Obecné zastupiteľstvo (OZ) sa zišlo na svojom 4. zasadnutí v roku 2024 a prerokovalo najmä nasledovnú agendu.

Ekonomické ukazovatele k 30.4.2024:  príjmy z podielových daní ku dňu 30.04.2024 sú vo výške 976 tis. EUR, čo je plnenie rozpočtu na 41 %. Stav na účtoch obce k 7.5.2024 je 1.927 tis. EUR, z toho viazané prostriedky sú vo výške 881 tis. EUR – ide o prostriedky rezervného fondu vo výške 314 tis. EUR, poplatku za rozvoj vo výške 381 tis. EUR, grantu na rekonštrukciu Lesnej ul. vo výške 55 tis. EUR a dotácií zo ŠR na predškolákov a stravu. Príjmy z poplatku za rozvoj k 30.04.2024 boli vo výške 774 tis. EUR, použitie za tento rok  je vo výške 370 tis. EUR na nákup pozemku na nový areál  ZŠ Orgovánová ul.  Dlh obce k 30.04.2024 je vo výške 95 tis. EUR, čo predstavuje 1,41 %  k bežným príjmom obce.

Čerpanie rozpočtu k 30.04.2024: príjmy sú vo výške 2 568 tis. EUR, čo predstavuje plnenie 31,25 %  (príjmy sú rozpočtované vo výške 8 217 tis. EUR), výdavky sú vo výške 1 561 tis. EUR, čo predstavuje čerpanie 23,4 % (výdavky sú rozpočtované vo výške 6 656 tis. EUR).

Ďalej sa poslanci venovali stavu projektov a projektových zámerov obce, najmä zámerom v oblasti školskej infraštruktúry –  príprave dostavieb existujúcich budov materskej školy, výstavby nového   areálu základnej školy a materskej školy Orgovánová ul., podania žiadostí o granty  na obnovu zelene a vodovod a kanalizáciu Záhradná ulica. Podrobnosti o stave projektov obce nájdete na  https://www.miloslavov.sk/obec/projekty-obce/.

OZ schválilo zmluvu o  budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena na realizáciu vjazdu pred rodinným domom pre manželov Mičjanových a rozhodlo tiež o nájme časti obecného  pozemku o výmere 30 m2 na účely parkovacích miest pre prevádzku potravín pre p. Pogosjana  a pani Sardaryan. Na základe doručených podkladov OZ schválilo zmluvu o vecnom bremene za odplatu na uloženie VN a NN káblov a kúpnu zmluvu na pozemok pod trafostanicou pre Západoslovenskú distribučnú a.s. ako súčasť investičnej akcie rekonštrukcie Lesnej ulice,

Podrobnejšie informácie sú uvedené v zápisnici zo  zasadnutia OZ.