Obecné zastupiteľstvo (OZ) sa zišlo na svojom 6. tohtoročnom zasadnutí dňa 24.06.2021.

Po kontrole plnenia úloh sa  OZ zaoberalo stavom jednotlivých projektov obce. Prehľad o aktuálnom  stave projektov obce  je dostupný   na http://www.miloslavov.sk/obec/projekty-obce/  a takisto aj v zápisnici z rokovania OZ.  Projekt podkrovia základnej školy je skolaudovaný a pripravuje sa kolaudácia prestavby obecného úradu a príprava klientskeho centra.  OZ schválilo proces verejného obstarávania a návrh zmluvy pre víťaza súťaže  na rekonštrukciu Lesnej ulice, kde sa môže začať výber zhotoviteľa formou verejného obstarávania. Ukončujú sa  práce na úprave kruhového objazdu a priestoru pre budúci pamätník pri Lipovom parku.

OZ prerokovalo aj ekonomické informácie obce. Príjem z podielových daní je k 24.06.2021 vo výške 726  tis. EUR a na účtoch obce je stav financií vo výške  2 322 tis. EUR.  Dlh obce do data  je   vo výške 382 tis. EUR, čo predstavuje 9,38 % k bežným príjmom obce a dlhová služba je na úrovni 0,52 %  bežným príjmom.

Zostatok účtu poplatku za rozvoj v tomto roku  predstavuje  k  31.05.2021 sumu 762 tis. EUR v m.č. Miloslavov  a 701 tis. EUR v m.č. Alžbetin Dvor. OZ zobralo na vedomie aj informácie o hospodárení Základnej školy Miloslavov  k 20.06.2021.

OZ zobralo na vedomie Výročnú správu obce za rok 2020 a schválilo Záverečný účet obce za rok 2020 a hospodárenie obce v roku 2020 bez výhrad. Výsledkom hospodárenia je prebytok vo výške 107 tis. EUR, ktorý bude použitý na tvorbu Rezervného fondu obceSúčasne sa OZ oboznámilo so správou hlavného kontrolóra a audítora k hospodáreniu obce, ktorí konštatujú, že hospodárenie obce za rok 2020 navrhujú schváliť bez výhrad.

Po uplynutí doby zverejnenia zámeru na prenájom majetku obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa (na inžinierske siete) OZ schválilo nájomnú zmluvu na prenájom pozemku obce pre ISMONT s.r.o. a ZET INTEGRA spol s.r.o.; na prenájom majetku obce v základnej škole (výdajňa stravy)  pre víťaza súťaže a zmluvu o zriadení vecného bremena pre Západoslovenskú distribučnú, a.s.. Pre ZDI, a.s. bola tiež schválená zmluva o budúcej kúpnej zmluve na pozemok pod trafostanicou na Lesnej ulici  a zámer prenájmu obecného pozemku v miestnej časti Miloslavov – RZ12.

OZ schválilo tiež zámer prenájmu majetku z dôvodov osobitného zreteľa pre Športový klub Miloslavov (areály RSC a ZOR), na základe čoho potom bude môcť byť schválená zmluva o nájme a spolupráci medzi obcou a Športovým klubom.

Na základe splnenie podmienok zo Zásad preberania IS do majetku obce OZ schválilo prevzatie komunikácie a verejného osvetlenia v lokalite U20 do majetku obce od spoločnosti Alžbetin Dvor, s.r.o. Bratislava.

Podrobnejšie informácie sú uvedené v zápisnici zo  zasadnutia OZ.

Miloslavov  24.06.2021