorým obec uzatvorí zmluvu s platnosťou do 31.12.2024.

Na základe požiadavky základnej školy OZ udelilo súhlas s nájmom priestorov v ZŠ pre spoločnosť ŠtudujAjTyIT s.r.o. na programátorský krúžok súhlas a so zámerom prenájmu časti priestorov pre Veselá veda Slovensko, o.z..

OZ schválilo zmluvy o vecnom bremene, prípadne zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena na realizáciu prípojok inžinierskych sietí pre: J. Antal, Miloslavov, V. Neupauerová a M.Macanga, Miloslavov, P. Weissová, Malinovo a T. Strelka a V. Strelková, Dunajská Lužná a M. Jandačka, Bratislava.

V súvislosti s výstavbou troch bytových jednotiek na Žihľavovej ulici OZ schválilo zmluvu o spolupráci – so stavebníkom Profi Management, s.r.o. ohľadom výstavby cestného telesa na tejto ulici.

Na základe zrealizovanej aukcie v rámci verejného obstarávania na dodávateľa plynu pre obec na roky 2024 – 2025 bola úspešná spoločnosť Torreol, s.r.o., preto OZ schválilo zmluvu s touto spoločnosťou.

V súvislosti s vysporiadaním ukončených investičných akcií – Dostavba hygienických zariadení v MŠ  a Výstavba verejného osvetlenia Lesná ul. OZ schválilo dodatky k zmluvám o dielo so spoločnosťou Domov Slovakia a.s. (zníženie ceny diela) a so spoločnosťou TRONT s.r.o – zvýšenie ceny  diela o sumu 920  EUR.

V súlade s návrhom KROM na postupné vysporiadavanie pozemkov pod cestnými telesami a chodníkmi OZ schválilo žiadosť na SPF na vysporiadanie 1. etapy – pozemkov na ulici Lesná, Wienerova alej, Čerešňová, K jazeru, Pľúca, Kysucká.  

Podrobnejšie informácie sú uvedené v zápisnici zo  zasadnutia OZ.

Miloslavov 14.9.2023