Obecné zastupiteľstvo ( OZ ) sa na svojom zasadnutí riadilo navrhnutým programom, s doplnením dvoch bodov.

Vo vzťahu k stavu finančných prostriedkov obce  OZ konštatovalo, že k 15.08.2019 obec mala  na svojich účtoch 1 251 tis. EUR, vrátane viazaných a účelovo určených prostriedkov. Zadlženosť obce klesá, dlh obce  je vo výške 438,5 tis. EUR, čo predstavuje  16,98 % z bežných príjmov obce. OZ  prerokovalo čerpanie rozpočtu obce k 30.9.2019, ktoré je v časti bežných  výdavkov na úrovni 77 % a bežných príjmov na úrovni 83,3 % z celkového rozpočtu na rok 2019.

OZ zobralo na vedomie stav jednotlivých projektov obce. Prehľad o aktuálnom  stave projektov obce  je dostupný   na https://www.miloslavov.sk/obec/projekty-obce/  a takisto aj v zápisnici z rokovania OZ. K 1.9.2019 bola ukončená  dostavba pavilónu základnej školy o 4 triedy, úprava výdajne stravy v základnej škole a rekonštrukcia kotolne v materskej škole.  OZ schválilo doplnenie projektov o projekt výstavby nového pavilónu ZŠ, čím sa získa ďalších 8 tried, a zapojenie sa do grantových schém SLSP a cez MAS Podunajsko.  

Ako ďalší krok ku zmene územného plánu  schválilo OZ  obstarávateľa a spracovateľa zmeny územného plánu obce z dôvodu zmeny regulatívov obce.

OZ schválilo návrh VZN č.3/2019 o verejnom poriadku a čistote v obci Miloslavov, ktoré rieši komplexne povinnosti  majiteľov a užívateľov nehnuteľností, stavebníkov, majiteľov áut a ostatných fyzických a právnických osôb pri užívaní verejných priestorov obce a vytvára aj predpoklady na ochranu zelene a zlepšovanie životného prostredia v našej obci.

Na základe návrhu Názvoslovnej komisie  OZ schválilo takisto návrh VZN č.4/2019 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev, ktoré upravuje nové názvy ulíc a spôsob prideľovania orientačných čísel. Na základe prijatého VZN bude obec postupne realizovať zmenu informačného systému a označovanie ulíc. Celý proces bude prebiehať postupne, jednotlivé kroky budú verejnosti komunikované prostredníctvom webu a FB stránky obce.

V ďalšom OZ schválilo návrh zmluvy o združenej dodávke plynu so ZSE Energia, a.s. na obdobie dvoch rokov a zmluvu o vecnom bremene na umiestnenie transformátora v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s.

V zmysle odporúčania Komisie pre rozvoj obce OZ upravilo znenie Zásad preberania miestnych komunikácií a verejného osvetlenia do vlastníctva obce Miloslavov.

Pre seniorov obce ( obyvateľov nad 65 rokov )  bol odsúhlasený vianočný príspevok vo výške 20,- EUR na osobu.

V záujme minimalizácie negatívneho dopadu na obyvateľov našej obce starosta zorganizoval spoločné stretnutie so zástupcami konzorcia D4R7 ohľadom situácie s uzatvorením Vinohradníckej cesty, na ktoré pozval aj starostov okolitých obcí – stretnutie sa bude konať dňa 28.10.2019. O výsledku bude obec informovať.

Podrobnejšie informácie sú v zápisnici zo  zasadnutia OZ.

Miloslavov  24.10.2019