Obecné zastupiteľstvo (OZ) sa zišlo na svojom 4. tohtoročnom zasadnutí dňa 16.06.2022, pričom prerokovalo  všetkých 38 bodov programu OZ.

Ekonomické informácie a stav prostriedkov na účtoch obce: príjem z podielových daní  k 31.05.2022 bol vo výške  752  tis. EUR a na účtoch obce je stav financií vo výške  2 214 tis. EUR.  Dlh obce do data  je   vo výške 309 tis. EUR, čo predstavuje 6,5 % k bežným príjmom obce. Zostatok účtu poplatku za rozvoj predstavuje k  31.05.2022 sumu 631 tis. EUR v m.č. Miloslavov  a 672 tis. EUR v m.č. Alžbetin Dvor. OZ zobralo na vedomie aj  výsledky  hospodárenia obce k 31.03.2022 a Základnej školy Miloslavov  k 31.05.2022.

Ďalej sa OZ zaoberalo stavom jednotlivých projektov obce. Prehľad o aktuálnom  stave projektov obce  je dostupný   na http://www.miloslavov.sk/obec/projekty-obce/  a takisto aj v zápisnici z rokovania OZ.  Začala sa výstavba nového pavilónu základnej  školy,  obec podala projekt na výstavbu Materskej školy Orgovánová ul.. a pripravuje sa podanie projektu na financovanie telocvične obce.  Pri  infraštruktúrnych projektoch došlo k problému pri rekonštrukcii Lesnej ulice, kde si vysúťažený zhotoviteľ nárokuje ešte pred začatím prác zvýšenie ceny o 28 %, pričom to nie je konečné zvýšenie. OZ daný dodatok neschválilo a bude potrebné realizovať nové VO. Súbežne bude ZSDIS realizovať prekládky vedenia vzdušných prípojok a odstraňovanie stĺpov  na Lesnej ulici a bude sa realizovať prekládka telekomunikačných káblov popri komunikácii na Lesnej ulici.  Obec má už doručenú spracovanú Štúdiu   cyklotrás v obci s napojením na okolité obce, ktorá bude zverejnená na webe obce. a pod.

OZ pre nadchádzajúce komunálne voľby, ktoré sa budú konať dňa 29.10.2022 určilo pre nadchádzajúce obdobie pre obec 1 volebný obvod a počet poslancov na 9.

Na základe výsledkov rokovaní s BVS, a.s. OZ neschválilo žiadosti o prevzatie verejných vodovodov a kanalizácie do majetku obce pre žiadateľov: Miloslavov 3, s.r.o., Nový Miloslavov, s.r.o. a R Development s.r.o. , s tým, že vodovodné  a kanalizácie  siete a zariadenia v obci v zmysle dohody s BVS, a.s. bude vlastniť a prípadne aj prevádzkovať  BVS, a.s. OZ schválilo aj prevod dvoch časti VV a VK v majetku obce do vlastníctva BVS a.s.

OZ schválilo nasledovné nájomné zmluvy: p.Lišaníková – priestor na pomoc Ukrajine, SZUŠ Bratislava – priestor v ZŠ pre umeleckú školu, SOWA solution, s.r.o. – pozemok na napojenie IS, P.Frťalová Ida a Jolana – na pozemok pre cyklotrasu; realizácie verejného obstarávania: Hygienický modul MŠ Miloslavov, Verejné osvetlenie Lesná ulica;  zákazku spoločnosti UNITEL na prekládku vedení Slovak Telekomu, a.s. na Lesnej ulici; objednávku nábytku pre MŠ Bottova ul.;  zámery na dočasný prenájom majetku obce z dôvodov osobitného zreteľa pre vybudovanie inžinierskych sietí  pre p.P. Bielika, M. Novikovú, T.Dupkalu a M. a A. Maszayových.

Hlavný kontrolór obce predložil  Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022, ktorý bol schválený.

Na základe návrhu komisie pre kultúru a školstvo a komisie pre rozvoj obce boli schválené dotácie na rok 2022: 10.000,00 EUR pre Športový klub obce Miloslavov, 2.000,00  EUR na opravu strechy kostola pre Farský úrad Miloslavov a 500,00 EUR na podujatia pre deti a mládež pre ECAV  so sídlom v Dunajskej Lužnej.

Podrobnejšie informácie sú uvedené v zápisnici zo  zasadnutia OZ.