Obecné zastupiteľstvo obce Miloslavov (OZ) sa zišlo na svojom 3.  zasadnutí po voľbách a zaoberalo sa najmä rozpočtom obce na rok 2023.

OZ schválilo rozpočet obce na rok 2023 a takisto aj rozpočet rozpočtovej organizácie obce – Základnej školy. Návrh rozpočtu obce (celkový) je zostavený ako vyrovnaný rozpočet v celkovej výške 8 443 467,70  EUR, rozpočet Základnej školy vr. ŠKD  je schválený vo výdavkovej časti v sume 1 459 579 000,00 EUR a v časti vlastných príjmov vo výške 82 000,00 EUR. OZ schválilo aj programový rozpočet obce, v rámci ktorého určilo na investičné akcie obce v roku 2023 sumu  3 916 tis. EUR a sú určené na výstavbu areálu MŠ Orgovánová, rekonštrukciu Lesnej ulice a ďalších ulíc, výstavbu chodníkov, detských ihrísk, priechodov pre chodcov, športových areálov a pod.

V súvislosti s rozpočtom obce boli prijaté aj dve všeobecne záväzné nariadenia (VZN), ktorých dopad je zapracovaný do rozpočtu:

  • VZN č. 3/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Miloslavov a o výške príspevku na úhradu režijných nákladov, ktorým sa upravila výška finančného pásma pre deti a dospelých stravujúcich sa v školskej jedálni;
  • VZN č. 4/2022 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a na dieťa školských zariadení na území obce, ktoré upravilo dotáciu obce na činnosť MŠ vo výške 655 428 EUR, na školskú jedáleň 204 326,00 EUR a na školský klub detí 146 400,00 EUR.

Takisto zastupiteľstvo schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Miloslavov na obdobie od 1.1.2023 do 30.6.2023.

Po ukončení zasadnutia sa poslanci zúčastnili obhliadky priestorov pavilónu základnej školy, kde sa konala dňa 15.12.2022 kolaudácia. Po zimných prázdninách začne slúžiť deťom, čím sa ukončí vyučovanie v dočasných triedach.

Podrobnejšie informácie sú uvedené v zápisnici zo  zasadnutia OZ.