Obecné zastupiteľstvo (OZ) sa na svojom zasadnutí riadilo schváleným programom.

Vo vzťahu k stavu finančných prostriedkov obce  OZ konštatovalo, že k 15.08.2019 obec mala  na svojich účtoch 843 tis. EUR, vrátane viazaných a účelovo určených prostriedkov. Zadlženosť obce klesá, dlh obce  je vo výške 454,2 tis. EUR, čo predstavuje  17,58 % z bežných príjmov obce. OZ  prerokovalo čerpanie rozpočtu obce za prvý polrok 2019, ktoré je na úrovni 40 % z celkového rozpočtu na rok 2019.

OZ zobralo na vedomie stav jednotlivých projektov obce. Prehľad o aktuálnom  stave projektov obce  je dostupný   na https://www.miloslavov.sk/obec/projekty-obce/  a takisto aj v zápisnici z rokovania OZ. Aktuálne najdôležitejším projektom je prebiehajúca dostavba pavilónu základnej školy o 4 triedy, ktorá bude ukončená do začiatku nového školského roku 2019/2020, úprava výdajne stravy v základnej škole a rekonštrukcia kotolne v materskej škole.  OZ schválilo doplnenie projektov o projekt nadstavby poschodia nového pavilónu  základnej školy, čím sa získa ďalších 6 tried a zámer výstavby pavilónu školy/materskej školy na pozemku obce v miestnej časti Miloslavov. Na základe žiadosti Športového klubu Miloslavov sa tiež zaradil projekt vybudovania tréningových ihrísk pre mládežnícke oddiely  na pozemku obce oproti RŠA, pričom financovanie sa zabezpečuje cez grant SFZ so spoluúčasťou obce vo výške maximálne 16 500,00 EUR. Takisto OZ schválilo podanie projektu na BSK na Revitalizáciu Lipového námestia, kde je možné získať dotáciu 3 900,00 EUR.

Na základe návrhu Komisie pre rozvoj obce OZ schválilo obstaranie zmeny územného plánu obce z dôvodu zmeny regulatívov obce – textovej časti, z dôvodu presnejšej úpravy regulatívov na bytovú zástavbu a posilnenie funkcií občianskej vybavenosti a verejnej zelene.

Z dôvodu podstatného zväčšenia rozsahu agendy OZ schválilo zvýšenie pracovného úväzku hlavného kontrolóra obce na ½ pracovný úväzok s účinnosťou od 1.9.2019 a takisto schválilo návrh zmluvy s novým poskytovateľom právnych služieb pre obec – spoločnosťou MATTOS LAW FIRM s.r.o.

Na základe nových finančných pásiem pre stravné jednotky v materskej a základnej škole a programu Strava zadarmo OZ schválilo úpravu stravných jednotiek a poplatkov za stravu prijatím VZN č.2/2019 s účinnosťou od 1.9.2019.

OZ schválilo takisto dodatok č. 1 k VZN 3/2016 o nakladaní s odpadmi, ktoré umožňuje obyvateľom obce – fyzickým osobám – odovzdanie pneumatík z automobilov na zbernom dvore obce.

Po realizácii pasportu cestnej siete obce, ktorí obyvatelia už pripomienkovali, obec pokračuje v projekte označovania ulíc a prideľovania orientačných čísiel nehnuteľnostiam v obci. OZ preto ako ďalší krok schválilo členov názvoslovnej komisie a jej štatút. Úlohou komisie bude príprava VZN, ktorým sa upraví pomenovanie ulíc v obci.

Podrobnejšie informácie sú v zápisnici zo  zasadnutia OZ.

Miloslavov  23.08.2019