Obecné zastupiteľstvo sa na svojom ostatnom zasadnutí v roku 2019 zišlo dňa 27.12.2019. Hlavným bodom  programu bolo schválenie zmlúv o dielo na projektovú dokumentáciu  na stavbu telocvične a nového pavilónu Základnej školy  v Miloslavove.

Na základe výsledku verejného obstarávania ukončeného dňa 20.12.2019 bol vybratý zhotoviteľ projektovej dokumentácie  – spoločnosť M PRO s.r.o. Bratislava a obecné zastupiteľstvo schválilo zmluvy o dielo  na realizáciu projektovej dokumentácie na obe stavby.

Plánovaná výstavba telocvične sa bude realizovať na pozemkoch, ktoré obec kupuje na základe uznesenia  č. 139/2019 – v priestore za materskou školou v miestnej časti Alžbetin Dvor. Telocvičňa sa navrhuje ako bezbariérová, s tribúnou pre divákov a vo veľkosti na 5 základných športov.  V rámci programu IROP sa pripravuje v prvom polroku 2020 vyhlásenie výzvy na takéto zámery, preto obec musí mať  čo najskôr projektovú dokumentáciu a získať stavebné povolenie.

Nový pavilón základnej školy, na ktorý obec získala dotáciu  200 tis. EUR bude umiestnený na zakúpenom pozemku vedľa už existujúceho pavilónu základnej školy, na mieste momentálnej stavby domu pripraveného na demoláciu.  Pavilón je  navrhnutý ako dvojposchodový, s predprípravou na prípadnú dostavbu 3. poschodia a bude v ňom umiestnených 6 tried a kabinety pre potreby školy. Umiestnenie pavilónu zohľadňuje aj pripravované posunutie zastávky autobusu, aby sa odsunula od  križovatky Hlavná ulica/ Centrálna ulica.

Obecné zastupiteľstvo schválilo aj použite rezervného fondu obce  vo výške  8 705,39 EUR  na opravu stĺpov verejného osvetlenia  vr. opravy elektroinštalácií – na odstránenie havarijného stavu.

Takisto odsúhlasilo investíciu vo výške 6 964,80 EUR na zakúpenie 6 nových PC a 4 ks SSD diskov pre potreby obecného úradu a investíciu vo výške  8 041,68 EUR na vybudovanie prípojok NN vedenia na námestí pred obecným úradom v miestnej časti Alžbetin Dvor – z dôvodu zvýšenia kapacít elektrického pripojenia pre potreby usporiadania verejných podujatí na námestí.

Podrobnejšie informácie sú v zápisnici zo zasadnutia OZ.

Miloslavov  31.12.2019