Obecné zastupiteľstvo (OZ) sa zišlo na svojom zasadnutí dňa 26.03.2020 za mimoriadnych bezpečnostných opatrení v súvislosti s epidémiou Covid 19.

Po kontrole plnenia úloh sa  OZ zaoberalo najmä stavom jednotlivých projektov obce. Prehľad o aktuálnom  stave projektov obce  je dostupný   na https://www.miloslavov.sk/obec/projekty-obce/  a takisto aj v zápisnici z rokovania OZ. OZ sa vzhľadom na situáciu zhodlo, že sa bude pokračovať len v rozpracovaných  projektoch, ktoré sú schválené na realizáciu – na dnešnom zasadnutí sa k nim pridružil plánovaný projekt na sanáciu muriva remeselného dvora – aby sa predišlo vzniku väčších škôd.

OZ prerokovalo aj možné scenáre zníženého výberu podielových daní a výberu poplatku za rozvoj a uvítalo nariedenie starostu pre obecný úrad, ktorým upravil postup na obstarávanie len nevyhnutných tovarov a služieb. Z projektov  v realizácii sa podarilo ukončiť vybudovanie nového miesta pre kontajnery na Jazernej ulici.   Súčasne sa schválil výber verejného obstarávateľa na dodanie stavby Prestavba obecného úradu.

V súvislosti s pripravovanými projektami OZ schválilo zámer odkúpenie pozemku o výmere 24m2 pre účely vybudovania priechodu pre chodcov Jazerná/Veterná  a účasť v dražbe na pozemok pod miestnou komunikáciou v miestnej časti Alžbetin dvor na Krátkej ulici.

V rámci bežnej agendy OZ schválilo nájomné zmluvy na 3 nájomné byty obce. V bode Rôzne sa poslanci spolu so starostom venovali aktuálnej situácii v obci pri zabezpečovaní úloh a opatrení vyplývajúcich z epidémie Covid 19 – pozitívne hodnotili komunikáciu obce smerom k obyvateľom, činnosť krízového štábu, pomoc seniorom a dobrovoľné aktivity, ako napr. činnosť DHZ. Osobitne sa venovali výučbe  na základnej škole a poplatkom za materskú školu počas doby obmedzenia prevádzky, kde je upravená možnosť  neplatenia týchto príspevkov v zmysle prijatého VZN 2/2019.

Podrobnejšie informácie sú v zápisnici zo  zasadnutia OZ.
Miloslavov  26.03.2020